Offisielt fra statsråd 13. oktober 2000

Offisielt fra statsråd 13. oktober 2000

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. oktober 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

St.prp. nr. 5 (2000-2001)
Om endringar på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Finansdepartementet

St.meld. nr. 5 (2000-2001)
Kredittmeldinga 1999

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 5 (2000-2001)
Om lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)

Landbruksdepartementet

Ot.prp. nr. 6 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 26. juni 1970 nr. 74 om forskningsavgift på visse landbruksprodukter

Forskrifter

Miljøverndepartementet

Forskrifter i medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, nr. 63, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23 er områdene 1-9, 13-19 og 21-23 i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal fylker vernet som naturreservat.

Forskrifter i medhold av samme lovs § 5, jf. §§ 6, 7 og § 13, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23 i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal fylker er områdene 10-11 og 20 vernet som landskapsvernområder med tilhørende plantelivsfredning.

Disse forskrifter trer i kraft straks.

Samtidig oppheves Direktoratet for naturforvaltning sitt vedtak av 28. august 1992 om midlertidig vern av Kjerringberget naturreservat.

Styrer, utvalg

Landbruksdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede jordskifterettenes stilling og funksjoner:

Leder:

Forstkandidat Johan C. Løken, Elverum

Medlemmer:

Advokat Ola Brekken, Oslo

Lagmann Alf Bruland, Askøy

Lagdommer Inger Marie Dons Jensen, Løten

Fylkesjordskiftesjef Harald S. Haraldstad, Rælingen

Fylkesjordskiftesjef Liv Nergård, Tromsø

Jordskifteoverdommer Magne Reiten, Midsund

Bonde Ingvor Gundegjerde, Etne

Sykepleier Anne Kristin Bøe Ristebråten, Gjøvik

Næringspolitisk sjef Inge Fjalestad, Fyresdal

Senioringeniør Olaf Ballangrud, Lunner

Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal se på hvilken betydning elektronisk handel og forretningsvirksomhet vil få for olje- og gassindustrien:

Direktør Kristian Hausken, Statoil, leder

Direktør Dagfinn Berge, Tess

Fung. øk. og adm.sjef Riitta Hellman, Norsk Regnesentral

Assisterende direktør Lise Sollerud, Norsk Hydro

Direktør Tom Stillesby, ABB

Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Hege Marie Norheim gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær ved Statsministerens kontor.

Statssekretær Hege Marie Norheim utnevnes til statssekretær i Finansdepartementet.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norges faste delegerte ved De forente nasjoners Europa-kontor og andre internasjonale organisasjoner i Genève som Norge er medlem av, Bjørn Skogmo, utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Cecilie Landsverk utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Unni Kløvstad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad beskikkes som spesialutsending (justisråd) ved ambassaden i Washington, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Kommandør Jan Haga beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i London, for et tidsrom av inntil 3 år, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Avdelingsdirektør Ottar Ostnes konstitueres som ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Direktør Ida Skard utnevnes til ekspedisjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Morten Berg utnevnes til ekspedisjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Prosjektleder Anne Katrine Kaels utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Assisterende rådmann Marianne Jørgensen utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Kai Finsnes utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Jan Berg konstitueres som underdirektør i Sosial- og helsedepartementet til 31. august 2001 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Andre saker

Statsministerens kontor

Endring av Forsvarsrådets sammensetning.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av retningslinjer for samlokalisering av regionale statsetater i Statens hus.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for anlegg og drift av rørledningssystemet Vesterled.