Offisielt fra statsråd 13. desember 1996

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

OFFISIELT FRA STATSRÅD

13. desember 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. desember 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St prp nr 28 (1996-97) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt vedtak nr. 55/96 av 28. oktober 1996 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i handlingsprogrammet til Fellesskapet på mellomlang sikt om like gode vilkår for menn og kvinner (1996-2000)

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 22 (1996-97) Oppfølging av nye regler om kraftverksbeskatning

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 21 (1996-97) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. bustadoppføringslova St prp nr 29 (1996-97) Rettferdsvederlag av statskassa

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ikrafttredelse av lov om visse endringer i fiskerilovgivningen i tilknytning til en avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Canadas regjering om bevaring og håndhevelse på fiskeriområdet, undertegnet 30. juni 1995. Loven trer i kraft 1. januar 1997.

Finans- og tolldepartementet

Lov om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skattelova)
Besl O nr 23 Lov nr 83

Lov om oppheving av lov av 15. desember 1978 nr. 82 om tillegg til lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skattelova)
Besl O nr 24 Lov nr 84

Lov om mellombels tillegg til lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skattelova)
Besl O nr 25 Lov nr 85

Lov om endring i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskattelova)
Besl O nr 26 Lov nr 86

Lov om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.
Besl O nr 27 Lov nr 87

Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt på formue og inntekt (skatteloven)
Besl O nr 28 Lov nr 88

Miljøverndepartementet

Lov av 4. august 1995 om endring av kapittel VII-a om konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 trer i kraft 1. januar 1997. (Se også pkt 3 nedenfor)

3.Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Endring av forskrift av 2. september 1977 nr 2 om skattefritak for visse naturalytelser mv.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om forsøksordning med rettsmekling vedtas.

Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningslovens kapittel VII-a fastsettes. Forskriften trer i kraft 1. januar 1997 med unntak av § 3, jf vedlegg II og § 4 og § 7 som trer i kraft 1. juli 1997.
(Se også pkt 2 ovenfor)

Samferdselsdepartementet

Forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten med hjemmel i luftfartsloven.

4.Delegasjon av myndighet

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fiskeridirektoratet oppnevnes om den myndighet som skal motta underretninger som sendes i henhold til avtalens artikkel 21.
(Se også pkt 7 nedenfor)

Nærings- og energidepartementet, næringssaker

Delegering til Nærings- og energidepartementet av myndighet til å godkjenne fremtidige avtaler mellom SND og fylkeskommuner.
(Se også pkt 7 nedenfor)

5.Styrer, utvalg

Finans- og tolldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av statens styre for Pengelotteriet for perioden 1. januar 1997 - 31. desember 2000:

Direktør Turid Hundstad, leder
Økonomisjef Hans Jørgen Raastad
Avdelingsdirektør Hans Vaalund.

Justis- og politidepartementet

Følgende oppnevnes som leder og medlemmer til kontrollutvalg for telefonavlytting i narkotikasaker for en periode på 4 år fra 4. desember 1996:

Førstelagmann Odd Jarl Pedersen, leder
Advokat Leidulv Digernes, medlem
Professor Anna Louise von der Lippe, medlem
Skifterettsjustitiarius Anne Cathrine Frøstrup, varamedlem

6.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Roma, Geir Grung, utnevnes tillike til sendemann i Valletta, med rang som ambassadør.

Underdirektør Anne Kristin Lund utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Stockholm, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Peter John Edward Bird utnevnes til ulønnet konsul i Lowestoft, Storbritannia.

Administrasjonsdepartementet

Stortingsrepresentant Sigbjørn Johnsen utnevnes til fylkesmann i Hedmark med tiltredelse fra det tidspunkt Administrasjons- departementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet

Rådgiver Geir Hovland utnevnes til underdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Arent Skjæveland utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Fungerende avdelingsdirektør Einar Holtane utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og energidepartementet, energisaker

Forlenget konstitusjon av underdirektør Morten Evjenth Lindbäck som underdirektør i Nærings- og energidepartementet fram til 16. november 1997.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en overenskomst mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Kongeriket Belgia om legging av gasstransportrørledningen Norfra på belgisk kontinentalsokkel.

Undertegning av samarbeidsavtale mellom Belgia, Tyskland, Frankrike, Luxembourg, Nederland, Italia, Spania, Portugal, Hellas, Østerrrike, Danmark, Finland og Sverige som er parter i Schengen-avtalen og Schengen-konvensjonen, og Island og Norge om avskaffelse av personkontroll på de felles grenser.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) ved innlemmelse av rådsdirektiv 95/47/EF om standarder ved overføring av fjernsynssignaler.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 14 om EFTA-landenes deltakelse i Fellesskapets program SAVE II.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om EFTA-landenes deltakelse i Fellesskapets program INFO 2000.

Ratifikasjon av en avtale av 4. desember 1995 om gjennomføring av bestemmelsene i De Forente Nasjoners havrettkonvensjon av 10. desember 1982 om bevaring og forvaltning av vandrende fiskebestander og langtmigrerende fiskebestander med tilhørende norske erklæringer. (Se også pkt 4 ovenfor)

Kulturdepartementet

Norges Idrettsforbund tildeles kr. 237 891 000 av forventet overskudd i Norsk tipping AS for spilleåret 1996 til idrettsformål.

Miljøverndepartementet

Tverrådalen naturreservat i Lund kommune i Rogaland fylke fredes.

Førland/Sletthei landskapsvernområde i Lund kommune i Rogaland fylke vernes.

Midlertidig vern av 1. februar 1991 for Tverrådalen som naturreservat oppheves.

Rokke landskapsvernområde og Rahaugen naturminne i Halden kommune i Østfold fylke vernes.

Verneplan for myr i Møre og Romsdal fastsettes.

Nærings- og energidepartementet, næringssaker

Godkjenning av avtale av 15. november 1996 mellom SND og Nordland fylkeskommune om opprettelse av SND-kontor i Nordland.
(Se også pkt 4 ovenfor)

Nærings- og energidepartementet, energisaker

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av gassfasen på Osebergfeltet.

Tussa Kraft AS gis konsesjon for erverv av samtlige aksjer i Sunnmøre Energiverk AS.

Lagt inn 13 desember 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen