Offisielt fra statsråd 14. desember 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. desember 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 7 (2001-2002)
Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 31 (2001-2002)
Om lov om personnavn (navneloven)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ot.prp. nr. 30 (2001-2002)
Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot.prp. nr. 29 (2001-2002)
Om lov om endringer i folketrygdloven (tiltak for å redusere sykefravær mv.)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2001 til lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området.
Besl. O. nr. 1 Lov nr. 95

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2001 til lov om endring i lov om rettsgebyr (differensiering av rettsgebyret). Loven trer i kraft fra 1. januar 2002.
Besl. O. nr. 4 Lov nr. 96

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2001 til lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.
Besl. O. nr. 5 Lov nr. 97

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2001 til lov om endringar i rettergangslovgjevinga m.m. (namn på fyrsteinstansdomstolane m.m.).
Loven trer i kraft fra 1. januar 2002.
Besl. O. nr. 6 Lov nr. 98

Delvis ikraftsetting av lov 15. juni 2001 nr. 60 om endringer i lov om domstolene og lov om fri rettshjelp mv. (postforkynning og utvidet adgang til fri sakførsel i Høyesterett mv.). Del II trer i kraft fra 1. januar 2002.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Delvis ikraftsetting av lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. Bestemmelsene i § 22, § 52 nr. 4, 5, 6, 7 og 8 og § 53 nr. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 og 18 gjelder fra 1. januar 2002.

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om erstatning ved atomulykker.

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrifter og opphevelse av forskrifter i forbindelse med innføring av lokaldemokrati i Longyearbyen.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)
( Pressemelding)

Kulturdepartementet

Fastsettelse av forskrift om forbud mot utførsel av kulturminner. Forskriften gjelder fra 1. januar 2002.
(Pressemelding)

Landbruksdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 27. november 1992 nr. 875 om næringsmiddelavgiften.

Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker. Forskriften trer i kraft 1. juli 2002.
( Pressemelding 1 og Pressemelding 2)

Forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg.
Forskriften trer i kraft 1. juli 2002.
(Pressemelding)

Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel. Forskriften trer i kraft 1. juli 2002.
( Pressemelding)

Forskrift om endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler). Forskriften trer i kraft 1. juli 2002.
( Pressemelding)

4. Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Delegasjon av kongens myndighet etter lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 til å fastsette alminnelige forskrifter om bygningsvesenet på Svalbard til Justis- og politidepartementet.
(Se også pkt. nr. 3 Forskrifter)
( Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Opphevelse av delegasjon til Samferdselsdepartementet av kongens myndighet ved kongelig resolusjon 5. april 1974 vedrørende Luftfartsloven. Vedtaket trer i kraft 1. januar 2002.

5. Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til ligningsnemnd og overligningsnemnd ved Sentralskattekontoret for storbedrifter for perioden 1. januar 2002 til og med 31. desember 2005:

Ligningsnemnda:

Medlemmer:
Advokat Per Sandvik, leder, Bærum
Førsteamanuensis Arthur J. Brudvik, nestleder, Bergen
Sekr.leder Anne M. Samuelson, Ås
Statsautorisert revisor Ellen Amdal, Oslo (ny)
Direktør Staale Knudssøn, Moss

Varamedlemmer:
Direktør Jan Syversen, Oslo
Lagdommer Petter A. Lossius, Moss
Advokat Line Langballe, Oslo (ny)
Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, Oslo (ny)
Avdelingsdirektør Manfred Matthiesen, Askim

Overligningsnemnda:

Medlemmer:
Professor dr.jur. Frederik Zimmer, leder, Oslo
Amanuensis Hugo Matre, nestleder, Bergen
Studierektor Hans Robert Schwencke, Oslo
Statsautorisert revisor Elisabeth Sulen, Bergen (tidl. varamedlem)
Statsautorisert revisor Hilde M. Sletteberg, Oslo

Varamedlemmer:
Førstelagmann Nils Erik Lie, Moss
Advokat Anne Nerland Hovde, Ålesund (ny)
Statsautorisert revisor Siv Tone Franche, Oslo (ny)
Statsautorisert revisor Per Langballe, Oslo
Statsautorisert revisor Solfrid Alme, Ulstein

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede ny utlendingslov:

Sorenskriver Bjørn Solbakken, leder, Haugesund
Forskningsleder professor Grete Brochmann, Oslo
Forsker Henrik Bull, Oslo
Politimester Ketil Haukaas, Sør-Varanger
Politifullmektig Selma Ilyas, Oslo
Daglig leder Manuela Ramin-Osmundsen, Oslo
Advokat Kristine Ryssdal, Oslo
Seniorrådgiver dr. jur. Vigdis Vevstad, Vestby
( Pressemelding)

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dag Moen utnevnes til ulønnet generalkonsul i Lomé, Togo.

Første ambassadesekretær Arne Olsen beskikkes som spesialutsending (ministerråd) ved ambassaden i Lusaka for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalmajor Kjell Narve Ludvigsen beordres til tjeneste som sjef for Landsdelskommando Sør med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Flaggkommandør Jan Eirik Finseth utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordring til tjeneste som sjef for Landsdelskommando Nord med tiltredelse fra det tidspunkt
Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressmelding)

Oberst Egil Johansen utnevnes til brigader i Ingeniørvåpenet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Generalsekretær Ingrid Vad Nilsen utnevnes til sokneprest i Vinger prestegjeld og prost i Vinger og Odal prosti i Hamar bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Underdirektør Ellen Skjærsaker Tauland utnevnes til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Første ambassadesekretær Erik Førner utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Assisterende trygdedirektør Arild Sundberg beskikkes som midlertidig trygdedirektør i Rikstrygdeverket med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

Direktør Atle Brynestad utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Dagfinn Høybråten oppnevnes som settestatsråd for statsråd Victor D. Norman i Arbeids- og administrasjonsdepartementets behandling av sak nr. 00/1112 om saksomkostninger i forbindelse med opphevelse av oppsigelsesvedtak fra Aetat Arbeidsdirektoratet og ved utøvelse av statens partsrettigheter i sivil sak nr. 01/00657 A/27 for Oslo Byrett om fortrinnsrett til stilling i Aetat Arbeidsdirektoratet.

(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av en luftfartsavtale mellom Norge og Sri Lanka samt to omforente memoranda.

(Pressemelding)

Inngåelse av et Memorandum of Understanding (MOU)mellom Norge og Romania om felles gjennomføring av klimaprosjekter, samt en prosjektavtale.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 140/2001 om endring av EØS-avtalens protokoll 2 og 3 om bearbeidede landbruksvarer og andre landbruksvarer kan bli bindende for Norge.

Forsvarsdepartementet

Fullmakt til å tilby norske militære bidrag til koalisjonsoperasjoner og humanitære støtteoperasjoner i forbindelse med kampen mot terrorisme.

Olje- og energidepartementet

Fastsettelse av permanent manøvreringsreglement for Jostedal kraftverk i Sogn og Fjordane.