Offisielt fra statsråd 11. april 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. april 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 50 (1996-97) Om samtykke til at Noreg sluttar seg til avtalen om ei ny låneordning (NAB) for Det internasjonale valutafondet (IMF)

Miljøverndepartementet

St meld nr 35 (1996-97) Om rovviltforvalting

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-050008#docOt prp nr 46 (1996-97) Om lov om endring i lov 3. juni 1977 nr 57 om sterilisering.

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ikrafttredelse av lov 28. juni 1996 nr 54 om studentsamskipnader. Loven trer i kraft straks.

3.Forskrifter

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om midlertidig område med forbud mot oppankring og fiske med bunnredskap på Njordfeltet fastsettes.

4.Styrer, utvalg

Finans- og tolldepartementet

Førsteamanuensis dr juris Finn Arnesen oppnevnes som nytt medlem til klagenemnda for petroleumsskatt for en periode på 4 år eller inntil ny oppnevning finner sted.

5.Utnevnelser m v

Utenriksdepartementet

Ambassaderåd Ingunn Klepsvik utnevnes til sendemann i Managua, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Ole Terje Horpestad utnevnes til ambassaderåd ved ambassaden i Moskva, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Aage Fjereide utnevnes til oberst II i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Rolf Ivar Gran utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Tore Solheim beskikkes som jordskiftedommer ved Sør-Trøndelag jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet

Undertegning av avtale mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Den sosialistiske republikken Vietnam om handel og økonomisk samarbeid.

Godkjennelse av forhandlingsresultatet i WTO om liberalisering av handel med informasjonsteknologiprodukter.

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 1995.

Finans- og tolldepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Argentina til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue.

Samferdselsdepartementet

Ekspropriasjon av grunn og rettigheter for gjennomføring av reguleringsplan for trafikktorg/parkeringshus Oslo S sjøsiden, Oslo kommune, og tillatelse til forhåndstiltredelse.

Lagt inn 11 april 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen