Offisielt fra statsråd 13. mars 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. mars 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot prp nr 41 (1997-98) Om lov om endring i lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner

2.Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fiske med norske fartøyer i Antarktis (CCAMLR-området) fastsettes.

3. Styrer, utvalg

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av forskergruppe til en utredning om makt og demokrati:

Professor Øyvind Østerud, Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, leder Medlemmer: Instituttsjef Fredrik Engelstad, Institutt for samfunnsforskning, Oslo Professor Siri Meyer, Senter for europeiske kulturstudier, Universitetet i Bergen Professor Per Selle, LOS-senteret, Bergen Førsteamanuensis Hege Skjeie, Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Følgende oppnevnes som medlemmer av et råd for makt- og demokratiutredningen:

Informasjonsdirektør Maiken Ims, Sandnes (rådsleder) Adm. direktør Geir Kjell Andersland, Bergen Leder Anne Lise Bakken, Hamar Fylkespolitiker Grethe Bjørlo, Ålesund Journalist Marie Rein Bore, Stavanger Regionalsjef Arnhild Danielsen, Holmestrand Leder Jan Davidsen, Bergen Rektor Marie Førland, Kristiansand Generalsekretær Trine Skei Grande, Oslo Professor Jon Hellesnes, Tromsø Viseadm. direktør Ottar Henriksen, Raufoss Politisk redaktør Jon P. Knutsen, Kristiansand Generalsekretær Per O. Lundteigen, Øvre Eiker Generalsekretær Geir Mo, Våle Generalsekretær Aage Müller-Nilssen, Ski Adm. direktør Ingvild Myhre, Oslo Høgskolelektor Eilef Meland, Stavanger Konsernsjef Trond R. Reinertsen, Meldal Leder Fakhra Salimi, Oslo Forskningssjef Mona Skaret, Trondheim Rektor Widar Skogan, Balsfjord Leder for Natur og Ungdom, Silje Schei Tveitdal, Oslo Dekan Liv Østmo, Kautokeino

4.Klagesaker m v

Justis- og politidepartementet

Klage fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen over Justis- og politidepartementets avslag 20. august 1997 på søknad om å avholde landslotteri ved bruk av elektroniske lotteriterminaler. Klagen tas ikke til følge.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Siri Haavie over avslag på søknad om dokumentinnsyn vedrørende innløsning av Norsk Rikskringkastings festerett under Vestre Aker prestegård. Klagen tas ikke til følge.

Kommunal- og regionaldepartementet

Klage fra NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) over Kommunal- og regionaldepartementets vedtak 23. desember 1997 om driftsstøtte. Klagen tas delvis til følge.

Klager fra Finskforbundet i Norge, Kristent innvandrerarbeid og Foreningen 5f over Kommunal- og regionaldepartementets vedtak 23. desember 1997 om avslag på driftsstøtte. Klagene tas ikke til følge.

Klage fra Rainbow Foundation over Kommunal- og regionaldepartementets vedtak 26. januar 1998 om avslag på driftsstøtte. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Innvandrernes landsorganisasjon over Kommunal- og regionaldepartementets vedtak 23. desember 1997 om driftsstøtte. Klagen tas delvis til følge.

Klage fra Nettavisen over Kommunal- og regionaldepartementets vedtak 27. januar 1998 om innsyn i dokumenter. Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser m v

Utenriksdepartementet

Sendemann i Harare, ambassadør Arild Eik utnevnes tillike til sendemann i Port Louis, Mauritius med rang som ambassadør.

Underdirektør Olav Berstad utnevnes til sendemann i Baku med rang som ambassadør med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Cand oceon Tore Lindholt beskikkes som administrerende direktør for Folketrygdfondet fra 27. mars 1998 og for en periode på 6 år.

Rådgiver Torgeir Jonvik konstitueres som underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Sjur Vestrheim utnevnes til byfogd ved Bergen byfogdembete med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Politiinspektør Tom Brunsell utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstelagmann Odd Jarl Pedersen konstitueres som dommer i Høyesterett fra 1. mai 1998 til og med 6. juli 1998.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Lektor Svein Harsten konstitueres som byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fram til 15. januar 1999 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Ola Chr. Rygh utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet

Ratifikasjon av den reviderte landmineprotokollen av 3. mai 1996 og tilleggsprotokollen om blindende laservåpen av 13. oktober 1995, begge til FN-konvensjonen av 10. oktober 1980 om forbud mot eller restriksjoner på bruk av visse konvensjonelle våpen som kan forårsake unødig skade eller som kan ramme vilkårlig.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Reduksjon av utlånsrenten for låntakere i Statens lånekasse for utdanning.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Widerøe’s Flyveselskap ASA for drift av flyruten Kirkenes – Murmansk v.v.

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Egypt Air for drift av flyruter mellom Egypt og Norge v.v.

Tildeling av konsesjon til flyselskapet CSA Czech Airlines for drift av flyruten Praha – Oslo v.v.

Lagt inn 13. mars 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen