Offisielt fra statsråd 12. januar 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 12. januar 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Bern, ambassadør Jan Gunnar Jølle utnevnes tillike til sendemann i Vaduz og Den Hellige Stol, med rang som ambassadør.

Underdirektør Kåre Stormark utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Tor Christian Hildan utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Finans- og tolldepartementet

Underdirektør Jon Oftedal utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet fra 1. januar 1995.


Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Underdirektør Eva Maria Sibbern utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Eivind Heder utnevnes til avdelings- direktør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Konstituert byråsjef Astrid M. Strand utnevnes til byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.


Justis- og politidepartementet

Førstelagmann Agnes Nygaard Haugs konstitusjon som dommer i Høyesterett forlenges fra og med 1. mars 1995 til og med 31. mars 1995.

Politiinspektør Karl-Henrik Sjursen utnevnes til politimester i Haugesund fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert byråsjef Marit Rossehaug utnevnes til byråsjef i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.


Landbruksdepartementet

Underdirektør Frode Langaker utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.


Nærings- og energidepartementet

Rådgiver Kjetil Braaten Solbrække konstitueres som underdirektør i Nærings- og energidepartementet for den tid departementet bestemmer.

Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i forvaltningsloven m.v. Besl O nr 7 Lov nr 4. Loven trer i kraft fra 1. april 1995.

Lov om endring i lov av 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret. Besl O nr 17 Lov nr 5. Endringene trer i kraft fra 13. januar 1995.


Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Lov om medisinsk utstyr. Besl O nr 19 Lov nr 6. Loven trer i kraft straks.

Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Forskrift om endringer i forskrift om påleggstrekk, fastsatt ved kongelig resolusjon av 21. august 1981 med hjemmel i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) §§ 33 og 34.


Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Forskrifter om avgifter og avgiftsgrunnlag for personlige skattepliktige som går inn under lov om skatt til Svalbard og lov om skattlegging av tjenestemenn på Jan Mayen.


Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Forskrift om medisinsk utstyr.

Forskrift om beregning av fribeløp og vederlag for korttidsopphold og dag- og nattopphold i institusjon.

Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 25 (1994-95) Om lov om endringer i domstolloven og straffeprosessloven m m


Samferdselsdepartementet

St meld nr 21 (1994-95) Stamveg Kristiansand - Bergen - Trondheim

Andre saker

Nærings- og energidepartementet

Approbasjon av Akershus fylkeskommunes vedtak om bruk av forkjøpsrett i forbindelse med Hafslund Nycomeds erverv av Bøhnsdalen kraftverk i Andelva i Eidsvoll.

Foreningen til Randsfjords regulering gis tillatelse til fortsatt regulering av Randsfjorden.

Lagt inn 13 januar 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen