Offisielt fra statsråd 1. februar 2019

I statsråd i dag ble Guro Angell Gimse utnevnt til statssekretær for arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. februar 2019. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kunnskapsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 16. juni 2017 nr. 69 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven). Loven §§ 14 og 20 trer i kraft
1. mars 2019.

2. Styrer og utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Statsautorisert revisor Elin Ramleth Østli oppnevnes som medlem i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 1. mars 2019 til 28. februar 2022.

Professor i psykologi Timothy John Brennen oppnevnes som varamedlem i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 1. mars 2019 til 28. februar 2022.

3. Klagesaker m.v.

Kulturdepartementet
Klage fra Norsk Radiolytter-Forening over Kulturdepartementets vedtak av 4. oktober 2018 om å avslå innsyn i organinterne dokumenter i journalpost 1, 2 og 5 i sak 2016/5714 tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Fylkestingspolitiker Guro Angell Gimse utnevnes til statssekretær for statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet.
(Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Ivar Omsted til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler.

Kulturdepartementet
Avsetningen på 15 millioner kroner fra Norsk Tippings overskudd for 2017 til tiltak mot spilleproblemer fordeles, jf. pengespilloven § 10 fjerde ledd.
Kulturdepartementet gis fullmakt til å disponere ikke-utbetalte midler innenfor rammen av handlingsplanen mot spilleproblemer.
(Nyhetssak)

5/12 av forventet tildeling av overskuddet fra Norsk Tipping AS for spilleåret 2018 til kulturformål tildeles følgende tiltak og utgjør 2 225 000 kroner til Krafttak for sang, 7 790 000 kroner til Landsomfattende musikkorganisasjoner ved Norsk musikkråd, 3 562 500 kroner til Folkeakademienes landsforbund og 875 000 kroner til Norske kirkeakademier.

Olje- og energidepartementet
Sira-Kvina kraftselskap DA gis tillatelse til å bygge om eksisterende overføring av Eivindsvatn til Nesjen i Kvinesdal kommune.

Notodden Energi Kraft AS gis tillatelse til erverv av eierandel i Svelgfoss kraftverk.