Offisielt fra statsråd 12. september 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. september 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m.

Med unntak av del II for så vidt gjelder endringen i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 1 første ledd, trer loven i kraft 1. januar 2004.
Besl. O. nr. 115 (2002-2003) Lov nr. 93
(Se også pkt. 3 Delegasjon av myndighet)

Landbruksdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen.
Besl. O. nr. 126 (2002-2003) Lov nr. 94

2. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.
( Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 30. juni 2000 om enhetskvoteordning og rederikvoteordning for ringnotflåten.

3. Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Det delegeres til Justis- og politidepartementet å bestemme når del II for så vidt gjelder endringen i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 1 første ledd trer i kraft.
(Se også pkt. 1 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Sentral tilsynsmyndighet etter lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 31 første ledd delegeres til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Abidjan, ambassadør Odd-Egil Andhøy, utnevnes tillike til ambassadør i Ouagadougou, Burkina Faso.

Justis- og politidepartementet

Advokat Sverre Sigurd Aarmo utnevnes til tingrettsdommer i Sarpsborg tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Inger-Marie Landfald konstitueres som sorenskriver i Hammerfest tingrett i ett år fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Dommerfullmektig Anders Blix Gundersen konstitueres som tingrettsdommer i Hammerfest tingrett i ett år fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Konstituert underdirektør Morten Gulsrud utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet.

Konstituert underdirektør Kirsti Øyen gis forlenget konstitusjon som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet til og med 2. juni 2004.

Nærings- og handelsdepartementet

Underdirektør Kristin Vinje utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 180 av 22. oktober 1996 om sjøfolks arbeidstid og bemanning av skip.

Følgende delegasjon oppnevnes til De forente nasjoners 58. ordinære generalforsamling:

Utenriksminister Jan Petersen, leder
Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson
Ambassadør Johan Ludvig Løvald

Stortingsrepresentant Berit Brørby
Stortingsrepresentant John I. Alvheim
tortingsrepresentant Øystein Djupedal
Stortingsrepresentant Reidar Sandal
Stortingsrepresentant Ivar Østberg
Stortingsrepresentant Heidi Larssen

Stortingsrepresentant Karita Bekkemellem Orheim
Stortingsrepresentant Kjell Engebretsen
Stortingsrepresentant Trine Skei Grande
Stortingsrepresentant Hans Kristian Hogsnes
Stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen
Stortingsrepresentant Dagrun Eriksen

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Jan Petersen med ektefelle ved deltakelse på FNs 58. generalforsamling i USA 19.-30. september 2003.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Valgerd Svarstad Haugland med ektefelle ved offisielt besøk til Kina 20.-28. september 2003.

Nærings- og handelsdepartementet

Utvidet garantifullmakt til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond med 200 mill. kroner under den landsdekkende garantiordningen.