Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 1. september 2000

Offisielt fra statsråd 1. september 2000

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. september 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 80 (1999-2000)
Om lov om endring i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter

St.meld. nr. 42 (1999-2000)
Om endring av Grunnloven § 100

2. Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Overføring av myndighet etter oreigningslova § 2 nr. 33 fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet i samsvar med et framlagt forslag.

3. Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet

Seniorrådgiver Pål Ulla konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Avdelingsdirektør Knut Helge Reinskou konstitueres som ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 31. desember 2001.

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Ottar Lien som politimester i Halden fram til 1. januar 2002.

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Ole Petter Parnemann som politimester i Arendal fram til 1. januar 2002.

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Elisabeth Kaas som politimester i Vardø fram til 1. januar 2002.

Samferdselsdepartementet

Siviløkonom Randi R. Svenkerud Flesland beskikkes som administrerende direktør for Luftfartsverket med tiltredelse fra det tidspunkt Samferdselsdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet

Helsedirektør Anne Alvik gis avskjed i nåde med virkning fra den dag Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg med ektefelle ved deltakelse på FN’s Tusenårsforsamling i New York 6. – 8. september 2000.

Kulturdepartementet

Statsbudsjettet 2000. Samtykke til overskridelse under kapittel 320 Allmenne kulturformål mot innsparing.

Miljøverndepartementet

Fylkesplan for Aust-Agder 2000-2003 godkjennes.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av ny brønnramme (P2) på Troll Vest.