Offisielt fra statsråd 11. august 2000

Offisielt fra statsråd 11. august 2000

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. august 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 16. juni 2000 til lov om endringer i straffeloven mv. (seksuallovbrudd).

Besl. O. nr. 104 Lov nr. 76

2. Styrer, utvalg

Kulturdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere scenekunstfeltet:

Administrerende direktør Lars Haukaas, leder, Oslo

Direktør Geir Bergkastet, Stavanger

Administrerende direktør Kjell Bjordal, Stavanger

Teatersjef Bentein Baardson, Bergen

Dramaturg Halldis Hoaas, Elverum

Skuespiller Agnete Haaland, Oslo

Professor Jørn Rattsø, Trondheim

Teatersjef Asko Sarkola, Helsinki

Dramatiker Eva Sevaldson, Bærum

Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine, Bærum

Teatersjef Catrine Telle, Trondheim

Informasjonssjef Tove Veierød, Oslo

Fungerende avdelingsdirektør Torunn Willadssen, Asker

Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Petroleumsprisrådet for 2 år:

  1. Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius, leder
  2. Direktør Jon A. Solheim, Norges Bank, varaleder
  3. Professor Ernst Nordtveit, Universitetet i Bergen
  4. Professor Pål Korsvold, Bedriftsøkonomisk Institutt
  5. Avdelingsdirektør Nina Bjerkedal, Finansdepartementet
  6. Ekspedisjonssjef Marit Engebretsen, Olje- og energidepartementet

Varamedlemmer:

For nr. 5 underdirektør Torgeir Johnsen, Finansdepartementet

For nr. 6 ekspedisjonssjef Anders Bjarne Moe, Olje- og energidepartementet

3. Klagesaker mv.

Fiskeridepartementet

Klagen fra Kiberg Arctic Fish AS over Fiskeridepartementets vedtak 24. juni 1999 vedrørende konsesjonsvilkår for tråleren "Valanes" T-1-K, blir avslått.

4. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Moskva, ambassadør Øyvind Nordsletten, utnevnes tillike til sendemann i Asjkhabad (Turkmenistan), med rang som ambassadør.

Regionalrådgiver Per Gullik Stavnum utnevnes til sendemann i Hanoi, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Rolf Berg utnevnes til sendemann i Guatemala, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Harald Neple utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Underdirektør Jan Olsen konstitueres som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommandørkaptein Per Erik Gøransson utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Kaare Kjølberg Songstad konstitueres som politimester i Vest-Finnmark med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og fram til 1. januar 2002.

Kommunal- og regionaldepartementet

Høyskolelektor Mette Kammen konstitueres som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Underdirektør Sissel Lyberg Beckmann utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en vertslandsavtale mellom Norge og Den nordatlantiske sjøpattedyrkommisjonen (North Atlantic Marine Mammal Commission – NAMMCO).

Justis- og politidepartementet

Fullmakt til å overskride bevilgningen i Anders Jahres dødsbo.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for anlegg og drift for gassrørledning mellom Ula og Gyda samt for gassrørledning mellom Valhall og Hod