Offisielt fra statsråd 14. februar 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. februar 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Fiskeridepartementet

Ot prp nr 28 (1996-97) Om endring i lov av 16. juni 1989 nr 59 om lostjenesten m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

St prp nr 34 (1996-97) Omprioriteringer og endringer på statsbudsjettet 1997

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc030005-040005#docSt meld nr 16 (1996-97) Om narkotikapolitikken

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Lov om endringar i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skattelova). Besl O nr 67 Lov nr 16

Lov om endring i lov av 10. januar 1997 nr 1 om endringar i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skattelova). Besl O nr 68 Lov nr 17

3.Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Forskrift om immunitet og privilegier for Western European Armaments Organisation (WEAO), dens stab og nasjonale representanter fastsettes.

4.Klagesaker

Fiskeridepartementet

Klage fra Kvalsund kommune over Fiskeridepartementets vedtak av 14. mai 1996 om avslag på søknad om dispensasjon etter deltagerlovens § 4 siste ledd tas ikke til følge.

5.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsleder Ove Fridtjof Mo utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Walter Flueckiger-Bohren utnevnes til ulønnet generalkonsul i Kinshasa, Zaire.

Forsvarsdepartementet

Kommandør II Pål Henning Sæthre utnevnes til kommandør I i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Jan Terje Bårseth utnevnes til lagdommer i Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politi-departementet bestemmer.

Advokat Hilda Gerd Kolbjørnsen utnevnes til dommer i Trondheim byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politi-departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Rådgiver Thorfrid Aileen Hansen utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Ragnhild Nordaas konstitueres som avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 27. januar 1998.

Miljøverndepartementet

Underdirektør Irene Bauer utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

ILO-protokoll av 1995 til konvensjon nr 81, 1947, om arbeidstilsyn i handel og industri ratifiseres med visse forbehold.

Kulturdepartementet

Hovedfordelingen av Norsk kulturfonds midler for 1997 på kroner 159 644 000.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av oljefunnet Yme Gamma Sørøst.

Lagt inn 17 februar 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen