Offisielt fra statsråd 13. juni 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. juni 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

St meld nr 59 (1996-97) Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 1996

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Lov om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven)
Besl O nr 101 Lov nr 37 Loven trer i kraft straks.

Lov om endring i lov av 9. juni 1978 nr 45 om likestilling mellom kjønnene
Besl O nr 118 Lov nr 38 Loven trer i kraft fra 1. august 1997.

Lov om endringer i lov av 8. april 1981 nr 7 om barn og foreldre (barnelova) m v
Besl O nr 120 Lov nr 39 Loven trer i kraft fra 1. januar 1998.

Fiskeridepartementet

Lov om endringar i lov av 28. mai 1959 nr 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o a
Besl O nr 87 Lov nr 40

Lov om endring i lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m v
Besl O nr 86 Lov nr 41

Forsvarsdepartementet

Lov om Kystvakten (kystvaktloven)
Besl O nr 121 Lov nr 42

Justis- og politidepartementet

Ikrafttredelse av Stortingets vedtak til lov av 24. juni 1994 nr 36 om endring i straffeprosessloven m v (Rettergangsmåten i militære straffesaker). Loven trer i kraft 1. juli 1997.

Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m m (bustadoppføringslova)
Besl O nr 91 Lov nr 43

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)
Besl O nr 93 Lov nr 44

Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)
Besl O nr 94 Lov nr 45

Lov om endring i lov av 16. juni 1989 nr 69 om forsikringsavtaler
Besl O nr 95 Lov nr 46

Lov om gjennomføring av europarådsavtale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs
Besl O nr 106 Lov nr 47

Lov om samtykke til ratifikasjon av europarådsavtale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs
Besl O nr 107 Lov nr 48

Lov om endringer i straffeprosessloven
Besl O nr 108 Lov nr 49

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lov om endringer i lov av 1. mars 1985 nr 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (valgloven)
Besl O nr 96 Lov nr 50

Lov om endring i plan- og bygningsloven
Besl O nr 115 Lov nr 51

Lov om endring i lov av 27. juni 1947 nr 9 om tiltak til å fremme sysselsetting
Besl O nr 114 Lov nr 52

Kulturdepartementet

Lov om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting
Besl O nr 113 Lov nr 53

Landbruksdepartementet

Lov om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven)
Besl O nr 88 Lov nr 54 Loven trer i kraft fra 1. januar 1998.

Nærings- og handelsdepartementet

Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)
Besl O nr 105 Lov nr 55

Loven trer i kraft fra 1. januar 1998.

Samferdselsdepartementet

Lov om at tilsette i NSB og Luftfartsverket mellombels skal behalde visse rettar etter tenestemannslova ved overgang til respektive
NSB Reisebyrå AS, NSB Biltrafikk AS, Malmtrafikk AS og Oslo Lufthavn AS
Besl O nr 102 Lov nr 56

Lov om endringer i lov av 22. november 1996 nr 65 om statens postselskap og lov av 22. november 1996 nr 66 om statens jernbanetrafikkselskap
Besl O nr 103 Lov nr 57

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Lov om endringer i lov av 3. desember 1948 nr 7 om pensjonstrygd for sjømenn og lov av 28. juni 1957 nr 12 om pensjonstrygd for fiskere m v
Besl O nr 99 Lov nr 58

Lov om endringer i lov av 16. desember 1966 nr 9 om anke til Trygderetten og i lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven)
Besl O nr 97 Lov nr 59

Lov om endringer i lov av 23. desember 1988 nr 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon, skatteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover
Besl O nr 117 Lov nr 60

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Lov om endring i lov av 3. juni 1977 nr 57 om sterilisering
Besl O nr 98 Lov nr 61 Loven trer i kraft fra 1. januar 1998.

3.Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endringer i påtaleinstruksen.

Forskrift om domstolsordningen i saker etter militær rettergang.

Forskrift om endring av forskrift om strafferegistrering.

Forskrift om tjenesteordning og instruks for generaladvokaten og krigsadvokatene fastsettes.

4.Styrer, utvalg

Nærings- og handelsdepartementet

Følgende oppnevnes som styremedlemmer til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond for perioden 1997 - 2001:

Konsernsjef Frode Alhaug, Moelv (1992-2001) Administrerende direktør Lars Thulin, Oslo (1992-2001) Direktør Arvid Jensen, Hammerfest (1992-2001) Kvalitetssjef Hilde Stavdal, Vardø (1997-2001) Stortingsrepresentant Peter Angelsen, Vestvågøy (1997-2001) Daglig leder Hilde Gjester Hoel, Odda (1997-2001) Førstesekretær Jan Kristian Balstad, Nesodden (1992-1999) Direktør Gerd Kjellaug Berge, Selje (1992-1999) Økonomisjef Åshild Bendiktsen, Sjøvegan (1992-1999)

5.Utnevnelser mv

Forsvarsdepartementet

Frabeordring av oberst I Bjørn Ruud og beordring av oberst II Ole Sannes som overadjutant fra Hæren hos H M Kongen fra 1. september 1997.

Frabeordring av oberstløytnant Kjell Olav Kjeldseth og beordring av kaptein Merete Kristine Gundersen som adjutant fra Luftforsvaret hos H M Kongen fra 1. september 1997.

Justis- og politidepartementet

Departementsråd Rakel Surlien utnevnes til justitiarius ved Nedre Romerike herredsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Følgende utnevnes til lagdommere i Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer:

konstituert lagdommer Erik Christian Stoltz advokat Jørgen Fredrik Brunsvig

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Konstituert byråsjef Harald Andre Ryen gis forlenget konstitusjon som byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet fram til 5. februar 1998.

Rådgiver Tone Kjeldsberg utnevnes til byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Marokko med tilhørende vedlegg og protokoller.

Undertegning av en landbruksprotokoll mellom Norge og Marokko.

Det meddeles de andre avtaleparter til EØS-avtalen at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 59/96 (rådsdirektiv 96/9/EF om rettslig vern av databaser) kan bli bindende for Norge.

Det meddeles de andre avtaleparter til EØS-avtalen at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 70/96 (EFTA-landenes deltakelse i Fellesskapets program MEDIA II) kan bli bindende for Norge.

Det meddeles de andre avtaleparter til EØS-avtalen at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 83/96 (EFTA-landenes deltakelse i Fellesskapets program INFO 2000) kan bli bindende for Norge.

Det meddeles de andre avtaleparter til EØS-avtalen at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 84/96 (EFTA-landenes deltakelse i Fellesskapets program SAVE II) kan bli bindende for Norge.

Fullmakt til Utenriksdepartementet til å yte tilskudd på kr. 8 500 000 til Flyktningerådet til forlengelse av den midlertidige internasjonale tilstedeværelsen i Hebron (TIPH).

Lagt inn 13 juni 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen