Offisielt frå statsrådet

Offisielt fra statsråd 11. september 2020

I statsråd i dag er Nina Schanke Funnemark åremålsbeskikket som skattedirektør for en periode på seks år.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. september 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser mv.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra 14. september 2020 til og med 14. oktober 2020 for å håndtere koronautbruddet, jf.  helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

2. Utnevnelser mv.

Statsministerens kontor
Politisk rådgiver Marte Ziolkowski konstitueres som statssekretær for utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide i perioden fra og med 1. oktober 2020 til og med 20. januar 2021, hvor statssekretær Jens Frølich Holte etter planen skal avvikle foreldrepermisjon. 
(Nyhetssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland oppnevnes til særskilt mekler hos Riksmekleren for perioden 11. september 2020 til 28. februar 2022.

Oppnevning av tingrettsdommer Lucy Terese Smith Ulseth som ny leder av Tariffnemnda fra 11. september 2020 til 31. mai 2021.

Finansdepartementet
Åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Nina Schanke Funnemark som skattedirektør for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.(Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Pål Eirik Berglund til brigader i Hæren og beordring i stilling som sjef Brigade Nord med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

3. Andre saker

Utenriksdepartementet
Inngåelse av avtale mellom Norge og Sverige om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011.