Offisielt fra statsråd 12. desember 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. desember 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utanriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-030020#docSt prp nr 26 (1997-98) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéen sitt vedtak nr 73/97 av 4. oktober 1997 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i Fellesskapet sitt handlingsprogram for førebygging av narkotikamisbruk

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-050011#docOt prp nr 34 (1997-98) Om lov om endring i lov 30. juni 1955 nr 20 om når norsk tenestemakt kan halde brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-050014#docOt prp nr 35 (1997-98) Endringar i skattelovgjevinga

Olje- og energidepartementet

St prp nr 27 (1997-98) Øst-Telemarkens Brukseierforening - ny reguleringskonsesjon i Mårelven

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Ikrafttredelse av kapittel II i lov 19. august 1994 nr 57 om registrering av fritids- og småbåter. Lovens kapittel II trer i kraft fra 1. januar 1998.

3.Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

  • Forskrift om lokalisering og organisering av skatteforvaltningen på Svalbard, og om overgangsregler fastsettes.
  • Forskrift om endring av forskrift 5. juni 1970 nr 4 om rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av skatt fastsettes.
  • Forskrift om endring av forskrift 2. september 1977 nr 2 om skattefritak for visse naturalytelser m v fastsettes.

Nærings- og handelsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 10. mai 1996 nr 422 om reisegaranti og stiftelsen Reisegarantifondet fastsettes.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Forskrift om endringer i forskrift av 4. desember 1992 nr 915 med senere endringer til lov om sosiale tjenester m v kapittel I om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i institusjon m v fastsettes.

Utgiftstaket for 1998 etter forskriften § 8-4 blir fastsatt til 50 kroner pr måned.

4.Klagesaker m.v.

Fiskeridepartementet

Klage fra Norske Fabrikkskips Forening over Fiskeridepartementets vedtak 6. april 1995 om å avslå søknad om opprettelse av eget salgslag med lovbeskyttelse etter råfiskloven. Klagen tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra AS Troms Innland Rutebil over departementets vedtak om ruteløyve på strekningen Tromsø - Alta til Knut Bjørnar Knutsen. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Troms fylkeskommune i samme sak avvises

5.Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Statsråd Marit Arnstad oppnevnes som settestatsråd for statsråd Dagfinn Høybråten i de saker Sosial- og helsedepartementet er ankeinstans for enkeltvedtak som ble avgjort av Rikstrygdeverket i den perioden statsråd Dagfinn Høybråten var trygdedirektør.

Statsråd Kåre Gjønnes oppnevnes som settestatsråd for statsråd Peter Angelsen for de saker som Fiskeridepartementet får til behandling hvor statsråd Peter Angelsen er inhabil eller ikke ønsker å behandle den fordi det foreligger omstendigheter som medfører at han er nær grensen for inhabilitet.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Byråsjef Trond Folke Lindberg utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialrådgiver Oddmund Graham beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for miljøspørsmål ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union i Brussel for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  • José Vallés Rebés utnevnes til ulønnet generalkonsul i Barcelona, Spania.
  • Per Johan Midteide utnevnes til ulønnet generalkonsul i Gaborone, Botswana

(Se også punkt 6 nedenfor)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Byråsjef Gerd Margaret Westgaard utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Rådgiver Ragnhild Dugstad utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Planleggings- og samordningsdepartementet

Avdelingsdirektør Halvor Stormoen beskikkes som administrerende direktør for Statsbygg for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Direktør/etatsjef Thor Rogan utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet¸ utenrikssaker

Undertegning av en OECD-konvensjon om bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn i forbindelse med internasjonale forretningstransaksjoner.

Undertegning med forbehold om godkjenning, av protokoller vedrørende tiltredelse av Polen, Tsjekkia og Ungarn til Traktaten for det nordatlantiske område.

Det opprettes et ulønnet generalkonsulat i Gaborone, Botswana.

(Se også punkt 5 ovenfor)

Finans- og tolldepartementet

Samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue undertegnet i Helsingfors

6. oktober 1997.

Justis- og politidepartementet

Fastsetting av retningslinjer for regionalt samordningsansvar ved kriser og katastrofer i fred. Retningslinjene trer i kraft fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite tildeles 246 835 000 kroner av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 1997 til idrettsformål.

Miljøverndepartementet

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr 63 § 8, jfr § 10 og §§ 21,22 og 23 fredes Smådaladn naturreservat i Vang kommune, Oppland fylke.

Miljøverndepartementets vedtak av 2. august 1984 om midlertidig vern av Smådalen i Vang kommune, Oppland fylkes blir med dette opphevet.

Olje- og energidepartementet

Godkjenning av plan for utbygging og drift av Eldfisk vanninjeksjon.

Lagt inn 12. desember 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen