Offisielt fra statsråd 13.desember 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. desember 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Helsedepartementet

Ot.prp. nr. 27 (2002-2003)
Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 26 (2002-2003)
Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund på den ene siden og Servicebedriftenes Landsforening på den andre siden i forbindelse med tariffrevisjonen 2002
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 28 (2002-2003)
Om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)
(Pressemelding)

St.meld. nr. 13 (2002-2003)
Om verksemda til Statens Husbank 2000-2001
(Pressemelding)

Landbruksdepartementet

St.meld. nr. 12 (2002-2003)
Om dyrehold og dyrevelferd
(Pressemelding)

Sosialdepartementet

St.meld. nr. 14 (2002-2003)
Samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. november 2002 til lov om e-pengeforetak.
Besl. O. nr. 4 Lov nr. 74
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. november 2002 til lov om endringer i innskuddspensjonsloven og lov om foretakspensjon.
Lovvedtak I om endring i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) trer i kraft 1. juni 2003.
Lovvedtak II om endring i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon trer i kraft 1. januar 2003.
Besl. O. nr. 6 Lov nr. 75
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. november 2002 til lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling.
Besl. O. nr. 5 Lov nr. 76
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak av 5. desember 2002 til lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet).
Besl. O. nr. 7 og 16 og Besl. L. nr. 1 Lov nr. 77
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Ikraftsetting av lov om endring i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (eierbegrensningsregler og holdingmodell) fra den tid Finansdepartementet bestemmer. Finansdepartementet fastsetter fristen for å gi finansieringsforetak særskilt tillatelse til å drive virksomhet som kredittforetak.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Helsedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. desember 2002 til lov om endringer i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten og i enkelte andre lover.
Loven trer i kraft 1. januar 2003.
Besl. O. nr. 20 Lov nr. 78

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. desember 2002 til lov om endringar i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi (forbod mot terapeutisk kloning m.m.).
Loven trer i kraft 1. januar 2003.
Besl. O. nr. 21 Lov nr. 79

Kultur- og kirkedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. desember 2002 til lov om endring i lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd.
Besl. O. nr. 13 Lov nr. 80
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. desember 2002 til lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (ny organisering av arbeidet for samiske språk).
Loven trer i kraft 1. januar 2003.
Besl. O. nr. 14 Lov nr. 81

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. november 2002 til lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond.
Loven trer i kraft 1. januar 2003.
Besl. O. nr. 2 Lov nr. 82

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. november 2002 til lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven).
Besl. O. nr. 3 Lov nr. 83

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2002 til lov om omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap.
Besl. O. nr. 32 Lov nr. 84

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2002 til lov om omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap.
Lovens § 6 gjelder fra 1. januar 2003.
Besl. O. nr. 33 Lov nr. 85

Sosialdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. desember 2002 om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.
Besl. O. nr. 19 Lov nr. 86

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. desember 2002 til lov om endring i alkoholloven (likebehandling av øl og annen drikk med lavere alkoholinnhold en 4,76 volumprosent).
Loven trer i kraft 1. januar 2003.
Besl. O. nr. 18 Lov nr. 87

Ikraftsetting av lov 15. juni 2001 nr. 91 om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 4. desember 1992 til lov om sosiale tjenester mv.
Loven trer i kraft 1. januar 2003.

3. Forskrifter

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjøres gjeldende for luftfart som omfattes av arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2003.

Barne- og familiedepartementet

Endring av forskrift 4. desember 1992 nr. 885 om oppnevnelse av og godtgjørelse til medhjelpere under gjeldsforhandling og enkelte andre forskrifter som følge av lov 14. desember 2001 nr. 98 om endringar i rettergangslovgjevinga m.m.
Endringene trer i kraft 1. januar 2003.

Kultur- og kirkedepartementet

Forskrift 21. desember 2001 nr. 1563 til åndsverkloven (lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk) endres.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om supplering av Verneplan for barskog i Øst-Norge fase II.
Samtidig oppheves:
Kgl. res. av 22. desember 1978 om fredning av Grovann, Murtetjern og Murtedalen naturreservater i Vest-Agder fylke.
Kgl. res. av 21. juni 1996 om fredning av Grønehaugen og Skjøttelvik/Haraldsfjell naturreservater i Buskerud fylke.
Kgl. res. av 9. juni 1993 om fredning av Bremsåsen naturreservat i Buskerud fylke.
Kgl. res. av 21. desember 1990 om fredning av Østmarka naturreservat i Akershus fylke.
Kgl. res. av 19. september 1982 om fredning av Hagahogget naturreservat i Akershus fylke.
Kgl. res. av 9. juli 1993 om fredning av Nordre Skaugumsåsen naturreservat i Akershus fylke, og fredning av Liadalom naturreservat i Oppland fylke.
Kgl. res. av 8. desember 2000 om fredning av Kløvstadhøgda naturreservat i Hedmark fylke.
Kgl. res. av 28. april 1978 om fredning av Totenåsen naturreservat i Oppland fylke.

Samtidig vedtas endring i følgende forskrifter:
Forskrift av 23. desember 1983 om vern av Søndre Jeløy landskapsvernområde, Moss kommune, Østfold.
Forskrift av 2. oktober 1992 om vern av Semsvannet landskapsvernområde, Asker kommune, Akershus.
Forskrift av 22. desember 1989 om vern av Hanestadnea naturreservat, Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, Hedmark.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 17. desember 1971 nr. 1 om gebyr for overlasting, i forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen og i forskrift 11. september 1981 nr. 8603 om eiendomsinngrep etter veglova.

Sosialdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 11. desember 1997 nr. 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (likebehandling av øl og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent).

Utdannings- og forskningsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 23. mars 2001 om politiattest ved opptak til høgre utdanning.

4. Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Ikraftsetting av lov om e-pengeforetak delegeres til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Delegasjon av Kongens myndighet til å gi nærmere regler etter lovvedtak I om endringer i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 5-3 annet ledd siste punktum og § 6-4 nytt tredje ledd siste punktum til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling til å bestemme ikrafttredelse og til å gi overgangsbestemmelser til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Delegasjon av Kongens myndighet etter § 2-25 tredje ledd bokstav d, § 2-25 femte ledd, § 2-31 tredje ledd, § 2-33 tredje ledd første punktum, § 2-33 tredje ledd annet punktum, § 3-3 første ledd tredje punktum til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5. Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Tariffnemnda for perioden 1. januar 2003 – 31. desember 2005:

Medlemmer:

 • Lagdommer Ellen Mo, leder, Oslo
 • Sorenskriver Anne Austbø, Oslo
 • Direktør Tore Lindholt, Skedsmo
 • LO-sekretær Ellen Stensrud, Lørenskog (ny)
 • Viseadm. direktør Lars Chr. Berge, Bærum (ny)

Varamedlemmer:

 • For Ellen Stensrud:
 • Avdelingsleder Knut Bodding, Moss
 • For Lars Chr. Berge:
 • Forhandlingsleder Brit Spilling, Bærum

(Pressemelding)

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2005:

KIM – medlemmer for utvalgsperioden 2003 - 2005:

 • Førstekonsulent Rita Kumar (leder), Trondheim ( ny)

(Forvaltningen)

 • Fung. avdelingsdirektør Odd Wålengen, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Horten (ny)
 • Seniorrådgiver Anne-Lise Grette, Barne- og familiedepartementet, Oslo (ny)
 • Avdelingsdirektør Kjell Røynesdal, Helsedepartementet, Oslo (ny)
 • Underdirektør Anne Brodtkorb, Justisdepartementet, Bærum
 • Ekspedisjonssjef Thor Arne Aass, Kommunal- og regionaldepartementet, Nittedal
 • Fung. avdelingsdirektør Elisabeth Solberg, Kultur- og kirkedepartementet, Oslo (ny)
 • Fung. avdelingsdirektør Gunnar Tveiten, Sosialdepartementet, Asker (ny)
 • Avdelingsdirektør Kari Østvedt, Utdannings- og forskningsdepartementet, Nesodden (ny)
 • Ordfører i Skedsmo Andreas Hamnes, Kommunenes Sentralforbund, Skedsmo (ny)
 • Direktør Trygve Nordby, Utlendingsdirektoratet, Son

(Politiske partier)

 • Signe Øye, Arbeiderpartiet, Knapstad
 • Ståle Urbye, Fremskrittspartiet, Røyken
 • Gretha Evelin Thuen, Høyre, Våler (ny)
 • Berit Sollien, Kristelig Folkeparti, Østre Toten
 • Bjørn Christian Borch, Kystpartiet, Oslo (ny)
 • Kristin Sørheim, Senterpartiet, Tingvoll (ny)
 • Karin Andersen, Sosialistisk Venstreparti, Kongsvinger
 • Olaf Thommessen, Venstre, Oslo (ny)

(Regionale representanter)

 • Fabrikkarbeider Arber Sokol Lika, Østfold, Råde (ny)
 • IT-kandidat Maryam Dehghan, Agder, Kristiansand (ny)
 • Lærer Abdi Daha Mohamed, Telemark/Vestfold, Skien
 • Flyktningkonsulent Anne Naiyoma Sankei, Buskerud, Lier (ny)
 • Barne- og ungdomskonsulent Nisveta Tiro, Hedmark/Oppland, Øyer (ny)
 • Ingeniør Salar Salih, Hordaland, Bergen (ny)
 • Familieterapeut Loyda Quesada, Rogaland, Stavanger
 • Student Quoc Cuong Truong, Møre og Romsdal/ Sogn og Fjordane, Ålesund (ny)
 • Ingeniør Navaratnarajah Nadarajah, Trøndelag, Trondheim (ny)
 • Kontormedarbeider Fredric B. Johnson, Nord-Norge, Bodø (ny)
 • Student/danser Lavleen Kaur, Oslo, Oslo (ny)
 • Selvstendig næringsdrivende Mohammad Anwar Soofi, Oslo, Oslo (ny)
 • Tolk Roda Mohammed Abdillahi, Oslo, Oslo (ny)
 • Student Sara J. Gabriel, Oslo, Skedsmo (ny)
 • Transportarbeider Daniel Gemtessa, Oslo (ny)
 • Student Farah Ali, Akershus, Oslo (ny)
 • Forsker Grazyna Englund, Akershus, Ås (ny)

Varamedlemmer for utvalgsperioden 2003 - 2005:

(Forvaltningen)

 • Avdelingsdirektør Finn Melbø, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo (ny)
 • Seniorrådgiver Sissel B. Ytteborg, Barne- og familiedepartementet, Bærum
 • Avdelingsdirektør Gunnar Follesø, Helsedepartementet, Oslo (ny)
 • Underdirektør Ragnhild Bendiksby, Justisdepartementet, Kolbotn (ny)
 • Avdelingsdirektør Stephan Mo, Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo
 • Avdelingsdirektør Alf Modvar, Kultur- og kirkedepartementet, Oslo
 • Avdelingsdirektør Eli Johanne Lundemo, Sosialdepartementet, Oslo (ny)
 • Rådgiver Anne Brit Udahl, Utdannings- og forskningsdepartementet, Oslo (ny)
 • Spesialkonsulent Nina Gran, Kommunenes Sentralforbund, Rygge
 • Assisterende direktør Manuela Ramin Osmundsen, Utlendingsdirektoratet, Oslo (ny)

(Politiske partier)

11. Odd Kristian Reme, Arbeiderpartiet, Stavanger

12. Ronny Røste, Fremskrittspartiet, Fet

13. Thomas Bartholdsen, Høyre, Oslo (ny)

14. Bjørg Sandal, Kristelig Folkeparti, Sandane (ny)

15. Dag H. Berg, Kystpartiet, Alta (ny)

16. Jarle Skartun, Senterpartiet, Sogndal (ny)

17. Mohamad Iqbal Raja, Sosialistisk Venstreparti, Oslo (ny)

18. Helge Solum Larsen, Venstre, Stavanger (ny)

(Regionale representanter)

1. vara

19. Sosialombud, Krishna Chudasama, Østfold, Torp

20. Skoleelev Zain Aldin, Agder, Kristiansand (ny)

21. Lærer Purnima Singh, Telemark/Vestfold, Sandefjord (ny)

22. Lærer Yousuf Gilani, Buskerud, Drammen (ny)

23. Flyktningekonsulent, Sadegh Fard, Hedmark/Oppland, Nord-Odal (ny)

24. Sekretær Sølva Nabila Saxelin, Hordaland, Bergen (ny)

25. Sykepleier Mona Hussein Hassan, Rogaland, Stavanger (ny)

26. Hjelpepleier Ruth Premini Shankar, Møre og Romsdal/ Sogn og Fjordane, Sande (ny)

27. Hjelpepleier Solfrid Malvik, Trøndelag, Trondheim (ny)

28. Student Hediya Mikael, Nord-Norge, Bodø (ny)

29. Student Edgar Ahilan Sebastian, Oslo, Skedsmo (ny)

30. Pensjonist Syed Sajjad Hussain Kazmi, Akershus, Kolbotn (ny)

2. vara

31. Lagermedarbeider Dawood Alkaiysi, Østfold, Rakkestad (ny)

32. Laborant Grace Rutuku Andersen, Agder, Kristiansand (ny)

33. Ingeniør/tekniker Robert Donoso, Telemark/Vestfold, Sandefjord (ny)

34. Økonomisk konsulent Lola Awoyemi, Buskerud, Drammen (ny)

35. Tolk Mirveta Loku, Hedmark/Oppland, Kongsvinger (ny)

36. Student Shler Resulpur, Hordaland, Bergen (ny)

37. Avdelingsingeniør Ali Muhammed Nur, Rogaland, Stavanger (ny)

38. Student Van Huug Ta, Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane, Ålesund (ny)

39. Skoleassistent Jimmy Cabusas, Trøndelag, Namsos (ny)

40. Nestleder Hajuridin Duransphic, Nord-Norge, Svolvær (ny)

41. Forsker Amalendu Guha, Oslo, Oslo (ny)

42. Spesialsykepleier Alka R. Goyal, Akershus, Asker (ny)

3. vara

43. Tolk Adriana Shabani Ibrahimi, Østfold, Rakkestad (ny)

44. Rørlegger Imani Khaled, Agder, Kristiansand (ny)

45. Sykepleier Carmela Sion Evensen, Telemark/Vestfold, Sandefjord (ny)

46. Primærkontakt Ben Imad Yahia, Buskerud, Nedre Eiker (ny)

47. Flyktningkonsulent Akil J. Hussein, Hedmark/Oppland, Gjøvik (ny)

48. Økonom Christopher Jogole, Hordaland, Bergen (ny)

49. Adjunkt Mohammad Jaman, Rogaland, Stavanger (ny)

50. Student Sahadevan Rajdevan, Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane, Hareid (ny)

51. Pleiemedhjelper Marcelline Nyiraivzaka-Mayumana, Nord-Norge, Tromsø (ny)

52. Student Zenib Mushtaq, Oslo, Oslo (ny)

53. Kosmetolog Kauser Kazmi, Akershus, Oppegård (ny)

4. og 5. vara (Oslo og Akershus)

54. IT – programmerer Richa Chandra, Oslo, Oslo (4. vara) (ny)

55. Sykepleier Cesar S. De la Cruz, Akershus, Oslo (4. vara) (ny)

56. Førstekonsulent Aziz Ur Rehman, Oslo, Oslo (5. vara)

(Pressemelding)

6. Klagesaker m.v.

Kultur- og kirkedepartementet

Klage 21. oktober 2002 fra De 10 Humanitære AS tas delvis til følge.
Det gis tillatelse til at lykkespill på Tivoli.no har en gevinstutbetalingsprosent på minimum 78 prosent av faktisk omsetning.
Kultur- og kirkedepartementets vedtak 1. oktober 2002 opprettholdes for øvrig.

7. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær André Støylen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Miljøverndepartementet med fratredelse fredag 13. desember 2002 kl. 1200.
(Pressemelding)

Sekretariatsleder Lars Jacob Hiim utnevnes til statssekretær i Miljøverndepartementet.
(Pressemelding)

Politisk rådgiver Jan Otto Risebrobakken utnevnes til statssekretær i Sosialdepartementet med tiltredelse 1. januar 2003.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Seniorrådgiver Bjørn Tore Godal utnevnes til ambassadør i Berlin med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Herberth Linder utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Siviløkonom Gisele Marchand åremålsbeskikkes som administrerende direktør i Statens Pensjonskasse for inntil seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Brigader Kjell Grandhagen utnevnes til generalmajor i Hæren og beordring til tjeneste som sjef for 6. divisjon og 6. divisjonskommando med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Brigader Lars Myraune utnevnes til generalmajor i Luftforsvaret og beordring til tjeneste som Commander ved Combined Air Operations Centre 3/Reitan med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Underdirektør Torsten Jütte utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet.

Samferdselsdepartementet

Seniorrådgiver Stein Batalden utnevnes til underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Ellen Lange utnevnes til underdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av Frihandelsavtale med tilhørende vedlegg mellom EFTA-statene og Singapore undertegnet på Island 26. juni 2002.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 89/2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII – Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn (rådsdirektiv 2001/86/EF om supplering av vedtektene for det europeiske selskap med hensyn til arbeidstakernes innflytelse) kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 154/2002 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 – Samarbeid på områder utenfor de fire friheter (europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 2002/1513/EF om sjette rammeprogram for forskning) kan bli bindende for Norge.

Inngåelse av et instrument som endrer konvensjon av 23. juni 1993 om opprettelse av Det europeiske radiokontor (ERO).

Følgende delegasjon oppnevnes som skal forhandle vilkårene for en utvidelse av partsforholdet i EØS-avtalen:

Ambassadør Bjørn T. Grydeland, Den norske EU-delegasjonen, leder
Ekspedisjonssjef Sven E. Svedman, Utenriksdepartementet, nestleder
Ekspedisjonssjef Lorents Lorentsen, Finansdepartementet
Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim, Fiskeridepartementet
Avdelingsdirektør Oda Helen Sletnes, Utenriksdepartementet
Ministerråd Elisabeth Walaas, Den norske EU-delegasjonen
Avdelingsdirektør Irvin Høyland, Utenriksdepartementet
Avdelingsdirektør Mette Wikborg, Nærings- og handelsdepartementet
Seniorrådgiver Christian Syse, Statsministerens kontor
Rådgiver Kjersti Sorteberglien, Landbruksdepartementet

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å oppnevne ytterligere medlemmer av forhandlingsdelegasjonen.

Oppnevning av en interdepartemental koordineringsgruppe for samordning av forberedelsen og gjennomføringen av forhandlingene.

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å oppnevne medlemmer av koordineringsgruppen fra berørte departementer.

(Pressemelding)

Instruks for utenrikstjenesten fastsettes.

Instruksen trer i kraft 1. januar 2003 i den utstrekning Utenriksdepartementet ikke fastsetter en senere dato for ikrafttredelsen av enkelte bestemmelser.