Offisielt fra statsråd 12. mars 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. mars 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 42 (2003-2004)
Den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005-2008
(Pressemelding)

Helsedepartementet

St.prp. nr. 43 (2003-2004)
Om endring av bevilgningene på statsbudsjettet for 2004 for å dekke utgifter til strakstiltak for å redusere skadevirkninger av en mulig pandemisk influensa

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 37 (2003-2004)
Om lov om endringer i straffeloven mv. (forbrytelser i gjeldsforhold)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 38 (2003-2004)
Om lov om endringar i lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer og finansavtalelova m.m.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 39 (2003-2004)
Om lov om endring i lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank (husbankloven)

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 40 (2003-2004)
Om lov om endringar i einskilde lover som følgje av etableringa av Medietilsynet

St.meld. nr. 25 (2003-2004)
Økonomiske rammebetingelser for filmproduksjon
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.meld. nr. 24 (2003-2004)
Nasjonal transportplan 2006-2015
(Pressemelding)

2. Styrer, utvalg

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Følgende oppnevnes som statens representanter i Statens lønnsutvalg (hovedutvalget) i tidsrommet 1. mars 2004 – 31. mai 2005:

Statens personaldirektør Jørn Skille, Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Underdirektør Grete Antonie Jarnæs, Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Avdelingsdirektør Ingrid Haugen, Samferdselsdepartementet

Som vararepresentanter:

Avdelingsdirektør Ann Margaret Løseth, Olje- og energidepartementet
Personalsjef Marianne Ono Njøten, Skattedirektoratet

Som vararepresentant for staten for å tiltre hovedutvalget i Statens lønnsutvalg i saker hvor de øvrige forhandlingsberettigede organisasjoner utenfor hovedsammenslutningene er part, oppnevnes:

Rådgiver Kari Sandbugten, Arbeids- og administrasjonsdepartementet
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til en kommisjon for lokaldemokratiet:

Ordfører Leif Johan Sevland, Stavanger (leder for kommisjonen)
Kommunalråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, Bergen
Ordfører Trude Brosvik, Gulen
Ordfører Kristin Marie Sørheim, Tingvoll
Organisasjonssjef Runolv Stegane, Sigdal
Kommunalråd Liv Røsland, Bergen
Rektor Ivar Ramberg, Sandefjord
Kontorsjef Dag Berg, Hadsel
Styreleder Halvdan Skard, Bærum
Komitéleder Anne Tingelstad Wøien, Gran
Rådgiver Bjørg Wallevik, Kristiansand

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe, Stavanger
Førsteamanuensis Morten Øgård, Oslo
Forsker Trine Monica Myrvold, Oslo

3. Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Bjørnar Gabrielsen over Justis- og politidepartementets avslag 11. november 2003 på søknad om ettergivelse av statens krav på saksomkostninger, tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Tom Simonsen konstitueres som underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Bernt Grimstvedt utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning 1177/2003 om Fellesskapets statistikk om inntekt og levekår.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Svein Ludvigsen med ektefelle ved offisielt besøk til Chile 24. – 27. mars 2004.

Olje- og energidepartementet

Sogn og Fjordane Energi AS. Fastsettelse av nytt manøvreringsreglement for regulering av Skaddalsvatnet, Vetlefjordvassdraget i Balestrand kommune i Sogn og Fjordane.