Offisielt fra statsråd 14. januar 2000

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. januar 2000. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Sanksjoner og ikrafttredelser

Kulturdepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 9. desember 1999 til lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting.

Loven trer i kraft 20. januar 2000.

Besl. O. nr. 28 Lov nr. 4

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 20. desember 1999 til lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. (Endringer som følge av tillegg til EØS-avtalens fjernsynsdirektiv)

Loven trer i kraft 20. januar 2000.

Besl. O. nr. 34 Lov nr. 5

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 9. desember 1999 til lov om endringar i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram.

Loven trer i kraft 20. januar 2000.

Besl. O. nr. 27 Lov nr. 6

2.Forskrifter

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Fastsettelse av forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden for 2000 for visse grupper medlemmer av trygden.

3.Styrer, utvalg

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til foreldreutvalget for grunnskolen 2000-2003:

Hjemmeværende Hilde Sundve Jordheim, Hordaland (leder) Ambulansesjåfør Otto Kay Pettersen, Vest-Agder (nestleder) Journalist Atta Ansari, Oslo Sjefflygeleder Knut Kristoffersen, Finnmark Husmor/student Eli Vatn, Oppland Sykepleier Ellen Mogård Larsen, Nordland Førstekonsulent Lino Lubiana, Østfold Rådgiver Kirsti Berg, Oslo (1. varamedlem) Forskningskoordinator Kjell Arne Hagen, Akershus (2. varamedlem)

4.Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Statssekretær Tori Hoven gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Finansdepartementet med virkning fra 17. januar 2000 kl. 0800.

Rådgiver Reinert Andreas Leirvik utnevnes til statssekretær i Finansdepartementet med tiltredelse 17. januar 2000 kl. 0800.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Cairo, ambassadør Bjørn Frode Østern, utnevnes tillike til sendemann i Khartoum, med rang som ambassadør.

Sendemann i Lisboa, ambassadør Aase Speilberg Danielsen utnevnes tillike til sendemann i Praia (Kapp Verde), med rang som ambassadør.

Per Grøtte utnevnes til ulønnet konsul i Takoradi, Ghana.

Finansdepartementet

Rådgiver Øyvind Sørvaag konstitueres som underdirektør i Finansdepartementet for inntil 1 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokatene Claus Brynhildsen, Finn Eilertsen og Elisabeth Roscher utnevnes til dommere i Oslo byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Fylkesnemdsleder Kristian Lous utnevnes til dommer ved Toten sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Førstebyfogd Ernst Moe konstitueres som sorenskriver ved Sandnes sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og for en periode på to år med mulighet for forlengelse.

Forlenget konstitusjon av konstituert herredsrettsdommer Geir Tonning som herredsrettsdommer ved Ryfylke sorenskriverembete med virkning fra dags dato, dog ikke ut over 31. oktober 2003.

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Ragnar Line Auglend som politimester i Sarpsborg fram til 1. januar 2002.

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Bernt Fredrik Moe som politimester i Hamar fram til 1. januar 2002.

Landbruksdepartementet

Konstituert jordskiftedommer Ivar R. Haugstad beskikkes som jordskiftedommer ved Øvre Buskerud jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av en avtale av 20. mai 1999 mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Thailands regjering om gjensidig bistand i straffesaker.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Odd Einar Dørum med ektefelle ved offisielt besøk til Israel og Det palestinske området 12. – 16. januar 2000.

Justis- og politidepartementet

Entledigelse av høyskolelektor Eilef Meland som medlem av behandlingsorganet som skal behandle søknader om innsyn og erstatning etter midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven).

Professor Per Maurseth oppnevnes som nytt medlem av behandlingsorganet.

Lagt inn 14. januar 2000 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen