Offisielt fra statsråd 12. januar 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. januar 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 36 (2000-2001)
Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

Justis- og politidepartementet

St.meld. nr. 22 (2000-2001)
Politireform 2000
(Pressemelding)

St.meld. nr. 23 (2000-2001)
Førsteinstansdomstolene i fremtiden
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 30. november 2000 til lov om endring i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter.

Besl. O. nr. 17 Lov nr. 2

3. Delegasjon av myndighet

Olje- og energidepartementet

Overføring av myndighet etter Kraftledningsregisterloven § 1 annet ledd og § 3 a første ledd til Olje- og energidepartementet.

4. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til kontrollutvalget for kommunikasjon i narkotikasaker for en periode fram til 4. desember 2004:

Justitiarius Anne Austbø, leder
Advokat Leidulv Digernes, medlem
Professor Anne Louise von der Lippe, medlem
Justitiarius Anne Cathrine Frøstrup, varamedlem

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Rabat, ambassadør Ole Kristian Holthe, utnevnes tillike til sendemann i Nouakchott (Mauretania), med rang som ambassadør.

Sendemann i Guatemala, ambassadør Rolf Olaf Berg, utnevnes tillike til sendemann i Belmopan (Belize), San Salvador (El Salvador) og Tegucigalpa (Honduras), med rang som ambassadør.

Erik Torp utnevnes til ulønnet konsul i Philadelphia, Pennsylvania, USA.

Manuel Manosalbas Gómez utnevnes til ulønnet konsul i Malaga, Spania.

Oberst Odd Per Pedersen beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Warszawa for et tidsrom av inntil tre år, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Konstituert fylkesmann Karin Moe Røisland utnevnes til departementsråd i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Rådgiver Thomas Bettum utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Rådgiver Kjell Østby konstitueres som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 7. juni 2001.

Landbruksdepartementet

Avdelingsdirektør Gyri Solnørdal Jenssen utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert underdirektør Ola Kirkeberg i Landbruksdepartementet fram til 31. desember 2002.

Nærings- og handelsdepartementet

Avdelingsdirektør Fred-Arne Ødegaard utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 66/2000 om elektroniske signaturer, kan bli bindende for Norge.

Landbruksdepartementet

Statsavgiften ved totalisatorspill fastsettes inntil videre til 3,7 % av omsetningen.

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet kan utgiftsføre inntil kr 30 000 000 ut over bevilgningen for 2001 under kap. 1443 Miljøovervåking og akutt forurensning post 21 Spesielle driftsutgifter.