Offisielt fra statsråd 14. juni 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. juni 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 74 (2001-2002)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 32/2002 av 19. april 2002 om innlemmelse av barnematdirektivene (96/5/EF, 98/36/EF og 99/39/EF) i EØS-avtalen

St.prp. nr. 75 (2001-2002)
Om samtykke til godkjenning av avtale av 10. desember 2001 om endring av protokoll 3 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992

St.prp. nr. 77 (2001-2002)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 164/2001 av 11. desember 2001 om endring av EØS-avtalens protokoll 26 om myndighet og oppgaver for EFTAs overvåkningsorgan i forbindelse med statsstøtte

St.prp. nr. 78 (2001-2002)
Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Tyskland om tilskudd til Deutsche Schule Oslo – Max Tau (Den tyske skolen i Oslo) og praktikantplasser for norske studenter i Tyskland

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 37 (2001-2002)
Om ILOs 89. internasjonale arbeidskonferanse i Genève, 5. – 21. juni 2001

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 93 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (fastsettelse og endring av farskap)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 92 (2001-2002)
Om lov om e-pengeforetak

Ot.prp. nr. 96 (2001-2002)
Om lov om endring i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 95 (2001-2002)
Om lov om endring i lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk Språkråd

Ot.prp. nr. 97 (2001-2002)
Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 98 (2001-2002)
Om lov om endring av lov om offentlig støtte (nye prosedyrereglar)

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 73 (2001-2002)
Ny reguleringskonsesjon for Byglandsfjorden m.m. i Otravassdraget og tillatelse til diverse overføringer til Brokke kraftverk og bygging av Skarg kraftverk

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr.76 (2001-2002)
Om delvis bompengefinansiering av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ot.prp. nr. 94 (2001-2002)
Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) (Om gratisprinsippet i grunnskolen)
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mai 2002 til lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

Loven trer i kraft 1. juli 2002 med de unntak som følger av punkt 3 og 4. For Svalbard gjelder ikke lovens § 46 nr. 2 og 3. Lovens § 46 nr. 1 annet ledd, opphevelse av vegtrafikkloven § 18, trer i kraft fra 1. januar 2003.

Besl. O. nr. 50 Lov nr. 20
(Se også pkt. 7 Andre saker)

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. april 2002 til lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.).

Endring i lov av 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene § 1a tredje til femte ledd og endringsloven del II og III gjelder fra 1. januar 2003. For øvrig gjelder endringsloven fra 1. juli 2002.

Besl. O. nr. 46 Lov nr. 21

Sosialdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2002 til lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover.

Besl. O. nr. 63 Lov nr. 22

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fastsettelse av forskrift om grunnlinjene for sjøterritoriet rundt Fastlands-Norge.

Helsedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i reglement av 17. januar 1986 nr. 3081 for rekvisisjoner til sivile formål ved beredskap og krig.
(Se også pkt. 7 Andre saker)

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om Verneplan for Oslomarka del II.
(Se også pkt. 7 Andre saker)
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrifter om supplering av Verneplan for barskog i Vest-Norge.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Opphevelse av forskrift 5. juni 1908 om norske skips forpliktelser til å medta sjøfolk der hjemsendes ved norsk konsuls foranstaltning med virkning fra 1. juli 2002.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

4. Delegasjon av myndighet

Nærings- og handelsdepartementet

Overføring av myndighet til Sjøfartsdirektoratet i medhold av lov 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister (NIS) § 3 annet ledd til å gjøre unntak fra bestemmelser i lov 24. juni 1994 nr. 34 om sjøfarten (sjøloven) for skip i NIS for så vidt gjelder navn.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

5. Klagesaker m.v.

Landbruksdepartementet

Klage fra Lakselvdal/Lyngdal reinbeitedistrikt av 20. november 2001 over Landbruksdepartementets vedtak av 5. november 2001 hvor søknad om tillatelse til oppføring av sperregjerder ble avslått. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Thorhild Widvey utnevnes til statssekretær i Fiskeridepartementet med tiltredelse 18. juni 2002.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Trygve Hallingstad beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for miljøspørsmål ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Tore Nyvold Thomassen beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for næringspolitiske spørsmål ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Brigader, midlertidig generalmajor, Sverre Diesen utnevnes til generalmajor i Hæren og beordres til tjeneste som kommandør for Landstridskreftene ved Fellesoperativt hovedkvarter med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Arve Senderud utnevnes til oberst i Hærens samband med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant, midlertidig oberst Johan Janssen utnevnes til oberst i Kavaleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Tor Eystein Sæther utnevnes til oberst i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Jan Eivind Eriksen utnevnes til oberst i Hærens våpentekniske korps med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Arild Dregelid utnevnes til oberst i Ingeniørvåpenet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandørkaptein, midlertidig kommandør, Håkon Tronstad utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandørkapteienene Arne Ingar Liamo, Lars Saunes og Ketil Olsen utnevnes til kommandører i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnantene, midlertidig oberster, Jan Arntzen og Jon Ragnar Krogstad utnevnes til oberster i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnantene Lorents Stueland og Kurt Pedersen utnevnes til oberster i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Kapellan Bertel Aasen utnevnes til sokneprest i Heimdal prestegjeld og prost i Heimdal prosti i Nidaros bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Underdirektør Gunnar Hognestad utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Lise Sandsbråten utnevnes til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosialdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Tomas Berg utnevnes til underdirektør i Sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Lars Randby Bærøe konstitueres som underdirektør i Sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 31. desember 2003.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Underdirektør Hein Th. Ferre utnevnes til avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Norge og Romania om tilbaketaking av egne statsborgere og utlendinger.

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Russland om forlengelse til 1. juli 2003 av avtalen om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet.

Inngåelse av nordisk helseberedskapsavtale.

Undertegning av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Singapore.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning av 25. juni 2002 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsbeslutning 2001/903/EF om Det europeiske år for funksjonshemmede 2003.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning av 25. juni 2002 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 50/2002/EF om Fellesskapets handlingsprogram for å fremme samarbeid mellom medlemsstatene til bekjempelse av sosial utstøting.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Ansgar Gabrielsen med ektefelle ved offisielt besøk til USA 23. – 27. juni 2002.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sentral tilsynsmyndighet etter lov om brann- og eksplosjonsvern § 31 første ledd er Direktorat for brann- og elsikkerhet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Helsedepartementet

Helsedepartementet gis forvaltningsansvaret for lov 4. juni 1898; Lov indeholdende visse Bestemmelser om Behandlingen af Lig.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Miljøverndepartementet

Opphevelse av kongelig resolusjon av 17. september 1982 om vern av Ramsåsen naturreservat og kongelig resolusjon av 4. september 1981 om vern av Lørensetertjern av Karussputten naturreservat.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utviningstillatelse på norsk kontinentalsokkel – tilleggsområde til Åsgard Unit, utvinningstillatelse 212 og utvinningstillatelse 122.

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på norsk kontinentalsokkel, 17. konsesjonsrunde.