Offisielt fra statsråd 11. oktober 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

11. oktober 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. oktober 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

Ot prp nr 6 (1996-97) Om lov om familievernkontorer

Finans- og tolldepartementet

St meld nr 8 (1996-97)
Kredittmeldinga 1995
Om Noregs Bank, Kredittilsynet, Statens Banksikringsfond, Statens Bankinvesteringsfond, Oslo Børs og Verdipapirsentralen si verksemd i 1995.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot prp nr 3 (1996-97) Om lov om endringar i lov 1. mars 1985 nr 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (Valgloven)

Landbruksdepartementet

Ot prp nr 5 (1996-97) Om lov om endringer i lov 10. juli 1936 nr 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror og i lov 25. juni 1936 nr 4 om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper (Ny markeds- ordning for melk)

Nærings- og energidepartementet

St prp nr 3 (1996-97) Informasjonstiltak for å begrense elforbruket

Samferdselsdepartementet

St prp nr 4 (1996-97) Om endring av forslag i St prp nr 2 (1996-97) Om endret tilknytningsform for Postverket og NSBs trafikkdel m.m.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot prp nr 4 (1996-97) Om lov om endringer i lov 17 juni 1966 nr 12 om folketrygd og i enkelte andre lover (Samleproposisjon) Ot prp nr 7 (1996-97) Om lov om endringer i alkoholloven

2.Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om enhetsskvoteordning for den konsesjonspliktige trålerflåten blir fastsatt.

3.Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Utvidelse av mandatet til Domstolkommisjonen nedsatt ved kgl. res. 8. mars 1996. Utvalget utvides med følgende medlemmer:

Konsulent Ing-Lill Pavall, Fauske
Trygdesjef Bjørg Hermansen, Stavanger
Redaktør Olav Terje Bergo, Bergen
Regionsdirektør Tine Sundtoft, Kristiansand
Fylkesmann Inger Lise Gjørv, Inderøy

4.Klagesaker mv

Fiskeridepartementet

Klage fra Jan Sødergren, Stockholm, over Fiskeridepartementets vedtak av 15. november 1994 om å avslå begjæring om innsyn i lydbåndopptak vedrørende norsk selfangst 1982-1988. Klagen tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Norsk Allmennflyforening (AOPA) over Samferdselsdepartementets vedtak om ikke å innføre et generelt unntak for underveisavgift for en gruppe fly. Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Bjørn Barth utnevnes til sendemann i Haag, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Sendemann i Kingston, St. John's (Antigua og Barbuda), Port of Spain, Bridgetown, Castries, Basseterre (St. Christopher og Nevis), Kingstown (St. Vincent og Grenadine) og Nassau (Bahamas), ambassadør Knut Bernt Berger tillike til sendemann i Port-au-Prince, med rang som ambassadør.

Underdirektør Sigurd Endresen utnevnes til sendemann i Maputo, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Henning Stirø utnevnes til ministerråd og beordres til tjeneste ved Norges delegasjon til Den Europeiske Union, Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Jan Bugge-Mahrt utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidpsunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Kjersti Rødsmoen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Trygve Lønnebotn utnevnes til ulønnet konsul i Madison, De forente stater.

Administrasjonsdepartementet

Direktør Christian Fredrik Horst utnevnes til avdelingsdirektør i Administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Underdirektør Sigurd Odnæs konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Torgeir Nyen konstitueres som underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Obestløytnant Sverre Diesen utnevnes til oberst II i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Jostein Egeland utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvars- departementet bestemmer.

Oberstløytnant, midlertidig oberst II, Steinar Berg utnevnes til oberst II i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvars- departementet bestemmer.

Oberstløytnant Johannes Karlstad utnevnes til oberst II i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvars- departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert lovrådgiver Morten Holmboe utnevnes til lovrådgiver i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Stig Berge konstitueres som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Konstituert jordskiftedommer Erling Herring beskikkes som jordskiftedommer i Nord-Helgeland jordskiftesokn, med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Personalsjef Marie Holand utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidpsunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Rådgiver Anita Skauge konstitueres som avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet for ettidsrom av inntil to år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Assisterende fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus utnevnes til fylkeslege i Østfold med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fullmakt til Utenriksdepartementet til å yte et tilskudd på USD 1 million til UNRWA.

DD.MM. Kong Harald V og Dronning Sonjas offisielle besøk til Polen 14.-16. oktober 1996.

Kulturdepartementet

Fastsettelse av grafisk designprogram for departementene og for Regjeringens dokumenter til Stortinget.

Samtykke til overskridelse av kap. 322 billedkunst, kunsthåndverk og design, post 11 Varer og tjenester i statsbudsjettet for 1996.

Nærings- og energidepartementet

Ekstraordinære informasjonstiltak for å begrense forbruket av elektrisitet. Fullmakt til å dekke utgifter før tilleggsbevilgning foreligger.

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av oljefunnet Oseberg Øst.

Godkjennelse av tilleggsplan for utbygging og drift av oljen i Troll vest gassprovins.

Lagt inn 11 oktober 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen