Offisielt fra statsråd 11. september 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. september 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-030016#docSt prp nr 86 (1997-98) Billighetserstatninger av statskassen

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Forsvarsdepartementet

Lov 23. februar 1996 nr 9 om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner trer i kraft 1. januar 1999.

3.Forskrifter

Forsvarsdepartementet

Forskrift om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner fastsettes. Forskrift om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner trer i kraft fra 1. januar 1999.

4.Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til styret for Senter mot etnisk diskriminering for perioden 11. september 1998 til 11. september 2000 (Se også pkt.7 Andre saker):

Medlemmer:

1 Ole Jacob Bae (leder, Oslo) 2 Rita Kumar (nestleder, Trondheim) 3 Olav Sønderland (Stavanger) 4 Akhenaton Oddvar de Leon (Oslo) 5 Fazilat Siddiq Akhtar (Oslo) 6 Nils Johan Lavik (Oslo) 7 Margaretha Ramm (Oslo)

Varamedlemmer:

1 Amran Al Abdullan (Bergen) 2 Berit Reiss-Andersen (Oslo) 3 Helen Oddveig Bjørnøy (Drammen)

5.Klagesaker m.v.

Miljøverndepartementet

Klage fra Svalbard Kompetanse AS over Miljøverndepartementets vedtak 11. desember 1997 om forbud mot etablering av meldte anlegg for produksjon og foredling av røye i Longyearbyen på Svalbard. Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser m.v.

Forsvarsdepartementet

Beordring av generalmajor Roar Jens Haugen til tjeneste som Generalinspektør for Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av brigader Johan Brun til generalmajor i Hæren og beordring til tjeneste som sjef for Distriktskommando Østlandet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert byrettsdommer Sissel Rostad utnevnes til byrettsdommer i Fredrikstad byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og tolldepartementet bestemmer.

Konstituert byrettsdommer Nils Vegard konstitueres som byrettsdommer i Sarpsborg byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og tolldepartementet bestemmer og til og med 31. mars 2000.

Regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs konstitueres som departementsråd i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og frem til 1. november 2001.

Kommunal- og regionaldepartementet

Konstituert byråsjef Vigdis Svenkerud utnevnes til byråsjef i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Oppnevningsperioden for Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene forlenges til 1. mars 1999.

Finans- og tolldepartementet

Samtykke til underskrivelse av en avtale mellom Kongeriket Norge og Republikken Albania med formål å hindre dobbel skattlegging og å forebygge unndragelse av skatter med hensyn til skatter av inntekt og formue.

Kommunal- og regionaldepartementet

Etablering av Senter mot etnisk diskriminering for perioden 11. september 1998 til 31. desember 2002. (Se også pkt. 4 Styrer, utvalg)

Olje- og energidepartementet

Glommens og Laagens Brukseierforening og Mesna kraftselskap. Tillatelse til regulering av Næra og gjennoppbygging av Moelv kraftverk i Moelvenvassdraget, Ringsaker kommune, Hedmark fylke.

Samferdselsdepartementet

Søknad fra NSB Gardermobanen AS om tillatelse til å trafikkere det statlige jernbanenettet på gitte strekninger og bestemte vilkår innvilges.

Lagt inn 11. september 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen