Offisielt fra statsråd 12 . januar 1996


Offisielt fra statsråd 12. januar 1996

12. januar 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. januar 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Forsvarsdepartementet

St prp nr 30 (1995-96) Om visse endringer i Hærens verkstedorganisasjon på Østlandet

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endringar i lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten m.m. Besl O nr 25 Lov nr 4

3.Delegasjon av myndighet

Landbruksdepartementet

Delegasjon av myndighet etter naturskadeloven §§ 2, 18, 20 og 21 til Landbruksdepartementet.

4.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Marit Engebretsen beskikkes som ambassaderåd (energiråd) ved ambassaden i Washington.

Finans- og tolldepartementet

Fungerende fylkesskattesjef Lars Solnørdal beskikkes som fylkesskattesjef i Nord-Trøndelag fra det tidspunkt Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Underdirektør Oddbjørn Lyngroth utnevnes som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Engasjert ekspedisjonssjef Arne G. Arnesen utnevnes til ekspedisjonssjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Erik Oftedal konstitueres som avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet fram til 14. oktober 1996.

Kulturdepartementet

Førstekonsulent Ole Fredriksen utnevnes til byråsjef i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Øivind Torp utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og energidepartementet

Rådgiver Johan L. Schlanbusch utnevnes til underdirektør i Nærings- og energidepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Sigmund Johansen utnevnes til underdirektør i Nærings- og energidepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Utredningsleder Christine Furuholmen utnevnes til byråsjef i Sosial- og helsedepartementet med virkning fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Kari Nordheim-Larsen med ledsager ved besøk i Uganda 15.-18. januar 1996.

Landbruksdepartementet

Fastsettelse av spilleandeler for totalisatorspill i samsvar med et framlagt forslag.


Lagt inn 12 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen