Offisielt fra statsråd 1. november 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. november 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 6 (2002-2003)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om deltaking for EØS/EFTA-statane i EU-programmet om fellesskapstiltak for å stimulere sysselsetjinga (2002-2006)

St.prp. nr. 7 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer

St.prp. nr. 8 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 56/2002 av 31. mai 2002 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om havnestatskontroll

St.prp. nr. 9 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 56/2002 av 31. mai 2002 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2001/96/EF om fastsetjing av harmoniserte krav og framgangsmåtar for sikker lasting og lossing av bulkskip

St.prp. nr. 10 (2002-2003)
Om samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 20. april 2001 om bevaring og forvalting av fiskeressursar i det søraustlege Atlanterhavet

Olje- og energidepartementet

St.meld. nr. 9 (2002-2003)
Om innenlands bruk av naturgass mv.
(  Pressemelding)

2. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Bern og ved Den Hellige Stol, ambassadør Helga Hernes, utnevnes tillike til ambassadør i Vaduz.

Barne- og familiedepartementet

Gro Aicher åremålsbeskikkes som direktør i Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen for 6 år.

Justis- og politidepartementet

Underdirektør Thomas Bettum konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 1. juli 2005.

Kommunal- og regionaldepartementet

Seniorrådgiver Ole Molnes konstitueres som avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 22. september 2003.

3. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Norge og Tyskland om tilskudd til Deutsche Schule Oslo – Max Tau (Den tyske skolen i Oslo), og praktikantplasser for norske studenter i Tyskland.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om EFTA-statenes deltakelse i EUs 6. rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon (2002-2006).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II om tilpasning til forordning 141/2000 om legemidler mot sjeldne sykdommer.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII ved innlemmelse av rådsforordning (EF) nr. 889/2002 om luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i Republikken Uganda om konsolidering av Ugandas gjeld til Norge.