Offisielt fra statsråd 13. september 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

13. september 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. september 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Statsministeren

St meld nr 50 (1995-96) Om svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen 1995-96

2.Forskrifter

Utenriksdepartementet, handelssaker

Endringer i forskrift av 30. juli 1992 nr. 592 om registrering av skip i norsk internasjonalt skipsregister og endringer i forskrift av 30. juli 1992 nr. 593 om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister.

Nærings- og energidepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 4. desember 1992 nr 907 om gjennomføring av EØS-avtalens bestemmelser om offentlig støtte fastsettes.

Forskrift om endring av forskrifter om gjennomføring av EØS-avtalens regler om offentlige anskaffelser fastsettes.

3.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Følgende oppnevnes som medlemmer av delegasjon til De forente nasjoners 51, ordinære Generalforsamling:

Delegerte:
Utenriksminister Bjørn Tore Godal, leder
Statssekretær Jan Egeland, nestleder
Ambassadør Hans Jacob Biørn Lian

1. del av sesjonen:

Delegerte:
Stortingsrepresentant Gunnar Fatland
Stortingsrepresentant John I. Alvheim

Vararepresentanter:
Stortingsrepresentant Sigrun Eng
Stortingsrepresentant Sigvald Oppebøen Hansen
Stortingsrepresentant Mimmi Bæivi
Stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa

2. del av sesjonen:

Delegerte:
Stortingsrepresentant Solveig Sollie
Stortingsrepresentant William Engseth

Vararepresentanter:
Stortingsrepresentant Eilef A. Meland
Stortingsrepresentant Ingvald Godal
Stortingsrepresentant Jørgen Holte
Stortingsrepresentant Rolf Terje Klungland

Pressemedarbeider:
Journalist Knut Erik Holm

Claire Notari utnevnes til ulønnet generalkonsul i Monaco.

Simón Alberto Kafie Handal utnevnes til ulønnet generalkonsul i Tegucigalpa, Honduras.

Louis Ange Chiappe utnevnes til ulønnet konsul i Ajaccio, Frankrike.

Lars-Erik Ingemar Andersson utnevnes til ulønnet konsul i Uddevalla, Sverige.

Fritz Hansen utnevnes til ulønnet konsul i Nykøbing, Falster, Danmark.

Justis- og politidepartementet

Advokat Filip Truyen konstitueres som lagdommer i Gulating lagmannsrett fra og med 3. oktober 1996 til og med 31. desember 1996.

Følgende utnevnes til dommere i Kristiansand byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer:

Assisterende fylkesmann Per Olaf Refsalen
Sorenskriver Yngve Svendsen

Advokat Brit-Mari Tveit utnevnes til dommer i Bergen byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Underdirektør Ingar Engelund utnevnes til dommer ved Salten sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Odd Storm-Paulsen utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidpsunkt departementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Spesialkonsulent Tor Olsen konstitueres som byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og til og med 31. desember 1999.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Konstitusjon av rådgiver Magne Holter som byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet fra 1. oktober 1996 til og med 30. september 1997.

Miljøverndepartementet

Seksjonsleder Torkel Ramberg utnevnes til ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådmann Dagfinn Høybråten beskikkes som trygdedirektør for en periode på 6 år med virkning fra 1. januar 1997.

4.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Reidar Sandal med ektefelle ved offisielt besøk i USA 22.-28. september 1996.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Grete Faremo med ledsager ved offisielt besøk i København 15.-17. september 1996.

Finans- og tolldepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom de nordiske land for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter på inntekt og formue.

Miljøverndepartementet

Fylkesplanen for Aust-Agder godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-4.

_____________________________________________________________

St prp nr 1 - Statsbudsjettet/Trygdebudsjettet 1997:

 1. Utenriksdepartementet
  • For budsjetterminen 1997
 2. Administrasjonsdepartementet
  • Utgiftskap. 11,1500-1561 og 2445
  • Inntektskap. 3011,4500-4550,5445
 3. Barne- og familiedepartementet
  • Utgiftskap. 800-868
  • Inntektskap. 3860-3866
  • Barne- og familiedepartementet
  • Folketrygden - Utgifter under programområde 28
  • Fødselspenger
 4. Fiskeridepartementet
  • Utgiftskap. 1000-1070 og 2414
  • Inntektskap. 4020-4070
  • Fiskeridepartementet
  • Utgifter under programområdet 33 Arbeidsliv, Folketrygden
 5. Forsvarsdepartementet
  • Utgiftskap. 1700-1798, 2463
  • Inntektskap. 4700-4799
 6. Justis- og politidepartementet
  • Utgiftskap. 61, 400-482
  • Inntektskap. 3400-3481 og 5630
  • Justis- og politidepartementet
  • Svalbardbudsjettet
 7. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
  • Kap. 0200-0299, 2410, 2475, 3200-3299 og 5310
 8. Kommunal- og arbeidsdepartementet
  • Kap. 500-592, 2412 og 2425, 3520-3591 og 5607
  • Kommunal- og arbeidsdepartementet
  • Utgifter under programområdet 33 Arbeidsliv, Folketrygden
  • Kap. 2541, 2542 og 2543
 9. Kulturdepartementet
  • Utgiftskap. 300-398
  • Inntektskap. 3300-3334
 10. Landbruksdepartementet
  • Utgiftskap. 1100-1161, 2411 og 2472
  • Inntektskap. 4100-4161, 5311, 5545, 5571, 5609, 5651 og 5652
 11. Miljøverndepartementet
  • Utgiftskap. 1400-1471 og 2465
  • Inntektskap. 4400-4471
 12. Nærings- og energidepartementet
  • Kap. 900-992,2420,2440, 2442, 3900-3961,5320,5440,5608,5655,5656,5680 og 5682
 13. Samferdselsdepartementet
  • Kap. 1300-1380,2450,4302-4380,5450,5623 og 5640
 14. Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker
  • Om folketrygdens utgifter under programområdene 29 Sosiale formål og 30 Helsevern
  • Sosial- og helsedepartementet
  • Utgiftskap. 600-797, 2480 og 2481Inntektskap. 3600-3752,5577,5578,5631 og 5632

Lagt inn 13 september 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen