Offisielt fra statsråd 10. oktober 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. oktober 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Statsministerens kontor

St.meld. nr. 4 (2003-2004)
Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2002-2003

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 3 (2003-2004)
Om samtykke til ratifikasjon av avtale om Den tsjekkiske republikks, Republikken Estlands, Republikken Kypros’, Republikken Latvias, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Slovenias og Den slovakiske republikks deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) med tilliggende avtaler
(Pressemelding)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 5 (2003-2004)
Forslag til midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statskonsult AS

Ot.prp. nr. 6 (2003-2004)
A) Om lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)
B) Om lov om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven)
linkdoc149819#doc(Pressemelding)

Helsedepartementet

linkdoc149766#docSt.meld. nr. 5 (2003-2004)
Inntektssystem for spesialisthelsetjenesten

Utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc149783#docOt.prp. nr. 7 (2003-2004)
Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

2. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fastsettelse linkurlhttp://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftreg?SF&/lex/for/sf/krono.html&_blank av forskrift om sanksjoner mot visse grupper og militser som opererer i Den demokratiske republikken Kongo.
( linkdoc149849#docPressemelding)

Fastsettelse av linkurlhttp://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftreg?SF&/lex/for/sf/krono.html&_blank forskrift om endring i forskrift av 14. juni 2002 nr. 625 om grunnlinjene for sjøterritoriet rundt Fastlands-Norge.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av f linkurlhttp://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftreg?SF&/lex/for/sf/krono.html&_blank orskrift om endring i forskrift 13. desember 1996 nr. 1144 om forsøksordning med rettsmekling.

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ministerråd Anders Erdal utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konserndirektør Marianne Andreassen åremålsbeskikkes som direktør i Senter for Statlig Økonomistyring for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Finansdepartementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Torild Skogsholm med ektefelle ved uformelt transportministermøte i Italia 23.-24. oktober 2003.

Olje- og energidepartementet

Kobbholm Kraft AS gis tillatelse til planendring for utbygging av Kobbholm kraftverk i Sør-Varanger kommune i Finnmark.

BKK Produksjon AS gis tillatelse til å fastsette nytt manøvreringsreglement for regulering av Øvre Botnavatn i Tyssevassdraget i Osterøy kommune i Hordaland.