Offisielt fra statsråd 11. november 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 5. november 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-030052#docSt prp nr 6 (1998-99) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr 69/98 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 13 (1998-99) Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1999 og endring av kap 2309 Tilfeldige utgifter

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-030006#docSt prp nr 1 Tillegg nr 7 (1998-99) For budsjetterminen 1999 Om endringer av St prp nr 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 1999

Fiskeridepartementet

linkdoc008005-030002#docSt prp nr 1 Tillegg nr 11 (1998-99) Om budsjettet for lostenesta og a-trygd for fiskarar

Forsvarsdepartementet

linkdoc010005-040006#docSt meld nr 11 (1998-99) Regionalt skyte- og øvingsfelt for Forsvarets avdelinger på Østlandet – Regionfelt Østlandet

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050045#docOt prp nr 7 (1998-99) Om lov om endringer i lov 8. desember 1950 nr 3 om norsk riksborgarett og lov 28. februar 1986 nr 8 om adopsjon linkdoc012005-050047#docOt prp nr 8 (1998-99) Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv (inndragning av utbytte)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-050015#docOt prp nr 9 (1998-99) Om lov om endringar i lov 14. juni 1985 nr 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring (privatskulelova) St prp nr 1 Tillegg nr 10 (1998-99) For budsjetterminen 1999 Om tilleggsforslag på statsbudsjettet for 1999 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet linkdoc014005-030013#docSt prp nr 7 (1998-99) Om tilleggsløyving på statsbudsjettet 1998 for å dekkje kontingent til CERN

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-030005#docSt prp nr 1 Tillegg nr 5 (1998-99) Overgang til nettobudsjettering for Sametinget

Kulturdepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 4 (1998-99) For budsjetterminen 1999 Om endringer i Kulturdepartementets budsjettforslag for 1999 under enkelte kapitler

Landbruksdepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 6 (1998-99) For budsjetterminen 1999 Om samordning og delvis utlokalisering av den sentrale forvaltningen av de landbrukspolitiske virkemidler og bevilgninger i forbindelse med EØS-avtalen mm

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-030007#docSt prp nr 1 Tillegg nr 9 (1998-99) For budsjetterminen 1999 Om dekning av forsikringstilfelle knyttet til kombinert lager/deponi for lavt og middels radioaktivt avfall i Himdalen (KLDRA Himdalen) m.m.

Olje- og energidepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 12 (1998-99) Om endringer av forslag til statsbudsjettet for 1999 under Olje- og energidepartementet St prp nr 8 (1998-99) Utbygging av Huldra, SDØE-deltakelse i Vestprosess, kostnadsutviklingen for Åsgard mv, og diverse disponeringssaker

Samferdselsdepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 8 (1998-99) For budsjetterminen 1999 Om endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 1999 vedrørende luftfartsformål, jernbaneformål og sivilt beredskap mv

2.Forskrifter

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Forskrift om endringer i forskrift av 18. september 1998 til sosialtjenesteloven kapittel 6A.

3.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Sendemann i Abidjan, Accra og Bamako, ambassadør Lars Tangeraas, utnevnes tillike til sendemann i Conakry (Guinea), med rang som ambassadør. Ambassaderåd Thor Gislesen utnevnes til sendemann i Sarajevo, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert lagdommer Tormod Rafgård utnevnes til lagdommer i Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer. Førstekonsulent Tonje Meinich utnevnes til lovrådgiver i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kontorsjef Øystein Johannessen utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra den tid departementet bestemmer. Underdirektør Aud Inger Andersen utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Byråsjef Arnt Helge Hermansen utnevnes til underdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiver Birgit Hernes konstitueres som underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet frem til 31.08.99 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. Lagt inn 5. november 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen