Offisielt fra statsråd 10. november 2005

Offisielt fra statsråd 10. november 2005

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. november 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 6 (2005-2006)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 82/2005 av 10. juni 2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå (ERA)

Arbeids- og sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 22 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Ot.prp. nr. 24 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Ot.meld. nr. 2 (2005-2006)
Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 4 (2005-2006)
Om endringer i lov om folketrygd og i enkelte andre lover

Finansdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006)
For budsjettåret 2006
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 26 (2005-2006)
Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2006 mv.)
(Pressemelding)

Ot.meld. nr. 1 (2005-2006)
Om tilbaketrekning av deler av Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 – lovendringer

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 23 (2005-2006)
Om lov om endringer i introduksjonsloven

Moderniseringsdepartementet

Ot.prp. nr. 25 (2005-2006)
Om lov om opphevelse av lov 17. juni 2005 nr. 103 om statens embets- og tjenestemenn mv.
( Pressemelding)

2. Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra tidligere hovedtillitsmann for sivile vernepliktige Einar Idsøe Eidsvåg over Justis- og politidepartementets avslag av 26. september 2005 på søknad om videreføring av verv som hovedtillitsmann, tas ikke til følge.

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Assisterende utenriksråd Per Ludvig Magnus utnevnes til ambassadør i Madrid med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Underdirektør Tom Simonsen konstitueres som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Inge Dokken utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Regiondirektør Kjetil Storaas Hansen åremålsbeskikkes som direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Utnemning av prost Reidar Andreas Knapstad til prost i Sunnfjord prosti i Bjørgvin bispedøme med tiltreding frå det tidspunkt Kultur- og kyrkjedepartementet fastsett.

Landbruks- og matdepartementet

Konstituert ekspedisjonssjef Randi Kogstad utnevnes til ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Departementsråd Per Sanderud utnevnes til departementsråd i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.