Offisielt fra statsråd 12. april 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. april 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 56 (2001-2002)
Om samtykke til ratifikasjon av den internasjonale konvensjon av 9. desember 1999 om bekjempelse av finansiering av terrorisme
(Pressemelding)

St.meld. nr. 20 (2001-2002)
Om Noregs deltaking i den 56. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 55. generalforsamling

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 61 (2001-2002)
Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot terrorisme – gjennomføring av FN-konvensjonen 9. desember 1999 om bekjempelse av finansiering av terrorisme og FNs sikkerhetsråds resolusjon 1373 28. september 2001)
(  Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc131669#docSt.meld. nr. 19 (2001-2002)
Nye oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc131700#docOt.prp. nr. 62 (2001-2002)
Om lov om oppheving av lov om erverv av næringsverksemd

Utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc131695#docSt.meld. nr. 18 (2001-2002)
Kvalitetsreformen
Om høyere kunstutdanning
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helsedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. februar 2002 til lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling.
Loven trer i kraft 1. juli 2002.
Besl. O. nr. 30 Lov nr. 9

Utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 22. mars 2002 til lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
Lovens § 4A-4 trer i kraft straks. Lovens § 2-3 og 2-4 trer i kraft 1. august 2002. Lovens § 13-4 trer i kraft 1. januar 2003.
Besl. O. nr. 38 Lov nr. 10

3. Forskrifter

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Opphevelse av forskrift 26. mai 1995 om arbeidsavtaler i kortvarige arbeidsforhold, gitt med hjemmel i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidsvern og arbeidsmiljø.

4. Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet

Klage fra journalist Alf Ole Ask over Olje- og energidepartementets avslag på begjæring om innsyn i brev 20. februar 2002 fra Oljedirektoratet til Olje- og energidepartementet. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Rådgiver Terje Barstad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Lars Petter Henie beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Guatemala for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Pål Ulla beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for økonomiske og finansielle saker ved ambassaden i Washington for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Bjarne Stakkestad beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for økonomiske og finansielle saker ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union i Brussel for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Stig H. Bendiksen beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for økonomiske og finansielle saker ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union i Brussel for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Fiskeridepartementet

Underdirektør Astrid Holtan utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeridepartementet.

Justis- og politidepartementet

Konstituert sorenskriver Geir Engebretsen utnevnes til sorenskriver ved Nedre Romerike tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert dommer/avdelingsleder Trond Mangseth utnevnes til dommer/avdelingsleder i Asker og Bærum tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Underdirektør Inger Grette utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Finansminister Per-Kristian Foss oppnevnes som ny norsk guvernør og statssekretær Helle Hammer, Nærings- og handelsdepartementet, som ny norsk viseguvernør i Rådet i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD).

Prosjektleder Jan Fredrik Nicolaisen utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Marit Aaberg utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosialdepartementet

Fungerende ekspedisjonssjef Tom Rådahl utnevnes til ekspedisjonssjef i Sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av protokoll mot ulovlig produksjon av og handel med skytevåpen og deres deler, komponenter og ammunisjon av 31. mai 2001, som supplerer FN-konvensjonen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet(CATOC) av 15. november 2000.
(Pressemelding)

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv 96/5/EF av 16. februar 1996 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn i EØS-avtalen, samt direktiv 98/36/EF av 2. juni 1998 og direktiv 99/39/EF av 6. mai 1999.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av statsadvokatregionenes navn og distriktsinndeling.