Offisielt fra statsråd 10. september 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. september 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 2. juli 2004 nr. 66 om endringer i arbeidsmiljøloven, ligningsloven, utlendingsloven og allmenngjøringsloven. Del III, endringene i utlendingsloven § 47, trer i kraft 1. oktober 2004.

2. Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om vern av Gutulia.
(Pressemelding)

3. Delegasjon av myndighet

Barne- og familiedepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 17 til Barne- og familiedepartementet.

4. Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Oppnevning av styre for Senter mot etnisk diskriminering for perioden
11. september 2004 til 31. desember 2005, i samsvar med vedlagte liste.

Kari Østerud, Bærum, styreleder (ny)
Amir Sheik, Oslo, nestleder
Ronald Craig, Bærum (ny)
Ellen Katrin Hetta, Kirkenes
Beate Gangås, Moss
Sunil Loona, Oslo
Vera Komissar, Trondheim (ny)
Cindy Grønsberg, Oslo (ny)
Famara Samyang, Sarpsborg (ny)
Abdi Daha Haji Mohammed, Skien
Maria Amabella Lazaga Sveinsson, Olsvik (ny)
(Pressemelding)

5. Klagesaker m.v.

Finansdepartementet

Klage fra Kolbein Holen over Finansdepartementets vedtak av 5.2.2003 om å delvis ettergi tvangsmulkt ilagt Holen Sand og Grustak AS i 1999. Klagen tas ikke til følge.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Askøy Friskole over Utdannings- og forskningsdepartementets vedtak
2. januar 2004 om å avslå søknaden om godkjenning av desentralisert undervisning etter friskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Forsvarsdepartementet

Generalmajor Tomas Colin Archer utnevnes til generalløytnant i Luftforsvaret og beordres som sjef for Fellesoperativt hovedkvarter med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Brigader Stein Erik Nodeland utnevnes til generalmajor i Luftforsvaret og beordres til tjeneste som generalinspektør for Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Forlengelse av konstitusjon av konstituert underdirektør Ahmad Ghanizadeh som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet til og med 30.06.2005.

Kultur- og kirkedepartementet

Utnemning av kapellan Bjarne Sveinall til sokneprest i Bø prestegjeld og prost i Nedre Telemark prosti i Agder bispedøme frå det tidspunkt departementet fastset.

Landbruksdepartementet

Seniorrådgiver Ove Arne Flø utnevnes til jordskiftedommer ved Akershus og Oslo jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Norge og Storbritannia om to små petroleums-forekomster som strekker seg over grenselinjen for kontinentalsokkelen mellom de to land, i samsvar med et framlagt forslag.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Jan Petersen ved deltakelse på FNs 59. Generalforsamling i USA 20. - 28. september 2004 og ektefelle Vesla Petersens deltakelse i tiden 20. - 24. september 2004.

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Folkerepublikken Bangladesh og Kongeriket Norge til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.