Offisielt fra statsråd 1. september 2000

Offisielt fra statsråd 1. september 2000

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. september 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 80 (1999-2000)
Om lov om endring i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter

St.meld. nr. 42 (1999-2000)
Om endring av Grunnloven § 100

2. Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Overføring av myndighet etter oreigningslova § 2 nr. 33 fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet i samsvar med et framlagt forslag.

3. Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet

Seniorrådgiver Pål Ulla konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Avdelingsdirektør Knut Helge Reinskou konstitueres som ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 31. desember 2001.

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Ottar Lien som politimester i Halden fram til 1. januar 2002.

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Ole Petter Parnemann som politimester i Arendal fram til 1. januar 2002.

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Elisabeth Kaas som politimester i Vardø fram til 1. januar 2002.

Samferdselsdepartementet

Siviløkonom Randi R. Svenkerud Flesland beskikkes som administrerende direktør for Luftfartsverket med tiltredelse fra det tidspunkt Samferdselsdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet

Helsedirektør Anne Alvik gis avskjed i nåde med virkning fra den dag Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg med ektefelle ved deltakelse på FN’s Tusenårsforsamling i New York 6. – 8. september 2000.

Kulturdepartementet

Statsbudsjettet 2000. Samtykke til overskridelse under kapittel 320 Allmenne kulturformål mot innsparing.

Miljøverndepartementet

Fylkesplan for Aust-Agder 2000-2003 godkjennes.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av ny brønnramme (P2) på Troll Vest.