Offisielt fra statsråd 12. november 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. november 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-044001#docSt.meld. nr. 13 (1999-2000) Hovedtrekk i fremtidig norsk bistand til landene i Sørøst-Europa.

Forsvarsdepartementet

linkdoc010005-034001#docSt.prp. nr. 6 (1999-2000) Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 1999.

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Samferdselsdepartementet

Delvis ikrafttredelse av midlertidig lov 25. juni 1999 nr. 55 om forholdet til allmennaksjeloven m.m. i forbindelse med fusjon mellom Postbanken AS og Den norske Bank ASA. Lovens § 4 trer i kraft 1. desember 1999.

3.Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av endring av forskrift 13. desember 1996 nr. 1144 om forsøksordning med rettsmekling.

4.Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Tariffnemnda for perioden 1. januar 2000 – 31. desember 2002:

Medlemmer: Advokat Ellen Mo, leder Justitiarius Anne Austbø Direktør Tore Lindholt Nestleder Jan Balstad Tidligere administrerende direktør Harald Rysst Varamedlemmer: For Jan Balstad: Avdelingsdirektør Bjørn Kolby For Harald Rysst: Forhandlingsleder Brit Spilling

5.Klagesaker mv.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Klage fra Edmund Johansen over Østfold fylkesarbeidskontors avgjørelse 29. september 1995, om å avslå krav om erstatning i forbindelse med søknad om yrkesrettet attføring. Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser mv.

Statsministerens kontor

Protokollsjef Bente Angell-Hansen konstitueres som ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor fra 1. februar 2000 til 28. februar 2001.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Konstituert ekspedisjonssjef Øyvind Nordsletten utnevnes til sendemann i Moskva, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Sendemann i Beijing, ambassadør Haakon Baardsøn Hjelde, utnevnes tillike til sendemann i Ulan Bator (Mongolia), med rang som ambassadør.

Sendemann i Buenos Aires og Montevideo, ambassadør Sissel Birgitte Breie, utnevnes tillike til sendemann i Asunción (Paraguay) og La Paz (Bolivia), med rang som ambassadør.

Justis- og politidepartementet

Konstituert byrettsdommer Håkon Rastum utnevnes til byrettsdommer i Bergen byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Cecilie Walnum utnevnes til dommer i Asker og Bærum herredsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Herredsrettsdommer Magne Arne Nerland utnevnes til sorenskriver ved Romsdal sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sokneprest Svein Fink utnevnes til sokneprest i Flekkefjord prestegjeld og prost i Lister prosti i Agder bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Konstituert ekspedisjonssjef Ola Chr. Rygh åremålsbeskikkes som administrerende direktør i Statens landbruksforvaltning for 6 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgivende overlege Herman Anker konstitueres som medisinsk kyndig rettsmedlem i Trygderetten for en perioden på 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en avtale om tilpasning av Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa av 19. november 1990 (CFE-avtalen).

Landbruksdepartementet

Opprettelse av Statens landbruksforvaltning som eget forvaltningsorgan underlagt Landbruksdepartementet, med virkning fra 1. juli 2000.

Gnr. 2064/6 i Sarpsborg kommune frigjøres for odel i henhold til søknad fra Statens vegvesen.

Lagt inn 12. november 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen