Offisielt fra statsråd 14. mars 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. mars 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

St prp nr 40 (1996-97) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt vedtak nr 70/96 av 29. november 1996 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i Fellesskapet sitt program Media II (1996-2000) St prp nr 41 (1996-97) Om endringar i Noregs utanriksrepresentasjon St meld nr 28 (1996-97) Noregs deltaking i Europarådet i 1996

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-050001#docOt prp nr 35 (1996-97) Om lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr 19 om barnehager

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-050008#docOt prp nr 34 (1996-97) Endringer i reglene om fradrag i norsk skatt for skatt betalt av utenlandsk datterselskap mv

Justis- og politidepartementet

St prp nr 43 (1996-97) Om økning av bevilgning på statsbudsjettet for 1997 under
kap. 440 Politi- og lensmannsetaten

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-050002#docOt prp nr 36 (1996-97) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) linkdoc014005-050004#docOt prp nr 38 (1996-97) Om lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr 24 om grunnskolen mm

Kulturdepartementet

St meld nr 27 (1996-97) Om statens forhold til frivillige organisasjoner

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-050002#docOt prp nr 37 (1996-97) Lov om oppgaveregisteret

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-040006#docSt meld nr 23 (1996-97) Trygghet og ansvarlighet
Om legetjenesten i kommunene og fastlegeordningen

2. Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Ambassadør Jan Gunnar Jølle utnevnes til sendemann i Amman, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Sendemann i Canberra og Wellington, ambassadør Kjell-Martin Frederiksen utnevnes tillike til sendemann i Nuku'alofa, Suva og Port Moresby, med rang som ambassadør.

Finans- og tolldepartementet

Amanuensis Hugo Matre utnevnes til ny nestleder i overligningsnemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter fra 14. mars 1997 og fram til 31. desember 1997.

Følgende utnevnes til avdelingsdirektører i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

lovrådgiver Jon Tingvold lovrådgiver Bjørn Tingvold rådgiver Helle Harbou-Hals

Spesialrådgiver Knut Thonstad konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalløytnant Ola Aabakken beordres til stillingen som direktør for Forsvarets høgskole med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Generalmajor Odd Vincent Skjøstad beordres til tjeneste som Chief of Staff ved Headquarter Allied Forces Northwestern Europe for en periode på inntil 3 år med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. Generalmajor Skjøstad gis midlertidig grad som generalløytnant for beordringens varighet.

Generalmajor Einar Kristian Smedsvig beordres til stillingen som Chief of Allied Staff Air Northwest med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Generalmajor Per-Oscar Jacobsen beordres til stillingen som Generalinspektør for Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst I Gunnar Rolland utnevnes til generalmajor i Luftforsvaret og beordres til stillingen som Kommandør for Luftstridskreftene i Sør-Norge/Commander Air Forces, Headquarters North Europe med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst I Thorstein Skiaker utnevnes til generalmajor i Hæren og beordres til tjeneste som Kommandør for landstridskreftene i Nord-Norge og sjef for Distriktskommando Nord-Norge med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst II Harald Johannes Bjørgo utnevnes til oberst I i Artilleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Følgende utnevnes til dommere i Oslo byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer:

advokat Margarete Hoff avdelingsdirektør Bernt Oscar Bahr advokat John Morten Svendgård statsadvokat Wenche Fliflet Gjelsten

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Konstituert byråsjef Borghild Fløtre utnevnes til byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Ragnhild Dugstad konstitueres som byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 29. oktober 1997.

3. Andre saker

Utenriksdepartementet

Undertegning med forbehold om ratifikasjon av Europarådskonvensjon av 19. november 1996 om menneskerettigheter og biomedisin.

Undertegning av avtale om trygd mellom Kongeriket Norge og Republikken Chile samt tilhørende administrasjonsavtale for gjennomføring av avtalen.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter ved DD.MM. Kong Harald V og Dronning Sonjas offisielle besøk i Tsjekkia 18.-20. mars 1997.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Bjørn Tore Godal med ektefelle ved besøk i California 1.-4. april 1997.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Jørgen Kosmo med ektefelle ved offisielt besøk til USA 18.-21. mars 1997.

Fullmakt til Utenriksdepartemenet til å yte tilskudd på inntil kr. 18 000 000 til nødhjelpsarbeid i Afghanistan i regi av Kirkens Nødhjelp.

Utenriksdepartmentet, bistandssaker

Inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norges Regjering og Republikken Sierra Leones Regjering om konsolidering av Republikken Sierra Leones gjeld.

Reviderte retningslinjer for NORADs låneordning for utvikling av næringslivet i utviklingsland.

Olje- og energidepartementet

Vesterålskraft AS gis konsesjon for tilleggsregulering av Beibarnvatn ved Djupfjord II kraftanlegg i Sortland kommune, Nordland.

Lagt inn 14 mars 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen