Offisielt fra statsråd 11. desember 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. desember 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-050025#docOt prp nr 24 (1998-99) Om lov om endringer i eiendomsmeglingsloven m v

Forsvarsdepartementet

linkdoc010005-040007#docSt meld nr 23 (1998-99) Forsvarets investeringsprofil

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050033#docOt prp nr 26 (1998-99) Om lov om endringer i konkurs- og pantelovgivningen m v

Landbruksdepartementet

linkdoc020005-050006#docOt prp nr 23 (1998-99) Om lov om endringer i lov 31. mai 1974 nr 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) linkdoc020005-050007#docOt prp nr 27 (1998-99) Om lov om opphevelse av lov 25. juni 1936 nr 4 om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper linkdoc020005-040003#docSt meld nr 17 (1998-99) Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren (Skogmeldingen)

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-040010#docSt meld nr 22 (1998-99) Videreføring av Haldenprosjektet

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-050008#docOt prp nr 25 (1998-99) Om lov om endringer i lov 23. juni 1995 nr 39 om telekommunikasjon (teleloven) og i enkelte andre lover

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-040013#docSt meld nr 21 (1998-99) Ansvar og meistring - Mot ein heilskapleg rehabiliteringspolitikk

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak av 3. desember 1998 til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (Folketrygdloven).

Loven trer i kraft fra 1. januar 1999.

Besl O nr 11 Lov nr 70

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 17. november 1998 til lov om endring i lov 21. mai 1971 nr 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk. Loven trer i kraft fra 1. januar 1999.

Besl O nr 6 Lov nr 71

Kulturdepartementet

Ikrafttredelse av lov av 4. desember 1992 nr 126 om arkiv. Loven trer i kraft fra 1. januar 1999. (Se også pkt 3 Forskrifter og pkt. 7 Andre saker)

3. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om maritime trafikksentraler og om bruk av farvannene i Oslofjorden og tilstøtende områder.

Kommunal- og regionaldepartementet

Forskrift om endring av forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten.

Kulturdepartementet

Forskrift om offentlig arkiv. Kulturdepartementet fastsetter når forskriften skal begynne å gjelde for domstolene og Regjeringsadvokaten. (Se også pkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt 7 Andre saker)

Forskrift om endring av forskrift av 14. februar 1986 nr 351 til offentlighetsloven. (Se også pkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt 7 Andre saker)

Forskrift om oppheving av forskrift av 10. februar 1989 nr 87 om gebyr for kopier/utskrifter/avskrifter fra Arkivverket. (Se også pkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt 7 Andre saker)

Samferdselsdepartementet

Endring i forskrift 31. mars 1995 nr 281 om telefonkontroll i narkotikasaker.

4. Styrer, utvalg

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Oppnevning av seksjonssjef Svein Jørgensen som statens representant i Statens lønnsutvalg og rådgiver Grete Jarnes som vararepresentant i Statens lønnsutvalg. Oppnevningen gjelder i tidsrommet 1. januar 1999 til 31. mai 1999.

Finans- og tolldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av et lovutvalg som skal gjennomgå verdipapirsentralloven med sikte på revisjon:

Leder: Amanuensis Trygve Bergsåker, Vestfossen Avdelingsdirektør Cecilie Ask, Kolbotn Direktør Tor G. Birkeland, Oslo Daglig leder Anne Ekeren Bjone, Oslo Kontorsjef Else Marie Bøthun, Oslo Amanuensis Irene Dahl, Tromsø Seksjonssjef Anne Johnsrud Hagen, Bærum Adm direktør Jan S. Hellstrøm, Oslo Generalsekretær Gunnar Jørgensen, Oslo Underdirektør Eystein Kleven, Oslo Advokat Kjetil Krokeide, Harstad Ass direktør Sven L’Abèe-Lund, Oslo Advokat Torill Wergeland, Bergen Direktør Bernt Zakariassen, Oslo Adm direktør Bjørn O. Øiulfstad, Oslo Advokat Lisbeth Økland, Oslo

Nærings- og handelsdepartementet

Styret ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) avvikles fra 1. januar 1999 og følgende oppnevnes av et faglig råd for perioden 1. januar 1999 til 31. januar 2001:

Adm dir Olav Markussen, Asker (leder) Utbyggingsdirektør Lars Aksnes, Bærum Adm dir Suzanne Lacasse, Oslo Direktør Ingrid Bjotveit, Oslo Ressursdirektør Rolf Wiborg, Stavanger Prosjektdirektør Kurt Sandmann, Grimstad Direktør Kirsten Larm, Tønsberg 2 representanter som velges av og blant de ansatte ved NGU

5. Klagesaker m.v.

Landbruksdepartementet

Klage fra Hanne Fougner over Landbruksdepartementets vedtak om å avslå søknad om konsesjon etter husdyrkonsesjonsloven blir ikke tatt til følge.

Hanne Fougner gis en frist inntil 1.6.99 med å innrette seg etter vedtaket.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Sendemann i Abidjan, Accra, Bamako og Conakry, ambassadør Lars Tangeraas, utnevnes tillike til sendemann i Ouagadougou (Burkina Faso), med rang som ambassadør.

Sendemann i Addis Abeba, ambassadør Oskar S. Oskarsson, utnevnes tillike til sendemann i Djibouti, med rang som ambassadør.

Ambassaderåd ved ambassaden i Washington, Ståle Torstein Risa, utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Tokyo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Yngvar Tveit utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Anders Harildstad utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Knut Gramstad utnevnes til sorenskriver i Sunnhordland sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Gjermund Rønning utnevnes til underdirektør i Justisdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiverne Magne Svor og Svein Wiiger Olsen utnevnes til underdirektører i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Prost Knut Hope utnevnes til sokneprest i Eidsberg prestegjeld og prost i Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Rolf Leon Larsen utneves til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Byråsjefene Ruth Anne Andersen, Greta Billing, Trond Ødegaard Christensen, Borghild Fløtre, Tone Kjeldsberg, Rune Klemetsaune, Marit Myklevold, Ingegjerd Nordeng, Ragnhild Nordaas, Bjørn Johan Pedersen, Torill Aina Pettersen, Harald André Ryen, Inger Margrete Skogseid og Vigdis Svenkerud utnevnes til underdirektører i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Hilde Bringslid konstitueres som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer fram til 30.6.99. Byråsjef Kåre Movold konstitueres som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer fram til 31.3.00. Byråsjef Mona Næss konstitueres som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer fram til 30.11.99.

Viseadministrerende direktør Petter Skouen åremålsbeskikkes som administrerende direktør i Norges Kommunalbank for 6 år med tiltredelse fra den tid Kommunal- og regionaldepartementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Underdirektør Sjurd Tveit utnevnes som avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Siviløkonom Knut Støre Brinchmann utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Byråsjef Jens Joachim Guslund utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av endringsprotokoll av 26. september 1997 med vedlegg VI til den internasjonale konvensjonen om hindring av forurensning fra skip 1973/78.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg X ved innlemmelse av Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/36/EF av 30. juni 1997 om endring av Rådsdirektiv 89/552/EØF (TV-direktivet).

Kulturdepartementet

Oppheving av diverse eldre instrukser om arkiv. (Se også pkt 2 Sanksjoner og pkt 3 Forskrifter)

Statsgaranti for utstilling med verk av Gerhard Richter ved Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst i perioden 2. januar – 15. april 1999.

Olje- og energidepartementet

Reduksjon av oljeproduksjonen på norsk kontinentalsokkel i 1999.

Frafall av bestemmelse om offentlig tilsyn ved Tysnes Vassverk gitt ved kgl res av 24. februar 1950.

Møre og Romsdal Energi AS og Istad Kraft AS gis konsesjon for erverv av Møre og Romsdal fylkeskommunes andel i Driva Kraftverk m m.

Tussa Energi AS gis tillatelse til å erverve fallrettighetene til Ulsteindalen kraftverk m m i Ulstein kommune, Møre og Romsdal.

Tussa Eneri AS gis tillatelse til å erverve fallrettighetene til Bjørdal og Vartdal kraftverk m m i Ørsta kommune, Møre og Romsdal fylke.

Lagt inn 11. desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen