Offisielt fra statsråd 14. april 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. april 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

 1. Proposisjoner og meldinger
 2. Utenriksdepartementet

  St.prp. nr. 45 (1999-2000)

  Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 40/2000 av 11. april 2000 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i det femårige handlingsprogrammet til EU for katastrofevernebuing

  St.prp. nr. 46 (1999-2000)

  Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 148/1999 av 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII om transport

  St.meld. nr. 31 (1999-2000)

  Norges deltakelse i Europarådet i 1999

  Barne- og familiedepartementet

  Ot.prp. nr. 36 (1999-2000)

  Om lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)

  Forsvarsdepartementet

  St.prp. nr. 48 (1999-2000)

  Anskaffelse av nye fregatter

  Miljøverndepartementet

  Ot.prp. nr. 37 (1999-2000)

  Om lov om endringer i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet (viltloven)

  Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

  Ot.prp. nr. 38 (1999-2000)

  Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2000)

  Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

  St.prp. nr. 47 (1999-2000)

  Om sykehusøkonomi og budsjett 2000

 3. Sanksjoner og ikrafttredelser
 4. Finansdepartementet

  Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2000 til lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

  Besl. O. nr. 59 Lov nr. 22

  Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2000 til lov om endring i lov av 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter

  Besl. O. nr. 60 Lov nr. 23

  Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2000 til lov om endringer i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt

  Besl. O. nr. 61 Lov nr. 24

  Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2000 til lov om endring i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter

  Besl. O. nr. 62 Lov nr. 25

  Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2000 til lov om endring i lov av 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

  Besl. O. nr. 63 Lov nr. 26

  Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2000 til lov om endringer i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven)

  Besl. O. nr. 64 Lov nr. 27

  Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2000 til lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

  Besl. O. nr. 65 Lov nr. 28

  Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2000 til lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

  Besl. O. nr. 66 Lov nr. 29

  Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2000 til lov om endringer i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

  Besl. O. nr. 67 Lov nr. 30

  Justis- og politidepartementet

  Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2000 til lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

  Besl. O. nr. 58 Lov nr. 31

  Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

  Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 20. desember 1999 til lov om endring i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. (brukerstyrt personlig assistanse). Loven trer i kraft fra 1. mai 2000.

  Besl. O. nr. 33 Lov nr. 32

  Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

  Sanksjon av Stortingets vedtak 11. april 2000 til lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i visse andre lover (fastlegeordningen).

  Besl. O. nr. 71 Lov nr. 33

  Lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i visse andre lover (fastlegeordningen) §§ 1-3 syvende ledd og 2-1 a fjerde ledd trer i kraft straks.

  Lov om endringer i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3 a trer i kraft fra 14. april 2000.

 5. Styrer, utvalg
 6. Forsvarsdepartementet

  Rådgiver Odd G. Andreassen oppnevnes til leder av Forsvarspolitisk utvalg fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

 7. Utnevnelser m.v.
 8. Utenriksdepartementet, utenrikssaker

  Avdelingsdirektør (pressetalsmann) i Utenriksdepartementet, Ingvard Havnen, utnevnes til sendemann i Ottawa, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  Avdelingsdirektør Erik Århus utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved Norges delegasjon til Den europeiske union, Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  Underdirektør Lars Ole Vaagen utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon i Genève, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  Byråsjef Runar Jensen utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved Norges delegasjon til Den europeiske union, Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  Byråsjef Berit Helene Pettersen utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i London, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  Spesialrådgiver Kjell Lillerud utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Berlin, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  Rådgiver Tove Skarstein utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon til NATO, Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  Rådgiver Jon-Åge Øyslebø utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Washington, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  Rådgiver Merete Fjeld Brattested utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

  Patrice Mignonet utnevnes til ulønnet konsul i Boulogne-sur-Mer, Frankrike.

  Reidar Sveaas utnevnes til ulønnet konsul i Auckland, New Zealand.

  Finansdepartementet

  Konstituert lovrådgiver Esther Marianne Brockmann Bugge utnevnes som lovrådgiver i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

  Justis- og politidepartementet

  Forlenget konstitusjon av Ellen C. Bjercke som direktør ved Ullersmo landsfengsel fram til 31. desember 2000.

  Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

  Direktør Turid Hundstad beskikkes på åremål som direktør i Statens lånekasse for utdanning fra 1. mars 2000 til 30. april 2006.

  Forlengelse av konstitusjon av konstituert underdirektør Laila Gaupset som underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra 1. april 2000 fram til 1. oktober 2000.

  Miljøverndepartementet

  Rådgiver Guro Tveito konstitueres som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet fram til 31. desember 2001.

  Konstituert ekspedisjonssjef Tom Hoel utnevnes til ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet.

 9. Andre saker

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 1. Utvidelse av mandat for undersøkelseskommisjonen etter togulykken på Rørosbanen som følge av ulykken på Lillestrøm stasjon.
 2. Overføring av det administrative ansvar for undersøkelseskommisjonen fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet til Justis- og politidepartementet.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for anlegg og drift av rørledningen Draugen gasseksport.

Godkjennelse av plan for anlegg og drift av rørledningene Norne og Heidrun gasseksport.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet American Airlines for drift av flyruter mellom USA og Norge v.v.