Offisielt fra statsråd 11. august 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD 11. august 1995

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. august 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

1 Sanksjoner og ikrafttredelser

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Lov om endring i lov av 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring (privatskulelova). Besl O nr 66 Lov nr 56 Loven trer i kraft fra 1. september 1995.

2 Forskrifter

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om område med forbud mot oppankring og fiske rundt Troll B-plattformen.

Samferdselsdepartement

Forskrift om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen. (Se pkt 3 nedenfor)

3 Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Konkurransetilsynet gis myndighet til å håndheve § 1 punkt 6.Myndighet til å gi forskrifter om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen § 1 delegeres til Samferdseldepartementet. (Se pkt 2 ovenfor)

4 Styrer, utvalg

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Følgende oppnevnes som medlemmer av Rådet for funksjonshemmede fra 15. august 1995 til 15. august 1999:

Ordfører Ann Marit Sæbønes, Oslo, leder
Husmor Astrid Fagernes, Asker, nestleder
Overlege Audny Anke, Tromsø
Avdelingsleder Torill Jacobsen, Bodø
Forsker Johan Sandvin, Bodø
Kommunaldirektør Åse Otterdahl Møller, Skien
Underdirektør Magne Nesvik, Stavanger
Fylkeslege Svein Hindal, Os i Hordaland
Leder Finn Grønseth, Oslo, FFO
Fung. generalsekretær Liv Arum, Oslo, FFO
Leder Terje Karlsrud, Trondheim, FFO
Forbundsleder Lars Ødegård, Nannestad, Norges Handikapforbund

(Se pkt 6 nedenfor)

5 Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Gilbert Robin Morland utnevnes til ulønnet generalkonsul i Panama City, Panama.

Jørgen Brok Nielsen utnevnes til ulønnet konsul i Randers, Danmark.

Norman Flowers utnevnes til ulønnet konsul i Cristóbal, Panama.

Abdul Wasa Hayel Saeed Anam utnevnes til ulønnet konsul i Sana'a Yemen. (Se pkt 6 nedenfor).

Justis- og politidepartementet

Førstestatsadvokat Tormod Bakke utnevnes til førstestatsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter, fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiinspektør Bjarne Vidar Kjølmoen utnevnes til dommer i Trondheim byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Dommerfullmektig Marianne Berg utnevnes til dommer i Trondheim byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Tor Hafli konstitueres som dommer i Oslo skifterett for ett år, fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Nina Jeanette Messels konstitusjon som underdirektør ved Ila landsfengsel og sikringsanstalt forlenges frem til 1. januar 1996.

Landbruksdepartementet

Jordskiftedommer Vidar Otterstad beskikkes som fylkesjordskiftesjef i Sogn og Fjordane fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Underdirektør Odd Helge Askevold utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Rådgiver Ingar Kr. Kompelien utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Underdirektør Aase Rokvam utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet fra den tid departementet bestemmer.

6 Andre saker

Statsministeren

Overføring av visse deler av oppfølgingen av granskingsrapport "Statlige tilskuddsordninger til barne- og ungdomsorganisasjoner ( linkdoc004005-020002#docNOU 1995:19) fra Barne- og familiedepartementet til Samferdselsdepartementet.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Det opprettes et ulønnet konsulat i Sana'a, Yemen. (Se pkt 5 ovenfor)

Reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Godal med ektefelle ved offisielt besøk i Stuttgart 16. august og i Praha 17.-18. august 1995 dekkes etter bestemmelsene i Regulativ for reiser i utlandet for statens regning.

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Fullmakt til Utenriksdepartementet for overføring av NOK 12 466 430,- til Kirkens Nødhjelp for finansiering av 8 lagerhaller til Eritrea.

Nærings- og energidepartementet

Tildeling av del av blokk 34/10 - tilleggsareal til utvinningstillatelse 050 (Gullfaks) og tildeling av del av blokk 9/5 - tilleggsareal til utvinningstillatelse 114 (Yme).

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Endring av pkt 2 i reglement for Rådet for funksjonshemmede. (Se pkt 4 ovenfor)


Lagt inn 11 august 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen