Offisielt fra statsråd 12. april 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

12. april 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. april 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot prp nr 49 (1995-96) Om lov om endringer i lov av 4 februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v og lov av 29 april 1988 nr 21 om ferie

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Lov om endring i lov av 17 juli 1992 nr 100 om barneverntjenester (barnevernloven) § 9-8 trer i kraft straks
Besl O nr 44 Lov nr 21

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lov om endringer i plan- og bygningsloven
Lovens §§ 77 og 111 nr 2 trer i kraft straks. Øvrige endringer trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.
Besl O nr 46 Lov nr 22

3. Styrer, utvalg

Administrasjonsdepartementet

Følgende oppnevnes til å delta i statens utvalg til å føre forhandlinger om ny jordbruksavtale:

Medlemmer:
Departementsråd Per Harld Grue, leder, Ås
Avdelingsdirektør Gabriella Dånmark, Ski
Ekspedisjonssjef Ingolv Hæreid, Oslo
Utredningsleder Marit Wårum, Oslo
Underdirektør Hans Otta Hauger, Oslo
Ekspedisjonssjef Thorvald Moe, Oslo
Konsulent Trine Nygård, Oslo
Rådgiver Dag Petter Sødal, Oslo

Fagsekretær: Landbruksdirektør Almar Sagelvmo, Ski

Utvalget oppnevnes for en periode på 2 år.

4. Klagesaker mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Klage fra miljøstiftelsen Bellona over Utenriksdepartmentets vedtak av 11. mars 1996 om å nekte innsyn i en rapport utarbeidet av RKK Energia, Russland. Klagen tas ikke til følge.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Klage fra Polar Invest AS over Utenriksdepartementets vedtak av 5. februar 1996 om avslag på søknad om refusjon for å sikre sysselsetting av norske sjøfolk. Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Ottawa, ambassadør Bjørn Inge Kristvik stilles til rådighet for Utenriksdepartementet for spesialoppdrag, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Johan Ludvik Løvald utnevnes til sendemann i Ottawa, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Tarald Osnes Brautaset utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Aud Marit Wiig utnevnes til ambassaderåd ved ambassaden i Pretoria, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd ved ambassaden i Zagreb Thor Gislesen konstitueres som ambasssaderåd ved ambassaden i Sarajevo, i egenskap av chargé d'affaires, a.i., med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Førstekonsulent Anne Rikter-Svendsen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Jan Arild Nilsen utnevnes til ulønnet konsul i Benidorm, Spania.

Finans- og tolldepartementet

Midlertidig beskikket visesentralbanksjef Jarle Bergo åremålsbeskikkes som visesentralbanksjef og nestleder i Norges Banks hovedstyre fra 12. april 1996 og for et tidsrom av inntil 6 år.

Landbruksdepartementet

Rådgiver Ingrid Lauvdal utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Finans- og tolldepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Nepal til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Innvilgning av søknad fra BI Stiftelsen om adgang til å tildele graden sivilmarkedsfører.


Lagt inn 12 april 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen