Offisielt fra statsråd 14. oktober 1994


OFFISIELT FRA STATSRÅD 14. oktober 1994

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. oktober 1994. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet.utenrikssaker

Spesialrådgiver Sverre Stub utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer til klagenemnda ette lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster:

Høyesterettsdommer Karenanne Gussgaard, leder
Professor, drjur. Hans Jacob Bull, nestleder
Drjur. Arvid Aage Skaar
Statsautorisert revisor Jill Almvang

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Fylkesrådmann Knut Bakkevig utnevnes til ekspedisjonssjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og energidepartementet

Professor drjur. Geir Woxholth beskikkes som rettskyndig bistillingsmedlem av 2. avdeling i styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) fra den dag departementet bestemmer og fram til 31. desember 1996.

Samferdselsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer til interimstyret for Norges Postbank og Postgiro, som blir slått sammen (fusjonert) til en enhet fra 1. januar 1995, for perioden fram til 31. desember 1994:

Administrerende direktør Tormod Hermansen, Oslo, leder
Generalsekretær Ketil A. Stene, Oslo, nestleder
Disponent Eli Nagel Høgmo, Meråker, medlem
Landbruksdirektør Frøydis Vold, Lillehammer, medlem

Forsikringsrådgiver Tormod Nilsen, Lote, 1. varamedlem
Konsulent Kirsti Skjold Evjen, Bodø, 2. varamedlem.

Samferdselsdepartementet får fullmakt til å oppnevne medlem og varamedlem til interimstyret etter forslag fra Postverket.

2. Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Endringer i forskrifter til lov om pengelotteri.

3. Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Overføring av myndighet fra Justis- og politidepartementet til Sosial- og helsedepartementet til å utpeke bidragsfogder, jf. barneloven § 10 siste ledd.

4. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, bistandssaker

St.meld. nr. 8 (1994-95) Om samarbeidet mellom Noreg og utviklingslanda i 1993

Finans- og tolldepartementetSt.prp.nr. 1 (1994-95) For budsjetterminen 1995 Om tollavgifter

Landbruksdepartementet

St.prp.nr. 1 Tillegg nr. 8 (1994-95) Om omdanning av Statkorns forretningsvirksomhet til statseid aksjeselskap og eiermessig samordning med Stormøllen AS

Sosial- og helsedepartementet

Ot.prp.nr. 3 (1994-95) Om lov om endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover.

Lagt inn 28 oktober 1994 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen