Offisielt fra statsråd 10. februar 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. februar 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Statssekretær Randi Øverland gis etter søknad avskjed i nåde fra 10. februar 1995 kl. 1600.

Assisterende utdanningsdirektør i Akershus fylkeskommune, Astrid Søgnen, utnevnes til statssekretær i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra 10. februar 1995 kl. 1600 på de vilkår som er nevnt i Reglement for departementenes organisasjon og saksbehandling.


Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Utnevning av sendemann i Moskva, Per Tresselt tillike til sendemann i Alma-Ata, Asjkhabad, Bisjkek, Dusjanbe, Jerevan, Tasjkent og Tbilisi, med rang som ambassadør.

Utnevning av konstituert ambassadør, Ole Peter Kolby til ambassadør ved Norges Faste Delegasjon til Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE), Wien, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av sendemann i Damaskus, ambassadør Odd Wibe tillike til sendemann i Beirut, med rang som ambassadør.

Utnevning av byråsjef Odd-Egil Andhøy til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Wien, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av byråsjef Birgit Schjerven til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Tokyo, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer..

Utnevning av byråsjef Petter Fredrik Wille til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon i Genève, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av byråsjef Carl Schiøtz Wibye til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Cairo, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av byråsjef Steffen Kongstad til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon i Genève, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av byråsjef Kai Egil Sandaker til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Helsingfors, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av byråsjef Helge Skaara til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Bonn, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av rådgiver Helge Ystgaard til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Warszawa, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av rådgiver Lars Sigurd Valvatne til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Dar es Salaam, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Det opprettes et ulønnet konsulat i Antalya, Tyrkia. Yusuf Ata Küner utnevnes til ulønnet konsul samme sted.


Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Erlend Kvaal konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer og så lenge innehaveren av embetet har permisjon.


Fiskeridepartementet

Underdirektør Kirsten Ullbæk Selvig utnevnes til underdirektør i Fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departe- mentet bestemmer.


Forsvarsdepartementet

Konstituert byråsjef Kirsti Skjerven utnevnes til byråsjef i Forsvarsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Som befalsmedlem til klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret oppnevnes major Roar Hannestad. Som første vararepresentant for befalsmedlemmet oppnevnes major Arne Dæhli, og som annen vararepresentant major Knut Roar Bakken.

Som vernepliktig medlem til klagenemnda oppnevnes menig i Sjøforsvaret, Heikki Holmås. Som første vararepresentant for det vernepliktige medlemmet oppnevnes menig i Luftforsvaret, Ståle Kalkvik, og som annen vararepresentant menig i Hæren, Olve Klevmo Møller.


Justis- og politidepartementet

Advokat Gunnar Greger Hagen og dommer Sissel Endresen utnevnes til lagdommere ved Frostating lagmannsrett fra den tiden Justis- og politidepartementet bestemmer og for øvrig på de vilkår som gjelder for stillingen.

Advokat Oddne Hansen utnevnes til sorenskriver i Vardø fra den tiden Justis- og politidepartementet bestemmer og for øvrig på de vilkår som gjelder for stillingen.

Forlenget konstitusjon av politifullmektig Erling Grimstad og advokat Inger Marie Sunde som førstestatsadvokater ved ØKOKRIM, dog ikke ut over 30. juni 1996.


Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Oppnevning av styre og endring av vedtektene for Det norske meteorologiske institutt. Medlemmer og varamedlemmer for perioden 15. januar 1995 til 14. januar 1999:

 • Medlemmer:
 • Direktør Odd A. Haugen, Bærum
 • Adm. direktør Anne Synnøve By, Rissa
 • Sjøkaptein Johan Rokstad, Hervik
 • Soussjef Britt Amundsen, Trondheim
 • Advokat Inger Lise Rekve, Tromsø
 • Statsmeteorolog Haakon Melhus, Oppegård
 • Meteorologikonsulent Jan Mostrøm, Haus Varamedlemmer:
 • Vegsjef Jan Søilen, Øyer
 • Fylkesskogmester Merete Larsmon, Gaular
 • Forskningssjef Ivar Schjeldrup, Tromsø
 • Førskoleinspektør Ann K. Seljevold, Bardufoss
 • Studiesjef Ingrid Tvedt Evensen, Oslo
 • Statsmeteorolog Vidar Eng, Tromsø
 • Konsulent Nils O. Langgård, Oslo

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Konstituert byråsjef Greta Billing konstitueres som avdelings- direktør i Kommunal- og arbeidsdepartementet fram til 31. oktober 1995.

Landbruksdepartementet

Førstekonsulent Sten Yngve Solberg konstitueres som byråsjef i Landbruksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av torskefiske i vernesonen ved Svalbard i 1995.

Delegasjon av myndighet

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Delegasjon av myndighet til Kommunal- og arbeidsdepartementet etter arbeidsmiljøloven § 74 nr 2.

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, handelssaker

Ot prp nr 27 (1994-95) Om lov om trygg bruk av fritidsfartøy


Kommunal- og arbeidsdepartementet

St prp nr 28 (1994-95) Mottak av personer fra det tidligere Jugoslavia for medisinsk behandling i Norge.


Miljøverndepartementet

St meld nr 22 (1994-95) Om miljøvern på Svalbard

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Litauens regjering om gjensidig administrativ bistand mellom de respektive tollmyndigheter.


Kommunal- og arbeidsdepartementet

I medhold av Lov av 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v § 74 nr 2 fastsettes istruks for arbeidstilsynet i samsvar med framlagte forslag.


Kulturdepartementet

Klage fra avisen "Fiskaren" over Kulturdepartementets vedtak 26. juni 1994 om ikke å innvilge "Fiskaren" produksjonstilskudd. Klagen tas ikke til følge.


Landbruksdepartementet

Klagen over departementet sitt vedtak av 7.10.94 tas ikkje til følgje. Gnr. 183/1 i Suldal kommune, med tilhøyrande rettigheiter vert å avstå til staten v/fylkeslandbruksstyret i Rogaland med det føremål og på dei vilkår som går fram av føredraget.

Lagt inn 10 februar 1995 avStatens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen