Offisielt fra statsråd 10. mai 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. mai 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-050030#docOt prp nr 66 (1998-99) Om opphevelse av ølloven og endringer i alkoholloven og arveavgiftsloven linkdoc006005-050031#docOt prp nr 67 (1998-99) Om lov om endring i lov av 22. juni 1990 nr 36 om Statens petroleumsfond linkvedleggSt prp nr 67 (1998-99) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1999 Obs! Dokumentet er i linkdoc099005-990142#docPDF-formatlinkvedleggSt meld nr 2 (1998-99) Revidert nasjonalbudsjettet 1999 Obs! Dokumentet er i linkdoc099005-990142#docPDF-format Revidert nasjonalbudsjett 1999

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050043#docOt prp nr 64 (1998-99) Om lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven m v (etterforskningsmetoder m v) linkdoc012005-050044#docOt prp nr 65 (1998-99) Om lov om endringer i aksjelovgivningen m v

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-050014#docOt prp nr 68 (1998-99) Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v (utdanningspermisjon) linkdoc016005-030011#docSt prp nr 69 (1998-1999) Om kommuneøkonomien 2000 m v

Olje- og energidepartementet

linkdoc026005-040004#docSt meld nr 37 (1998-99) Tillegg til St meld nr 46 (1997-98) om Olje- og gassvirksomheten; oljemarkedspolitikk, rammebetingelser, Investeringsutvalgets rapport og kostnadsoverskridelsene i Åsgardkjeden

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-030027#docSt prp nr 66 (1998-99) Om tilsyn og myndighet i luftfarten og om tilknytningsform for Luftfartsverket linkdoc028005-030028#docSt prp nr 68 (1998-99) Om en del saker under Luftfartsformål og Vegformål

2.Styrer, utvalg

Statsministeren

Følgende oppnevnes av et utvalg til å vurdere spørsmål knyttet til arbeidsvilkårene for regjeringens medlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere:

Leder: Trygderettens formann, Ingse Stabel, Oslo kommune Avdelingsleder Tom Christian Axelsen, Lørenskog kommune Administrasjonssjef Torunn Laupsa, Ski kommune Generalsekretær Geir Mo, Våle kommune Avdelingsleder Norvald Mo, Oslo kommune Spesialpedagog Rita Roaldsen, Gratangen kommune Direktør Torhild Skogsholm, Oslo kommune Informasjonssjef Elsbeth Tronstad, Bærum kommune

3.Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Statssekretær Per N. Hagen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet med virkning fra 12. mai 1999.

Generalsekretær Per Olaf Lundteigen utnevnes til statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse 12. mai 1999.

Ordfører Olav Ulleren utnevnes til statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse 12. mai 1999.

4.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av avtale mellom Rådet for Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge om de sistnevnte statenes tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket.

Inngåelse av en avtale mellom Rådet for Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge om rettigheter og plikter mellom Irland og Det forenede kongeriket Storbritannia og Nord-Irland på den ene side, og Republikken Island og Kongeriket Norge på den andre siden, på områder der Schengen-regelverket gjelder for disse statene.

Lagt inn 10. mai 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen