Offisielt fra statsråd 14. september 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. september 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 101 (2000-2001)
Om økonomiske og administrative konsekvenser på utlendingsfeltet som følge av økt antall asylsøkere i 2001
(Pressemelding)

 

2. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om oppheving av forskrift av 10. august 1984 nr. 1553 om unntak fra forbudet om fiske i sjøen på søn- og helligdager.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 8. juli 1954 nr. 3 for oppnevnelse av stedfortredere for en del embets- og tjenestemenn ved domstolene og påtalemyndigheten, fylkesmenn m.fl.

3. Delegasjon av myndighet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Delegasjon av myndighet etter Grunnloven § 16 og kirkeloven § 20 siste ledd til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet til å gi bestemmelser om bruk av enkelte kirker hvor det ikke er forordnet gudstjenester og kirker som ikke er i soknets eie.

4. Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg til å vurdere budsjetteringsprinsipper for og flerårig budsjettering av statsbudsjettet:

Konserndirektør Marianne Andreassen, Oslo (leder)
Fagdirektør Harald Brandsås, Hole
Komitesekretær Gunnar Hals, Oslo
Avdelingsdirektør Anna Rømo, Oslo
Departementsråd Trond Fevolden, Bærum
Underdirektør Ingun Hagesveen Weltzien, Oslo
Seniorrådgiver Malin Soltvedt Nossum, Oslo
Avdelingsdirektør Knut Moum, Oslo
Avdelingsdirektør Pål Ulla, Rælingen

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til styret for den sentrale domstoladministrasjon:

For perioden 1. oktober 2001 til 31. juli 2005:

Advokat Ingeborg Moen Borgerud, Oslo (leder)
Personlig varamedlem: Advokat Berit Reiss-Andersen, Oslo

Justitiarius Erik Elstad, Bergen
Personlig varamedlem: Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy, Grimstad

For perioden 1. oktober 2001 til 31. juli 2003:

Konstituert generaladvokat Jørn Holme, Oslo
Personlig varamedlem: Advokat Svein Tømmerdal, Ålesund

Konsulent Anne Nordmo, Kristiansand
Personlig varamedlem: Sorenskriver Gunnar Lind, Bodø

Lagdommer Kjersti Graver, Oslo
Personlig varamedlem: Lagmann Rune Fjeld, Bergen

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere pensjonstrygden for fiskere:

Aktuar Sverre Bjørnstad, Oppegård (leder)

Fisker Knut Werner Hansen, Norges Fiskarlag, Karlsøy

Rådgiver Jørn E. Pedersen, Norges Fiskarlag, Trondheim

Konsulent Oddlaug Osmundsvåg, Norges Fiskarkvinnelag, Vågsøy
Varamedlem: Forretningsfører Anne Hatlevik

Advokat Birger Mordt, Norsk Sjømannsforbund, Fredrikstad
Varamedlem: Nestleder Rigmund Storøy

Advokat Jahn Waage Aurdal, Fiskebåtredernes Forbund, Ålesund
Varamedlem: Fisker Solveig Strand

Rådgiver Eva Irene Holt, Rikstrygdeverket, Oppegård
Varamedlem: Rådgiver Pål Berg

Underdirektør Kjetil Lund, Finansdepartementet, Oslo
Varamedlem: Rådgiver Åshild Wiik

Rådgiver Stine Hammer, Fiskeridepartementet, Oslo
Varamedlem: Rådgiver Morten Gundersen

Ekspedisjonssjef Aase Rokvam, Sosial- og helsedepartementet, Oslo
Varamedlem: Rådgiver Vera Torkildsen

5. Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Pinsevennenes Fengselsarbeid over Justis- og politidepartementets vedtak av 18. juni 2001 om avslag på søknad om økonomisk tilskudd, tas ikke til følge.

Landbruksdepartementet

Klage fra Harald O. Buttedahl over Landbruksdepartementets avgjørelse 20. april 2001 om å avslå erstatning for rentetap. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Hans Wilhelm Longva utnevnes til sendemann i Ankara, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Oberst Knut Bjørn Medhus beskikkes som assisterende forsvarsattaché ved ambassaden i Washington, for et tidsrom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert herredsrettsdommer Aksel-Bernhard Berggren utnevnes til herredsrettsdommer ved Tana og Varanger sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av rådgiver Per Eigil Schwab som underdirektør i Justis- og politidepartementet fram til 30. juni 2003.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Prost Per Oskar Alfred Kjølaas utnevnes til biskop i Nord-Hålogaland bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Kapellan Gunnar Erstad utnevnes til sokneprest i Laksevåg prestegjeld og prost i Laksevåg prosti i Bjørgvin bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Sokneprest Liv Rosmer Fisknes utnevnes til sokneprest i Høvik prestegjeld og prost i Asker og Bærum prosti i Oslo bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Sokneprest Jermod Ove Hausberg utnevnes til sokneprest i Sogndal prestegjeld og prost i Indre Sogn prosti i Bjørgvin bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Kapellan Dag Nordbø utnevnes til sokneprest i Domkirken prestegjeld og domprost i Kristiansand domprosti i Agder bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiver Kjerstin Spjøtvoll utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Cecilie Krogsæter utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Wencke Langlie utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

 

Samferdselsdepartementet

Seksjonssjef Lise Sandsbråten konstitueres som avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet for 1 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

 

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Marit Getz Wold utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Tomas Berg konstitueres som avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet fram til 31. desember 2003 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av en tilleggsavtale av 19. mai 1999 til Europipe-avtalen av 20. april 1993 mellom Norge og Tyskland om overføring av gass fra Norge gjennom en ny rørledning (Europipe II) til Tyskland.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om å endre EØS-avtalens vedlegg I om veterinære og plantesanitære forhold.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg II ved innlemmelse av søtstoffdirektivet (94/35/EF), fargestoffdirektivet (94/36/EF) og diversedirektivet (95/2/EF).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av vedlegg IV til EØS-avtalen ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/30/EF om felles regler for det indre marked for naturgass.

Justis- og politidepartementet

Endring av betegnelsen på Haugaland politidistrikt til Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Olje- og energidepartementet

Godkjenning av plan for utbygging og drift av Mikkel-feltet samt plan for anlegg og drift av rørledning fra Mikkel-feltet til Åsgard.

Øst-Telemark Brukseierforening gis tillatelse til å bygge ny reguleringsdam i Tinnsjøen i Notodden kommune.

Samferdselsdepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2001 under kapittel 1300, post 71 Tilskudd til
trafikksikkerhetsformål mv., overskrides med inntil 1,75 mill. kr mot tilsvarende innsparing av bevilgningen under kapittel 1320, post 30 Riksveginvesteringer.