Offisielt fra statsråd 1. desember 2006

Stortingsproposisjon om igangsettelse av første byggetrinn for nytt digitalt nødnett ble behandlet i statsråd i dag.

Offisielt fra statsråd 1. desember 2006

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. desember 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 12 (2006-2007)
Om lov om endringer i utlendingsloven (EØS-utvidelsen med Bulgaria og Romania)

Finansdepartementet

St.prp. nr. 31 (2006-2007)
Ny saldering av statsbudsjettet 2006
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 11 (2006-2007)
Om lov om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.)
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 13 (2006-2007)
Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr
(Pressemelding)

St.prp. nr. 30 (2006-2007)
Om igangsettelse av første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 23. november 2006 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling).
Loven trer i kraft 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 4 (2006-2007) Lov nr. 64
(Pressemelding)

Barne- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. oktober 2006 til lov om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.).

Kapittel III § 4-4 fjerde ledd, § 4-15 tredje ledd siste punktum, § 4-19 og § 4-21 annet ledd trer i kraft 1. januar 2007.

Besl. O. nr. 2 (2006-2007) Lov nr. 65
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. oktober 2006 om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.
Loven trer i kraft 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 1 (2006-2007) Lov nr. 66

3. Forskrifter

Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om overgangsbestemmelser til endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. som trer i kraft 1. januar 2007 vedtas.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og forskrift om endringer i forskrift 4. desember 1992 nr. 915 til lov om sosiale tjenester mv.

Fastsettelse av endringer i kapittel 12 i forskrift 1999-12-22 nr. 1559 om legemidler.

Kultur- og kirkedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 22. september 2000 nr. 960 om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om utvidelse av Øvre Dividal nasjonalpark/Dieváidvuovddi álbmotmeahcci og vern av Øvre Dividal landskapsvernområde/Dieváidvuovddi suodjemeahcci.
(Pressemelding)

4. Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal gå gjennom merverdiavgiftsregeleverket på kultur- og idrettsområdet samt frivillig sektor:

Professor i økonomi Arild Hervik, Molde (leder)
Avdelingsdirektør Tor Lande, Finansdepartementet, Bærum
Direktør Turid Hundstad, Kultur-og kirkedepartementet, Oslo
Direktør Trond Okkelmo, Norsk teater- og orkesterforening, Oslo
Administrasjonssjef Randi G. Hjelm-Hansen, Norges museumsforbund, Trondheim
Idrettspresident Karl-Arne Johannessen, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, Oslo
Kommunikasjonsrådgiver Claes Lampi, Frivillighet Norge, Oppegård
Advokat Marianne Brockmann Bugge, Oslo
Seksjonssjef Ann Lisbet Brathaug, Statistisk sentralbyrå, Oslo
Ligningssjef Stein Østmo, Vadsø

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal vurdere særavgiftene:

Forskningsleder Brita Bye, Bærum (leder)
Førsteamanuensis Claire Armstrong, Tromsø
Utredningsleder Eystein Gjelsvik, LO, Ski
Advokat Øystein Arff Gulseth, Asker
Post.doc. Cathrine Hagem, Oslo
Utredningsdirektør Tor Hersoug, NHO, Oslo
Forsker Anne Borge Johannesen, Trondheim
Generalsekretær Anne Karin Kolstad, Actis, Oslo
Forsker Snorre Kverndokk, Oslo
Seksjonssjef Sissel Monsvold, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Oslo
Direktør Ivar Pettersen, Sandefjord
Styremedlem Erlend Randeberg, Naturvernforbundet, Stavanger

5. Klagesaker m.v.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Klage fra journalist Tom Bakkeli på Arbeids- og inkluderingsdepartementets vedtak 14. september 2006 om avslag på begjæring om innsyn i de intervjuene Graver-kommisjonen foretok i UDI-granskningen. Klagen tas ikke til følge.

Kultur- og kirkedepartementet

Klage 16. mai 2006 fra Tromsø kommune over vedtak om avslag på søknad om tildeling av tilskudd til etablering av frivillighetssentral tas ikke til følge.

Klage 8. mai 2006 fra Nesna kommune over vedtak om avslag på søknad om tildeling av tilskudd til etablering av frivillighetssentral tas ikke til følge.

Klage 3. mai 2006 fra Meråker kommune over vedtak om avslag på søknad om tildeling av tilskudd til etablering av frivillighetssentral tas ikke til følge.

Klage 10. mai 2006 fra Vevelstad kommune over vedtak om avslag på søknad om tildeling av tilskudd til etablering av frivillighetssentral tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Lars Erik Flatø gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg.
(Pressemelding)

Stortingsrepresentant Karl Eirik Schjøtt-Pedersen utnevnes til statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg.
(Pressemelding)

Konstituert statssekretær Hilde Singsaas utnevnes til statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg.
(Pressemelding)

Statssekretær Krishna Chudsama gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Karita Bekkemellem.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassaderåd John Petter Opdahl utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Seniorrådgiver Eli Mette Jarbo utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Brigader Jon Berge Lilland utnevnes til generalmajor i Hæren og beordres til tjeneste som sjef for Hærens styrker med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Professor dr. juris Henry John Mæland oppnevnes til setteriksadvokat.

Konstituert førstestatsadvokat Anne Gro Aanensen Kleven utnevnes til dommer/avdelingsleder ved Kristiansand tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 1419/2006 av 25. september 2006 om sjøtransport.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovbestemt revisjon av årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/70/EF av 1. august 2006 om gjennomføringstiltak for tredje hvitvaskingsdirektiv.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1628/2006 av 24. oktober 2006 om anvendelse av traktatens artikkel 87 og 88 på nasjonal regional investeringsstøtte.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en skatteavtale mellom Norge og Australia til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Canberra den 8. august 2006.