Offisielt fra statsråd 13. mai 2005

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. mai 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 59 (2004-2005)
Om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom statene i Det europeiske frihandelsforbund og Republikken Tunisia og en tilknyttet landbruksprotokoll mellom Kongeriket Norge og Republikken Tunisia, begge av 17. desember 2004

St.prp. nr. 61 (2004-2005)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 456/2005/EF av 9. mars 2005 om fellesskapsprogrammet for å fremje europeisk digitalt innhald i globale nett (eContentplus)

St.prp. nr. 62 (2004-2005)
Om samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (direktiv 2002/90/EF om definisjon av hjelp til ulovlig innreise, transitt og opphold og rammebeslutning 2002/946/JIS om styrking av de strafferettslige rammer for å hindre hjelp til ulovlig innreise, transitt og opphold)

St.meld. nr. 35 (2004-2005)
Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2004

Arbeids- og sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 94 (2004-2005)
Om lov om endringar i folketrygdlova og alkohollova
(Samleproposisjon våren 2005)

Ot.prp. nr 96 (2004-2005)
Om lov om interimsorganisering av ny arbeids- og velferdsetat

Finansdepartementet

St.prp. nr. 65 (2004-2005)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 92 (2004-2005)
Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivingen mv.
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 95 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven)

(Pressemelding)

St.meld. nr. 2 (2004-2005)
Revidert nasjonalbudsjett 2005
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 93 (2004-2005)
Om lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova)
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 60 (2004-2005)
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2006 (kommuneproposisjonen)
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

St.prp. nr. 63 (2004-2005)
Om reindriftsavtalen 2005/2006, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2005 m.m.

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 64 (2004-2005)
Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område.
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. april 2005 til lov om endringer i utlendingsloven (menneskesmugling m.m.)
Endringen i § 38b annet ledd, ny 38c og endringene i utlendingsloven § 47 tredje og fjerde ledd trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 52 (2004-2005) Lov nr. 26

Moderniseringsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 17. mars 2005 til lov om oppheving av lov 19. juni 1970 nr. 55 om prisutjevning i sildenæringen.
Loven trer i kraf 1. juli 2005.
Besl. O. nr. 46 (2004-2005) Lov nr. 27

3. Forskrifter

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift 18. desember 1987 nr. 948 om registrering av foretak.
Forskriftsendringene trer i kraft 1. juli 2005.

4. Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Ola Karlsen, Nationen, over Nærings- og handelsdepartementets vedtak 11. april 2005 om ikke å gi innsyn i sak 2005/1044, dokumentene 19 og 20. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialrådgiver Atle Leikvoll utnevnes til assisterende utenriksråd i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør i Santiago, Pål Moe, utnevnes tillike til ambassadør i Lima, Peru.

Ekspedisjonssjef Bente Angell-Hansen utnevnes til ambassadør i Budapest, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Ola Brevik utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Susan Eckey utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Kåre Eltervåg utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Lise Nicoline Kleven Grevstad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Henrik Harboe utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ministerråd Eivind S. Homme utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Lajla Jakhelln utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Tønnes Svanes utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet

Direktør Trygve Eklund åremålsbeskikkes som direktør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt for en ny periode på seks år fra det tidspunkt Arbeids- og sosialdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Lovrådgiver Ørnulf Røhnebæk utnevnes til lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Jon Karlsrud utnevnes til tingrettsdommer ved Drammen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Per-Roar Berntsen utnevnes til sorenskriver ved Nordre Vestfold tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Politiadvokat Anne Margrete Katteland utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert statsadvokat Gro Øien utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Ekstraordinær dommer Trygve Schiøll konstitueres som ekstraordinær dommer ved Borgarting lagmannsrett til og med 31. mars 2007.

Lagdommer Per Holtar Evensen konstitueres som ekstraordinær dommer ved Agder lagmannsrett fra 1. august 2005 til og med 31. juli 2007.

Landbruks- og matdepartementet

Avdelingsleder Viil Søyland utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Wenche Stenberg utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 23/2005 om et europeisk senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (smittevernbyrået) kan bli bindende for Norge

Undertegning og godkjenning av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Bosnia-Hercegovinas råd av ministre om tilbaketakelse av egne borgere og tredjelandsborgere.

Undertegning av Europarådskonvensjon om tiltak mot menneskehandel, med forbehold om ratifikasjon.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Svein Ludvigsen med ektefelle ved besøk til Helsingfors, Finland 16. – 17. mai 2005.

Kultur- og kirkedepartementet

Delen av overskotet til Norsk Tipping AS for 2004 til kulturføremål, kr 400 000 000, vert fordelt i samsvar med eit framlagt forslag.

Kultur- og kyrkjedepartementet får fullmakt til å gjera dei justeringane som vert naudsynte mellom dei einskilde postane innanfor ramma av speleoverskotet til kulturføremål, fullmakt til å disponera renter, samt disponera ikkje utbetalt speleoverskot til kulturføremål.

Olje- og energidepartementet

Statkraft Energi AS gis tillatelse til endring av manøvreringsreglement for Bjølvo kraftverk i Bjølvovassdraget i Hordaland.