Offisielt fra statsråd 11. mai 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. mai 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 78 (2000-2001)
Om samtykke til ratifikasjon av en avtale med tilhørende vedlegg mellom EFTA-statene og Mexico undertegnet i Mexico City 27. november 2000 (frihandelsavtale)

St.prp. nr. 79 (2000-2001)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 4/2001 av 31. januar 2001 om endring av vedlegg IX til EØS-avtala (fjerde direktiv om motorvognforsikring)

St.meld. nr. 45 (2000-2001)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2000, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
(Pressemelding)

 

St.meld. nr. 46 (2000-2001)
Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 2000

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 91 (2000-2001)
Om lov om endringer i markedsføringsloven

Finansdepartementet

St.prp. nr. 84 (2000-2001)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001

Ot.prp. nr. 94 (2000-2001)
Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen

St.meld. nr. 2 (2000-2001)
Revidert nasjonalbudsjett 2001

Fiskeridepartementet

Ot.prp.nr. 92 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. og lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk (kontrolltiltak)
(Pressemelding)

 

Justis- og politidepartementet

St.meld. nr. 44 (2000-2001)
Redningshelikoptertjenesten i fremtiden

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc120415#docSt.prp.nr. 82 (2000-2001)
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2002 (kommuneproposisjonen)
linkdoc120512#doc(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

linkdoc120434#docSt.meld. nr. 47 (2000-2001)
Telesikkerhet og –beredskap i et telemarked med fri konkurranse
linkdoc120493#doc(Pressemelding)

linkdoc120493#doc

linkdoc120436#docSt.meld. nr. 48 (2000-2001)
Om NSB BAs virksomhet 2001-2003
linkdoc120495#doc(Pressemelding)

linkdoc120495#doc

linkdoc120472#docSt.prp. nr. 76 (2000-2001)
Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område
linkurlhttp://www.odin.dep.no/sd/prp2001/#url_blank(Pressemelding)

linkdoc120474#docSt.prp. nr. 80 (2000-2001)
Omdanning av BaneTele til aksjeselskap
linkdoc120497#doc(Pressemelding)

linkdoc120497#doc

linkdoc120438#docSt.prp. nr. 81 (2000-2001)
Om delvis bompengefinansiert utbygging av Namdalsprosjektet i Nord-Trøndelag
linkdoc120500#doc(Pressemelding)

linkdoc120500#doc

linkdoc120439#docSt.prp. nr. 83 (2000-2001)
Om Ev 39 Øysand – Thamshamn gjennomført som OPS-prøveprosjekt ved delvis bompengefinansiering
linkdoc120502#doc(Pressemelding)

linkdoc120399#docOt.prp. nr. 93 (2000-2001)
Om lov om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap
linkdoc120497#doc(Pressemelding)

linkdoc120497#doc

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. mai 2001 til lov om endringar i lov 29. april 1977 nr. 34 om kommunal forkjøpsrett til leiegårder m.m.
Loven trer i kraft 15. mai 2001.
Besl. O. nr. 80 Lov nr. 19

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. april 2001 til lov om endringar i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energilova).
Loven trer i kraft fra 1. januar 2002.
Besl. O. nr. 75 Lov nr. 20

3. Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Ivar Andersen over Justis- og politidepartementets avslag av 29. august 2000 på hans søknad om ettergivelse av statens krav på saksomkostninger. Klagen tas ikke til følge.

Landbruksdepartementet

Klagen fra Lierne Viltforedling over Landbruksdepartementets vedtak av 4. januar 2001 om tildeling av tollkvote for elgkjøtt til Stensaas, tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Generalkonsul Thor Stein Johansen utnevnes til generalkonsul i Minneapolis med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Konstituert ambassaderåd Vibeke Lilloe utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Tore Tanum utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Wien med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Første ambassadesekretær Astrid Helle Ajamay, annen ambassadesekretær Aslak Brun og rådgiver Inga Marie Weidemann Nyhamar utnevnes til underdirektører i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arne Birger Johansen utnevnes til ulønnet generalkonsul i Freetown, Sierra Leone.
(Se også pkt. 5 Andre saker)

Mira Chandra utnevnes til ulønnet konsul i Denpasar, Bali, Indonesia.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Konstituert underdirektør Tone Kristin Kastnes utnevnes til underdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Skattedirektør Bjarne Hope beskikkes som skattedirektør for en ny åremålsperiode på 6 år fra 1. juli 2001.

Konstituert underdirektør Øyvind Sørvaag og rådgiver Stig Hauge Bendiksen utnevnes til underdirektører i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Midlertidig beordring i stillingen som kommandør for landstridskreftene i Nord-Norge og sjef for Distriktskommando Nord-Norge og tilståelse av midlertidig høyere grad som generalmajor i Hæren for brigader Sverre Diesen med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Frabeordring av kommandør Tor Arne Moe som overadjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen 1. september 2001.

Beordring av flaggkommandør Jørgen Berggrav som overadjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2001 for en periode på tre år.

Oberstløytnant Stig Ermesjø utnevnes til oberst i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Tom Nesse utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Anne Gro Aanensen Kleven utnevnes til statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert statsadvokat Petter Sødal utnevnes til statsadvokat ved Vestfold og Telemark statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Per Ketil Andersen konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 31. desember 2001.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2001 av 11. mai 2001 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2850/2000 om samarbeid på området akutt havforurensning.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2001 av 11. mai 2001 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsbeslutning 2000/821/EF (MEDIA Plus) og euopaparlaments- og rådsbeslutning nr. 163/2001/EF (MEDIA-opplæring)

Undertegning av Stockholm-konvensjonen om persistente organiske forbindelser.

Gjenopprettelse av det ulønnede generalkonsulatet i Freetown, Sierra Leone.
(Se også pkt. 4 Utnevnelser mv.)

Kommunal- og regionaldepartementet

Endring av kommunegrensa mellom Sande kommune og Vanylven kommune i Møre og Romsdal fylke.
linkdoc120509#doc(Pressemelding)