Offisielt fra statsråd 13. september 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. september 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 115 (2001-2002)
Om lov om endringar i inkassolova

2. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål.

3. Delegasjon av myndighet

Miljøverndepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 39 til Miljøverndepartementet.

Delegasjon av Kongens myndighet til å oppheve forskrift om jegerprøve, fastsatt ved kgl. res. 20. desember 1985 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 39, til Miljøverndepartementet.

4. Klagesaker m.v.

Helsedepartementet

Klage fra Nittedal kommune over Helsedepartementets vedtak 25. juni 2002 om avslag på søknad om dispensasjon fra krav om å ha skolehelsetjeneste. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Tunis og Alger, ambassadør Sven Østråt Owe, utnevnes tillike til sendemann i Tripoli, med rang som ambassadør.

Ministerråd Odd-Egil Andhøy utnevnes til sendemann i Abidjan, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet

Konstituert ekspedisjonssjef Kristin Berge Vikøren utnevnes til ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeridepartementet

Fiskeridirektør Peter Gullestad åremålsbeskikkes som fiskeridirektør for 6 år med tiltredelse 1. oktober 2002.
(Pressemelding)

Helsedepartementet

Kommunelege Marit Dypdal Kverkild utnevnes til fylkeslege i Nord-Trøndelag med tiltredelse fra det tidspunkt Helsedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Landbruksdepartementet

Underdirektør Siri Bergerøy utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale mellom EFTA/EØS-statene og Latvia om samsvarsvurdering og godkjenning av industrivarer.

Justis- og politidepartementet

Eigersund politistasjon og Eigersund lensmannskontor slås sammen fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

(For saker som gjelder statsbudsjettet 2003 fremmet i dette statsråd , se Offisielt fra statsråd – budsjettforslag 2003)