Offisielt fra statsråd 1. juni 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. juni 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

St.prp. nr. 91 (2000-2001)
Om samtykke til at Norge deltar i den syvende kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 96 (2000-2001)
Salg av deler av statens eiendom Birkelid

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)
Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Finansdepartementet

St.prp. nr. 94 (2000-2001)
Bevilgningsendring for kapitlene 197, 1542, 2309 og 5352 samt salg av aksjer i Arcus AS og endret sats for avgift på campingbiler

Ot.prp. nr. 98 (2000-2001)
Lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

linkdoc121366#docOt.prp. nr. 101 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner

Ot.prp. nr. 102 (2000-2001)
Om lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond (inkludering av inntekter ved salg av aksjer i Statoil ASA og utgifter knyttet til selskap som skal forvalte statens direkte økonomiske engasjement mv. som en del av fondets netto inntekter)

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 95 (2000-2001)
Statens eierandel i Telenor ASA

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc121357#docOt.prp. nr. 99 (2000-2001)
Om lov om endringar i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere mv.
linkdoc121402#doc(Pressemelding)

linkdoc121402#doc

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc121354#docSt.prp. nr. 93 (2000-2001)
Om endringar i statsbudsjettet for 2001 som følgje av takstoppgjera for psykologar og fysioterapeutar

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Fiskeridepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 3. mai 2001 til lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (spesielle kvoteordninger).
Besl. O. nr. 85 Lov nr. 25

Sanksjon av Stortingets vedtak av 13. desember 2000 til lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (helligdagsfredning).
Besl. O. nr. 40 Lov nr. 26

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 5. april 2001 til lov om endringer i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon mv. Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 72 Lov nr. 27

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. mai 2001 til lov om endringer i lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og i enkelte andre lover. Loven trer i kraft 1. juli 2001.
Besl. O. nr. 82 Lov nr. 28

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. februar 2001 til lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). Loven trer i kraft 1. juni 2001.
Besl. O. nr. 64 Lov nr. 29

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Delvis ikraftsetting av lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd. § 5-4 annet ledd og § 5-21 trer i kraft 1. juni 2001.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Delvis ikraftsetting av lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd. § 5-10a trer i kraft 1. juli 2001.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Forskrift om grensen for det norske sjøterritorium ved Svalbard vedtas.
linkdoc121443#doc(Pressemelding)

linkdoc121443#doc

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 8. mars 1974 nr. 3 om adgangen til å delta i snurpenotfisket etter sei.

Kulturdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer av forskrift av 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting.
linkdoc121397#doc(Pressemelding)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Forskrift om oppheving av forskrift 13. juli 1984 nr. 3658 om fastsetting og utbetaling av folketrygdens tilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til helsetjenesten vedtas.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4. Delegasjon av myndighet

Nærings- og handelsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om mål og vekt av 31. oktober 1946 til Nærings- og handelsdepartementet.
(Se også pkt. 8 Andre saker)

5. Styrer, utvalg

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Tvistenemnda for utdanningspermisjonssaker fra 1. juni 2001 – 31. mai 2004:

Leder: Advokat Ingeborg Moen Borgerud, Asker
Personlig varamedlem: Advokat Tarjei Thorkildsen, Oslo

Fast medlem: utdanningssekretær Per Syversen (LO), Oslo
Personlige varamedlemmer:
Nestleder Haldis Holst (NL), Oslo
Advokat Ragnhild Hagen (LO), Asker

Fast medlem: politisk rådgiver Wenche Paulsrud (YS), Oslo
Personlige varamedlemmer:
Utredningssjef Anders Kleppe (Akademikerne), Oslo
Politisk rådgiver Tore Holme (YS), Oslo

Fast medlem: advokat Elisabeth Lea Strøm (NHO), Oslo
Personlige varamedlemmer:
Advokatfullmektig Ingrid Schønning (HSH), Oslo
Direktør Marit Sagen Åstvedt (FA), Oslo

Fast medlem: spesialkonsulent Thomas Scheen (KS), Oppegård
Personlige varamedlemmer:
Personalsjef May Britt Nordli (AAD, Arbeidsgiveravdelingen), Hole
Advokat Sunniva Berntsen (KS), Bærum

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer gjenoppnevnes til samerettsutvalget:
Sorenskriver Bjørn Solbakken, Haugesund (leder)
Administrativ leder Else Grete Broderstad, Tromsø
Professor Kirsti Strøm Bull, Oslo
Reineier Berit Oskal Eira, Lavangen
Turistvert Gunveig Elvesæter Eggen, Engerdal
Regionsjef Amund Eriksen, Mo i Rana
Veterinær Paul Fjellheim, Røros
Juridisk rådgiver John Gauslaa, Oslo
Reineier John Kappfjell, Grane
Gårdbruker Eilif O. Larsen, Kåfjord
Advokat Caroline Lund, Oslo
Fagleder Siri Parmann, Bærum
Sivilarbeider Roger Pedersen, Narvik
Distriktssjef Dagfinn Reiersen, Bardu
Bonde Johan Petter Røssvoll, Rana
Førstekonsulent Nanni Westerfjeld, Snåsa
linkdoc121384#doc(Pressemelding)

linkdoc121384#doc

6. Klagesaker m.v.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Foreningen Alta kristne grunnskole over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 27. september 2000 om å avslå søknaden om godkjenning av Alta kristne grunnskole etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Steinerskolen på Fosen over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 7. september 1999 om ikke å godkjenne skolen for inntil 50 elever med virkning fra skoleåret 1999/2000. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Stiftelsen Jærtun over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vilkår for godkjenning av skolen etter privatskoleloven i vedtak 13. mars 2000. Klage tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Berith Bergersen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.
linkdoc121381#doc(Pressemelding)

Stipendiat Nina Tangnæs Grønvold utnevnes til statssekretær i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.
linkdoc121381#doc(Pressmelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialrådgiver Knut Tøraasen utnevnes til sendemann i Zagreb, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Arne Sivertsen utnevnes til generalkonsul i Edinburgh med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Sten Arne Rosnes utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Ann Ollestad utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon i Genève, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Tove Bruvik Westberg utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiverne Astrid Nøstvik og Audhild Nydal Enger utnevnes til underdirektører i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nigel Fletcher utnevnes til ulønnet konsul i Bristol, Storbritannia.

Seniorrådgiver Dag Larsson beskikkes som spesialutsending (ministerråd) ved ambassaden i New Delhi, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Rådgiver Jan Olav Pettersen konstitueres som underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Fylkesnemndleder Marit Holand utnevnes til sorenskriver i Fosen sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Karl Magnus Norbakk utnevnes til sorenskriver i Alta sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert byrettsdommer Diderik Heiberg Danbolt utnevnes til dommer i Drammen byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Herredsrettsdommer/konstituert avdelingsleder Trond Mangseth konstitueres som dommer/avdelingsleder i Asker og Bærum herredsrett for en periode på to år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Avdelingsdirektør Geir Barvik åremålsbeskikkes som administrerende direktør for Den Norske Stats Husbank for en periode på seks år fra det tidspunkt departementet bestemmer.
linkdoc121364#doc(Pressemelding)

Landbruksdepartementet

Byveterinær Harald Ribe utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Endringer i kapittel V i Internasjonal konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1. november 1974 godkjennes.

Avtale om finansiering av ispatruljetjenesten i det nordlige Atlanterhav av 4. januar 1956 sies opp.

Inngåelse av en avtale mellom Kongeriket Danmark, Republikken Finland, Kongeriket Norge og Kongeriket Sverige til støtte for industrisamarbeid på forsvarsmateriellområdet.

Undertegning av en avtale om utveksling av radiologiske data mellom statene i Østersjøområdet.
linkdoc121445#doc(Pressemelding)

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 1999.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Thorbjørn Jagland med ektefelle ved deltakelse på NATO-utenriksministermøte i Budapest 29. – 30. mai 2001.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Thorbjørn Jagland med ektefelle ved offisielt besøk til Polen 5. – 6. juni 2001.

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Chile til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Nærings- og handelsdepartdepartementet

Opphevelse av kongelig resolusjon av 20. desember 1934 om "Bestemmelser om riksprototypenes opbevaring og opsynet med samme".
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Olje- og energidepartementet

Disponering av innretningene på Frøy-feltet.

Forvaltning av norske gassressurser – ny avsetningsordning.