Offisielt fra statsråd 10. oktober 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. oktober 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-050012#docOt prp nr 4 (1997-98) Om lov om endringer i lov 4. juli 1991 nr 47 om ekteskap linkdoc004005-050014#docOt prp nr 5 (1997-98) Om lov om endringer i lov 6. mars 1981 nr 5 om barneombud Ot prp nr 14 (1997-98) Om lov om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 1 (1997-98) Skatteopplegget 1998 - Lovendringer

Fiskeridepartementet

linkdoc008005-050006#docOt prp nr 2 (1997-98) Om lov om oppheving av lov av 11. juni 1982 nr 42 om rettledningstjenesten i fiskerinæringen og endringer i visse andre lover m m

Forsvarsdepartementet

Ot prp nr 11 (1997-98) Om lov om Etterretningstjenesten Ot prp nr 12 (1997-98) Om lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 17 (1997-98) Om lov om endringer i straffeprosessloven m m (oppholdsforbud) Ot prp nr 18 (1997-98) Om lov om endringer i straffeloven (heving av strafferammen for grovt skadeverk, særskilt med tanke på kirkebranner) Ot prp nr 19 (1997-98) Lov om endringer i lov 9. juni 1961 nr 1 om skytevåpen og ammunisjon m v Ot prp nr 20 (1997-98) Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr St meld nr 8 (1997-98) Årsmelding for Datatilsynet 1996

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot prp nr 16 (1997-98) Om lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v

Kulturdepartementet

linkdoc018005-050006#docOt prp nr 6 (1997-98) Om lov om endringer i åndsverkloven Ot prp nr 7 (1997-98) Om lov om endringer i kringkastingsloven (Medieetikk m v) Ot prp nr 8 (1997-98) Om lov om endringar i film- og videogramlova og straffelova Ot prp nr 9 (1997-98) Om lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting (Innkreving av kringkastingsavgift, m v)

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-030005#docSt prp nr 2 (1997-98) Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - Ramme for lavrisikoordningen 2. halvår 1997 linkdoc024005-050004#docOt prp nr 3 (1997-98) Om lov om opphevelse av lov av 3. desember 1948 nr. 8 om Statens varekrigsforsikring

Planleggings- og samordningsdepartementet

Ot prp nr 10 (1997-98) Om lov om offentliggjøring av politiske partiers inntekter St meld nr 6(1997-98) Embetsutnevningar mm 1. juli 1996- 30. juni 1997

Samferdselsdepartementet

Ot prp nr 13 (1997-98) Om lov om endring i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4

Sosial- og helsedepartementet

Ot prp nr 15 (1997-98) Om lov om endring i lov av 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene Ot prp nr 21 (1997-98) Om lov om endring i lov om medisinsk bruk av bioteknologi (forbud mot framstilling av arvemessig like individer) Ot prp nr 22 (1997-98) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (bidrag til behandling i utlandet og fylkeskommunens plikt til dekning av behandlingsutgifter)

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Nærings- og handelsdepartementet

Ikrafttredelse av lov 6. juni 1997 nr 35 om Oppgaveregisteret. Loven trer i kraft fra 1. november 1997.

3.Forskrifter

Nærings- og handelsdepartementet

Forskrift til lov 6. juni 1997 nr 35 om Oppgaveregisteret fastsettes.

Planleggings- og samordningsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 11. november 1983 til lov av 4. mars 1983 om statens tjenestemenn m m.

4.Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Delegasjon av kompetanse etter lov 14. august 1918 nr 4 om rettergangsordningens ikrafttræden § 6 første ledd jfr § 6 tredje ledd til registerenheten i Brønnøysund.

Opphevelse av delegasjon gitt i kongelig resolusjon av 31. mars 1989 i medhold av lov 14. august 1918 nr 4 om rettergangsordningens ikrafttræden § 6.

5.Styrer, utvalg

Finans- og tolldepartementet

Det nedsettes et utvalg til å vurdere førtidspensjoneringsspørsmål med følgende sammensetning:

Leder: Forskningsdirektør Øystein Olsen, Bærum Medlemmer: Sekretær Rita Lekang, Bodø Økonom Karl Seip, Bærum Personal- og organisasjonssjef Vibeke Nyvold, Oslo Direktør Olav Magnussen, Oslo Avdelingsleder Bjørn Tore Stølen, Oslo Forhandlingskonsulent Marit Gjerdalen, Oslo Rådgiver Dag Vidar Bautz, Fetsund Fylkesarbeidssjef Inger Turid Tonstad, Vennesla Avdelingssjef Trine Magnus, Tromsø Stipendiat Knut Røed, Oslo Avdelingsdirektør Aase Rokvam, Oslo Avdelingsdirektør Per Knudsen, Oslo Avdelingsdirektør Arnulf Leirpoll, Asker Underdirektør Sigrid Russwurm, Oslo Rådgiver Yngvar Åsholt, Asker

Justis- og politidepartementet

Det nedsettes et utvalg som skal utrede domstolstrukturen i første instans med følgende sammensetning:

Leder: Professor dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy, Universitetet i Tromsø, Medlemmer: Justitiarius Øyvind Smukkestad, Trondheim byrett Sorenskriver Kirsti Ramberg, Trondenes sorenskriverembete Administrasjonssjef Steinar Weseth, Oslo byfogdembete Avdelingsdirektør Karin M. Bugge, Justis- og politidepartementet Konsulent Berit Opedal Windheim, Hardanger sorenskriverembete Advokat Reidunn Åbyholm, Kommunenes Sentralforbund Høyesterettsadvokat Atle Helljesen, Den norske Advokatforening

6.Klagesaker

Statsministeren

Klage på avslag om dokumentinnsyn i brev datert 26. september 1997 om etterbruk av Fornebu fra Planleggings- og samordningsdepartementet. Klagen tas ikke til følge.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Norsk Luthersk Misjonssamband, Bergen krets, over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 1. april 1997 om å avslå søknaden om godkjenning av videregående skole med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

7.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Generalkonsul Odd Gunnar Skagestad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Følgende byråsjefer utnevnes til underdirektører i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Vibeke Knudsen Rune Resaland Petter Ølberg

Følgende rådgivere utnevnes til underdirektører i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Merethe Nergaard Victor Conrad Rønneberg

Finans- og tolldepartementet

Konstituert underdirektør Janne Stene utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Asbjørn Nes Hansen utnevnes til justitiarius i Skien og Porsgrunn byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Evelyn Skarnes utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Per Eivind Jensen utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Avdelingsleder Gundla Kvam utnevnes til ekspedisjonssjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Planleggings- og samordningsdepartementet

Rådgiver Leon Aurdal utnevnes til underdirektør i Planleggings- og samordningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Ukrainas regjering om handel og økonomisk samarbeid.

Undertegning av en avtale om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av anti-personellminer og deres ødeleggelse.

Miljøverndepartementet

Ekspropriasjon av fredet eiendom i Havnegata 83, "Bietilæ-anlegget" gnr 8, bnr 104 og 188 i Vadsø kommune, Finnmark fylke, og tillatelse til forhåndstiltredelse.

Planleggings- og samordningsdepartementet

Prinsipper for fastsetting av husleiekompensasjon i statlige bygg.

Lagt inn 10 oktober 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen