Offisielt fra statsråd 12. juni 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. juni 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Fiskeridepartementet

linkdoc008005-040006#docSt meld nr 47 (1997-98) Om dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 1998 og fisket etter avtalene i 1996 og 1997

Forsvarsdepartementet

linkdoc010005-030008#docSt prp nr 79 (1997-98) Om endringer i ”Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper”

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050029#docOt prp nr 79 (1997-98) Om lov om endring i lov 3 februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova).

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-050010#docOt prp nr 77 (1997-98) Om lov om oppheving av lov om lærarutdanning av 8. juni 1973 nr 49 og endringer i enkelte andre lover

Landbruksdepartementet

linkdoc020005-040002#docSt meld nr 48 (1997-98) Om Omsetningsrådets virksomhet og regnskap for 1995 og 1996

Samferdselsdepartementet

St prp nr 77 (1997-98) Om forskottering av delprosjekt på riksveg 5 Førde – Florø i Sogn og Fjordane og om bompengefinansiering av fylkesvegprosjektet Sykkylvsbrua i Møre og Romsdal

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc030005-050022#docOt prp nr 78 (1997-98) Om lov om endringer i lov om sosiale tjenester mv. (Tilbakeholdelse av rusmiddelmisbrukere uten eget samtykke m m)

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Samferdselsdepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 29. november 1996 nr 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven). § 17 trer i kraft 1. juli 1998.

3.Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Forskrift om renter ved tilbakebetaling av for meget innbetalt CO2-avgift fastsettes.

4.Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av Utvalget for nedrustning og sikkerhet i perioden 1. januar 1998 til 31. desember 2001:

Avdelingsdirektør Leif Arne Ulland (leder), Oslo Programsekretær Christian Borch, Oslo Forsker Arne Olav Brundtland, Oslo Flaggkommandør Jacob Børresen, Oslo Lærer Bjørg Hope Galtung, Jondal Forsker Nina Græger, Oslo Direktør Sverre Lodgaard, Oslo Direktør Geir Lundestad, Oslo Professor Ole Danbolt Mjøs, Tromsø Rådgiver Reidun Bugge Otterøy, Oslo Sykepleier Randi Storset Pierre, Narvik Forskningssjef Ragnvald H. Solstrand, Rælingen Direktør Anne Kristin Sydnes, Oslo Førsteamanuensis Kari Vogt, Oslo

5.Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra P4-Nyhetene over Justis- og politidepartementets vedtak av 27 april 1998 over avslag på begjæring om dokumentinnsyn. Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Ekspedisjonssjef Kåre Bryn utnevnes til Norges faste representant ved Det europeiske frihandelsforbundet (EFTA) og Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Geneve med rang som ambassadør med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sokneprest Øystein Trømborg utnevnes til sokneprest i Årnes prestegjeld og prost i Østre Romerike prosti i Borg bispedømme.

Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiver Kari Bjørke konstitueres som underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet for ett år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet

Inngåelse av en avtale mellom Norge, Grønland og Island om loddebestanden i farvannene mellom Grønland, Island og Jan Mayen, og av tilknyttede bilaterale arrangementer mellom Norge og Island, og mellom Norge og Grønland.

Undertegning av en ECE-konvensjon om tilgang til miljøinformasjon, allmenn deltakelse i beslutningsprosesser og tilgang til rettsmidler i saker vedrørende miljø.

Undertegning av en protokoll til konvensjon om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning om persistente organiske forbindelser, og av en protokoll til konvensjon om langtransporterte grenseoverskridende luftforurensning om tungmetaller.

Forsvarsdepartementet

Om vederlagsfri overdragelse av Vest-Finnmark Heimevernsdistrikt nr 17s tidligere kontorbygg m/tomt i Alta til Alta kommune.

Om vederlagsfri overdragelse av lageretablissement i Risøyhamn på Andøya til Andøy kommune.

Lagt inn 12. juni 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen