Offisielt fra statsråd 14. november 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. november 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

linkdoc032005-030038#docSt prp nr 9 (1997-98) Om endringar på statsbudsjettet for 1997 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Forsvarsdepartementet

linkdoc010005-030009#docSt prp nr 8 (1997-98) Om endringar i løyvingar m v i forsvarsbudsjettet for 1997

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-050006#docOt prp nr 26 (1997-98) Om lov om endring i lov 13. juni 1969 nr 24 om grunnskolen

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-050005#docOt prp nr 25 (1997-98) Om lov om endringer i lov 29. november 1996 nr 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) og i enkelte andre lover

2.Delegering av myndighet

Finans- og tolldepartementet

Delegering av Kongens myndighet etter verdipapirsentralloven § 1-2 annet ledd og § 1-3 annet ledd.

3.Klagesaker

Justis- og politidepartementet

Klage fra Norges Dartsforbund over Justis- og politidepartementets fastsettelse av en øvre grense på 2 automater i vedtak av 4. april 1997. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Norges Ishockeyforbund over Justis- og politidepartementets fastsettelse av en øvre grense på 20 automater i vedtak av 3. april 1997. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Multipel Sklerose-Forbundet i Norge over Justis- og politidepartementets fastsettelse av en øvre grense på 2 automater i vedtak av 4. april 1997. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Stiftelsen Viking Games over Justis- og politidepartementets fastsettelse av en øvre grense på 2 automater begrenset til Tønsberg politidistrikt i vedtak av 4. april 1997. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Norges Jernbane Idrettsforbund over Justis- og politidepartementets fastsettelse av en øvre grense på 2 automater i vedtak av 4. april 1997. Klagen tas ikke til følge.

4.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Riyadh, ambassadør Pål Moe, utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Aud Lise Norheim utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Karl Nord utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Christian Ulrik Syse utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Tom Erling Solberg utnevnes til ulønnet konsul i Takoradi, Ghana.

Finans- og tolldepartementet

Underdirektør Anna Elisabeth Realfsen utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst II John Gunnar Bøe utnevnes til oberst I i Hærens samband med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert underdirektør Ellen Catharina Bjercke utnevnes til underdirektør ved Ullersmo landsfengel med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Eva Fjeldstad utnevnes til underdirektør ved Østre fengselsdistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Nina Jeanette Messel utnevnes til underdirektør ved Ila landsfengsel og sikringsanstalt med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Herredsrettsdommer Trond Christoffersen konstitueres som lagdommer i Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Rådgiver Tore Aas-Hanssen utnevnes til byråsjef i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Statsministeren

Presisering av ansvarsdelingen mellom utenriksminister Vollebæk, statsråd Johnson og Regjeringens øvrige medlemmer.

Lagt inn 14. november 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen