Offisielt fra statsråd 1. oktober 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. oktober 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

linkdoc002005-030015#docSt.prp. nr. 2 (1999-2000) Forhandlinger om etablering av et IT-kunnskapssenter på Fornebu

2.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Lasse Sigurd Seim utnevnes til sendemann i Praha, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Ole Terje Horpestad utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Moskva med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjefene Aud Hellstrøm og Margit Fredrikke Tveiten utnevnes til underdirektører i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Else Børmer Underdal utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Leiv Landro beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for miljøsaker ved ambassaden i Beijing, for et tidsrom av inntil to år med mulighet for forlengelse, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Frode Johansen beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for energi- og miljøsaker ved ambassaden i Moskva, for et tidsrom av inntil to år med mulighet for forlengelse, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Konstituert underdirektør Stig Røgeberg utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberstløytnant Bjørn Gustav Wentzel utnevnes til oberst i Hærens våpentekniske korps med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Anders Sverre Veel utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Morten Olaf Sannes utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert sorenskriver Christian Fredrik Rafen Wyller som sorenskriver ved Ryfylke sorenskriverembete til og med 31. desember 1999.

Forlenget konstitusjon av konstituert dommer Geir Tonning som dommer ved Ryfylke sorenskriverembete til og med 31. desember 1999.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Tor Berger Jørgensen utnevnes til sokneprest i Domkirken prestegjeld og domprost i Bodø domprosti i Sør-Hålogaland bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert underdirektør Laila Gaupset som underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra 1. oktober 1999 fram til 1. april 2000.

Kulturdepartementet

Rådgiver Øyvind Christensen utnevnes til underdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Lars Christian Sæther konstitueres som avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet for et tidsrom av inntil 3 år.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Underdirektør Gunnar Follesø utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

3.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Godkjennelse av den reviderte internasjonale plantevernkonvensjonen av 6. desember 1951.

Undertegning av en luftfartsavtale mellom Norge og Slovenia samt foretakelse av noteveksling.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Kåre Gjønnes med ektefelle ved offisielt besøk til Japan og Sør-Korea 4. – 7. oktober 1999.

Olje- og energidepartementet

Endring av Sjøfossen Energi AS reguleringskonsesjon for Sundsfjordvassdraget i Gildeskål, Nordland fylke.

Fra statsråd 17. september 1999 offentliggjøres nå følgende vedtak:

St.prp. nr. 1 (1999-2000) – Skattebudsjettet/Trygdebudsjettet: 2000

Utenriksdepartementet

Utgiftskap. 0100-1097 Inntektskap. 3100-3157

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Utgiftskap. 0011, 1500-1592 og 2445 Inntektskap. 3011, 4500-4591 og 5445-5446

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Utgifter under programområde 33 Arbeidsliv og folketrygden

Barne- og familiedepartementet

Utgiftskap. 800-868 Inntektskap. 3858-3860

Barne- og familiedepartementet

Utgifter under programområde 28 Fødselspenger

Finans- og tolldepartementet

For budsjetterminen 2000

Finans- og tolldepartementet

For budsjetterminen 2000 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Fiskeridepartementet

Utgiftskap. 1000-2415 Inntektskap. 4000-4070

Fiskeridepartementet

Arbeidsliv, Folketrygden

Forsvarsdepartementet

Utgiftskap. 1700-1795 Inntektskap. 4700-4799

Justis- og politidepartementet

Utgiftskap. 61, 400-490 Inntektskap. 3400-3481, 5630

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Utgiftskap. 200-299 og 2410 Inntektskap. 3200-3299, 5310 og 5617

Kommunal- og regionaldepartementet

Utgiftskap. 500-587, 2412 og 2425-2426 Inntektskap. 3500-3587, 5312, 5316, 5326-5327, 5613 og 5615-5616

Kulturdepartementet

Utgiftskap. 300, 301, 320-324, 326, 328, 329, 334, 335, 398 Inntektskap. 3301, 3305, 3322-3324, 3326, 3328, 3329, 3334

Landbruksdepartementet

Utgiftskap. 1100-1161 og 2411 Inntektskap. 4100-4150, 5311, 5545, 5571, 5614, 5651 og 5652

Miljøverndepartementet

Utgiftskap. 1400-1471, 2422 og 2465 Inntektskap. 4400-4471, 5322 og 5621

Nærings- og handelsdepartementet

Utgiftskap. 900-993, 2420 og 2460 Inntektskap. 3900-3990, 5320, 5460, 5620 og 5656

Olje- og energidepartementet

Utgiftskap. 1800-1892, 2440-2442 Inntektskap. 4810-4860, 5440, 5608, 5680 og 5685

Samferdselsdepartementet

Utgiftskap. 1300-1380, 2450 Inntektskap. 4300-4380, 5450, 5611-5612, 5618-5619, 5622-5623 og 5640

Sosial- og helsedepartementet

Utgiftskap 600-797, 2480, 2481 Inntektskap. 3600-3751, 5577, 5578, 5631, 5632

Sosial- og helsedepartementet

For budsjetterminen 2000 Folketrygden

Fra statsråd 24. september 1999 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Statsministeren

Hans Majestet Kongens tale til det 144. Storting ved dets åpning (Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding.

Finans- og tolldepartementet

St.prp. nr. 1 (1999-2000)
for budsjetterminen 2000
Statsbudsjettet medregnet folketrygden

Ot.prp. nr. 1 (1999-2000)
Skatte- og avgiftsopplegget 2000 – Lovendringer

St.meld. nr. 1 (1999-2000)
Nasjonalbudsjettet 2000

Lagt inn 1. oktober 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen