Offisielt fra statsråd 10. desember 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. desember 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-044001#docSt.meld. nr. 17 (1999-2000) Handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-044001#docSt.meld. nr. 16 (1999-2000) Om regulering av arbeidsinnvandring St.prp. nr. 32 (1999-2000) Om tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 1999 i forbindelse med Sleipner-ulykken

Kulturdepartementet

linkdoc018005-044001#docSt.meld. nr. 14 (1999-2000) Idrettslivet i endring Om statens forhold til idrett og fysisk aktivitet

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-044001#docSt.meld. nr. 15 (1999-2000) Lønnsomme og konkurransedyktige reiselivsnæringer

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 30. april 1999 nr. 22 om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover (klagenemnd for utlendingssaker m.v.). Den delvise ikrafttredelsen gis virkning fra 1. januar 2000.

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. desember 1999 til lov om endring i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Loven trer i kraft 1. januar 2000. Besl. O. nr. 13 Lov nr. 83 Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker Sanksjon av Stortingets vedtak av 2. desember 1999 til lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover. Besl. O. nr. 9 Lov nr. 84

3.Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om bruk av farvann og om meldeplikt for fartøyer ved overgang til år 2000.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift av 25. januar 1963 om våpenloven – gebyr for bevilling og tillatelse m.m.

4.Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Opphevelse av delegasjon til Samferdselsdepartementet av Kongens myndighet etter kgl. res. 10. august 1973 vedr. luftartsloven.

Vedtaket trer i kraft 1. januar 2000.

Delegasjon av myndighet til Samferdselsdepartementet til å foreta de endringer i forskrifter, delegasjonsvedtak og lignende, som nødvendig følger av omorganiseringen av Luftfartsverket/Luftfartstilsynet.

5.Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede spørsmål om endringer i offentlighetsloven:

Regionsjef Torstein Slungård, Dovre (leder) Rådgiver Mette Bredengen, Oslo Avdelingsdirektør Ramborg Elvebakk, Oslo Rådgiver Ingvar Engen, Oslo Direktør Svein Roald Hansen, Fredrikstad Spesialkonsulent Anders Hauger, Oslo Spesialrådgiver Jan Helgesen, Oslo Prosjektleder Beate Jacobsen, Oslo Lovrådgiver Tonje Meinich, Oslo Generalsekretær Nils E. Øy, Onsøy Justis- og politidepartementet gis fullmakt til å foreta mindre endringer i mandatet.

6.Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Statsråd Marit Arnstad oppnevnes som settestatsråd for statsråd Odd Einar Dørum til å behandle søknaden fra Kirkens Bymisjon om driftstilskudd til Thunes vei 5 samt opprettelse av egen post på statsbudsjettet til dette tiltaket.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Ottawa, ambassadør Johan Ludvik Løvald, utnevnes til spesialråd i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialråd Tarald Osnes Brautaset utnevnes til sendemann i London, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kontreadmiral Kjell-Birger Olsen beordres til generalinspektør for Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Flaggkommandør Jan Reksten utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Tom Gulliksen utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Hans-Jacob Sandsberg utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XX ved innlemmelse av rådsdirektiv 98/81/EF om endring av direktiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII ved innlemmelse av rådsdirektiv 1999/35/EF om en ordning med obligatorisk besiktelse med henblikk på sikker drift av roro-ferger og hurtiggående passasjerfartøyer i rutetrafikk.

Finans- og tolldepartementet

Ikraftsettelse av tilleggsavtale til skatteavtalen mellom Kongeriket Norge og Republikken Frankrike, undertegnet i Oslo 16. september 1999.

Ikraftsettelse av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Spania til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue, undertegnet i Madrid 6. oktober 1999.

Ikraftsettelse av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Uganda til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Kampala 7. september 1999.

Justis- og politidepartementet

Reguleringer av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten.

Sammenslåing mellom Ringerike lensmannskontor, Ådal lensmannskontor, Hole lensmannskontor og Hønefoss politistasjon.

Sammenslåing mellom Vardal lensmannskontor, Biri lensmannskontor og Gjøvik politistasjon.

Sammenslåing mellom Skudenes lensmannskontor og Avaldsnes lensmannskontor.

Sammenslåing mellom Kvalsund og Sørøysund lensmannskontor og Hammerfest politistasjon.

Sammenslåing mellom Agdenes lensmannskontor og Orkdal lensmannskontor.

Endring av grensen for Sogndal og Balestrand lensmannsdistrikter slik at grensen blir sammenfallende med kommunegrensen.

Olje- og energidepartementet

Videreføring av reguleringen av norsk oljeproduksjon.

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av instrukser for Luftfartstilsynet og Luftfartsverket. Instruksene trer i kraft 1. januar 2000.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Årlig regulering av medlemspremien til pensjonstrygden for fiskere.

Lagt inn 10. desember 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen