Offisielt fra statsråd 13. juli 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. juli 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Administrasjonsdepartementet

St meld nr 50 (1994-95) Tilbakekalling av St prp nr 52 (1994-95) Om utvidelse av ordningen med husleiebetaling for statlige etater i statlige bygg.

Justis- og politidepartementet

St prp nr 74 (1994-95) Billighetserstatninger av statskassen

Sanksjoner og ikrafttredelser

Lov 22 mai 1981 nr 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) §§ 28, 107 a, 229, 264 a og 427 som er endret ved lov 1. juli 1994 nr 50 trer i kraft 15. august 1995.
(Se også pkt. 3 nedenfor)

Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i Regler om ordning av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen), fastsatt ved kgl res 28 juni 1985. (Se også pkt. 2 ovenfor)

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om område med forbud mot oppankring og fiske på Heidrunfeltet. Forskriften trer i kraft straks.

Kulturdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 13 mai 1994 nr 347 om produksjonstilskudd til dagsaviser § 3, Tilskuddsberettigede aviser, pkt 5. Forskriften trer i kraft straks.

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om høsting av tang og tare. Forskriften trer i kraft straks. (Se også pkt. 4 nedenfor)

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrifter av 3. juni 1977 ved Svalbard. Forskriften trer i kraft straks.

Opphevelse av forskrift om importregulering for makrell fastsatt ved kgl res 6. juni 1958 i medhold av lov 22. juni 1934 nr. 5 om midlertidig innførselsforbud m v.

Delegasjon av myndighet

Fiskeridepartementet

Forvaltningsansvaret for tang og tare legges til Fiskerideparte- mentet. (Se også pkt. 3 ovenfor)

Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et granskningsutvalg for å granske straffesaken mot Per Kristian Liland:

Lagmann Hans Flock, leder
Advokat Janne Kristiansen
Fung. fylkeslege Ingrid Lycke

Nærings- og energidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg til å gjennomgå systemet med flomtiltak i vassdrag:

Adm.dir. Arnor Njøs, Jordforsk, leder
Eksp.sjef Per Håkon Høisveen, Nærings- og energidepartementet
Eksp.sjef Jan Abrahamsen, Miljøverndepartementet
Konsulent Kari Olrud, Finansdepartementet
Avd.dir. Bjørn Wold, Norges vassdrags- og energiverk
Dir. Ulf Riise, Energiforsyningens Fellesorganisasjon
Rådmann Svein M. Skaaraas, Kommunenes Sentralforbund
Disponent Karen Hanche, Norges Bondelag
Regiondirektør Torgeir Strømmen, Næringslivets Hovedorganisasjon

Klagesaker

Justis- og politidepartementet

Klage fra Borgerrettsorganisasjonen i Norge over Justisdepartementets vedtak av 20 mai 1994 om å unndra fra offentlighet rapport om fri rettshjelp, tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Trans Wing over Samferdselsdepartementets vedtak av 29. mars 1995 om å gi selskapet 10 % rabatt på underveisavgift i perioden mai-desember 1995, tas ikke til følge.

Utnevnelser mv

Statsministeren

Sekretariatsleder Martin Kolberg utnevnes til statssekretær ved Statsministerens kontor.

Nestleder/hovedrevisor Finn Stefan Neumayer utnevnes til underdirektør ved Statsministerens kontor fra den tid Statsministerens kontor bestemmer.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Islamabad, ambassadør Jan Erik Leikvang utnevnes tillike til sendemann i Malé, med rang som ambassadør.

Underdirektør Atle Leikvoll utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Rådgiver Rune Resaland utnevnes til byråsjef i Utenriks- departementet fra den tid departementet bestemmer.

Førstekonsulent Eivind S. Homme utnevnes til ambassaderåd og beordres til tjeneste ved ambassaden i Washington fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Førstekonsulent Ola Brevik utnevnes til byråsjef i Utenriksdeparte- mentet fra den tid departementet bestemmer.

Administrasjonsdepartementet

Departementsråd Åge Danielsen beskikkes som direktør i Direktoratet for forvaltningsutvikling, Statskonsult, i seks år fra den tid Administrasjonsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Førstekonsulent Per Eivind Jensen konstitueres som underdirektør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer og frem til 1. mars 1996.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Arne G. Arnesen utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Byråsjef Paul Hellenes konstitueres som avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet fra den tid departementet bestemmer fram til 29. februar 1996.

Rådgiver Marit Myklevold utnevnes til byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av artikkel 83 A i Chicago-konvensjonen om internasjonal sivil luftfart av 7. desember 1944.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Undertegning av en tilleggsprotokoll om tollfrie kvoter for eksport av fisk til frihandelsavtalen mellom Norge og Det europeiske fellesskap.

Det meddeles at de forfatningsrettslige krav for at EØS-komitéens beslutning nr. 18/95 kan bli bindende for Norge er oppfylt.

Finans- og tolldepartementet

Samtykke til overskridelse på statsbudsjettet for å dekke utgifter i forbindelse med flommen på Østlandet.

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Den russsiske føderasjon til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue.

Justis- og politidepartementet

Overgansregler for behandling av anker og kjæremål i stillingsvernsaker for Akershus i forbindelse med delingen av gamle Eidsivating.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Russland om samarbeid ved ettersøkning av savnede og redning av nødstedte mennesker i Barentshavet.

Nærings- og energidepartementet

Planendring for utbygging av Skree kraftverk i Skafsåvassdraget i Tokke kommune.


Lagt inn 13 juli 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen